Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

donderdag 6 april 2023

19:00 - 21:40
Locatie

Raadzaal (MBG06)

Voorzitter
J. Stam
Toelichting

Commissievragen n.a.v. de agenda kunnen tot maandag 3 april voor 9.00 uur worden ingediend.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 0

  Stichting West-Friesland/Opmeer Denkt Mee wenst met de raadscommissie in gesprek te gaan over het onderwerp ‘beleidskader zonneparken’.

 2. 1
  Opening - 19:30
 3. 2
  Vaststelling agenda - 19:30
 4. 3

  Bij dit agendapunt kunnen inwoners of vertegenwoordigers van een organisatie inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. Inspraak die gaat over onderwerpen die op de agenda staan gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp.

 5. 5

  Deze Bestuurlijke termijn agenda, voor de periode mei 2023 e.v., is een voorstel van het college aan het presidium. In de rechterkolom staan de wijzigingsverzoeken van het college, waar het presidium over gaat besluiten (rood = schrappen; geel = verplaatsen; groen = toevoegen).
  De Bestuurlijke termijn agenda wordt ter bespreking voorgelegd aan de commissie.

 6. 6

  Het college moet de raad de informatie verschaffen die hij nodig heeft voor de uitoefening van zijn controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende taken. Een van de wijzen waarop dit gebeurt is door het actief verstrekken van informatie aan de raad.

 7. 7
  SAMENLEVING - 19:45
 8. 7.1

  Om te komen tot een voltallige Raad van Bestuur van vijf leden heeft Stichting Allure een werving en selectieprocedure opgestart voor een nieuwe voorzitter en drie nieuwe leden. De benoeming van leden is voorbehouden aan de gemeenteraad.


  De raad wordt voorgesteld te benoemen als nieuwe leden van de Raad van Toezicht van Stichting Openbaar Onderwijs Allure, voor de periode van 4 jaren, met terugwerkende kracht, ingaande 1 april 2023:
  a. Mevr. A. Kaijer;
  b. Mevr. K. Houwen
  c. Dhr. A. Beuker en
  d. Dhr. T. Heijnen

 9. 8
  BESTUUR & MIDDELEN - 19:55
 10. 8.2

  Het regelement van orde en de verordening op de raadscommissie behoeven aanpassing, mede gezien de per 1 januari 2023 in werking getreden Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur en gezien besluiten die in het presidium zijn genomen.


  De raad wordt voorgesteld het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 2023 en de Verordening op de raadscommissie gemeente Medemblik 2023 vast te stellen.

 11. 8.3

  Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft op 17 maart 2023 ingestemd met het voorstel van het dagelijks bestuur om de gemeenschappelijke regeling aan te passen. Het proces om te komen tot een nieuwe gemeenschappelijke regeling bestaat uit een zienswijzeprocedure en een toestemmingsprocedure conform de Wet gemeenschappelijke regeling.


  De raad wordt voorgesteld om geen zienswijze af te geven op het voorstel noodzakelijke actualisatie van de gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Noord-Holland Noord en om het college toestemming te verlenen om de wijziging van de gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Noord-Holland Noord vast te stellen volgens bijgaand ontwerp.

 12. 9
  RUIMTE - 20:50
 13. 9.1

  De Leidraad Inrichting Openbare Ruimte geeft richtlijnen voor de inrichting en beheer van de openbare ruimte van de gemeente Medemblik. Eind 2020 heeft de gemeenteraad de LIOR vastgesteld. Daarbij gaf de gemeenteraad aan de wens te hebben de LIOR te verrijken met de gemeentelijke ambities en wens op het gebied van duurzaamheid. Bij deze wordt een duurzame LIOR ter vaststelling aangeboden.


  De raad wordt voorgesteld de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte gemeente Medemblik 2023 vast te stellen.

 14. 9.2

  Doordat het zwembad De Zeehoek medio 2023 sluit komt de locatie beschikbaar voor herontwikkeling. De gemeente is eigenaar van de grond. Uitgangspunt is een transformatieplan te maken voor de herontwikkeling van de locatie ten bate van woningbouw. Om de noodzakelijke voorbereidende werkzaamheden te kunnen uitvoeren is in het kader van de grondexploitatie een voorbereidingskrediet noodzakelijk.


  De raad wordt voorgesteld een voorbereidingskrediet van € 290.000,-- beschikbaar te stellen voor het woningbouwproject De Zeehoek te Wervershoof en de kosten te dekken uit de reserve grondbedrijf.

 15. 10
  Sluiting - 21:40