Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Agendapunten

 1. 1
  Opening - 19:30
 2. 2

 3. 3

  Bij dit agendapunt kunnen inwoners of vertegenwoordigers van een organisatie inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. Inspraak die gaat over onderwerpen die op de agenda staan gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp.

 4. 5

  Deze Bestuurlijke termijn agenda is een voorstel van het college aan het presidium. In de rechterkolom staan de wijzigingsverzoeken van het college, waar het presidium over gaat besluiten (rood = schrappen; geel = verplaatsen; groen = toevoegen).


  De Bestuurlijke termijn agenda wordt ter bespreking voorgelegd aan de commissie.

 5. 6

  Het college moet de raad de informatie verschaffen die hij nodig heeft voor de uitoefening van zijn controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende taken. Een van de wijzen waarop dit gebeurt is door het actief verstrekken van informatie aan de raad.

 6. 7
  RUIMTE - 19:45
 7. 7.1

  De datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet is vastgesteld op 1 juli 2023. Gelet op de gemeentelijke praktijk en de kwaliteitseisen van de Omgevingswet is het wenselijk de regels die toezien op de fysieke leefomgeving in één verordening bijeen te brengen en deze in tranches vast te stellen. Daarnaast worden in de Algemene plaatselijke verordening 2023 de wettelijk noodzakelijke en redactionele wijzigingen aangebracht conform de VNG modelverordening.


  De raad wordt voorgesteld de Verordening fysieke leefomgeving Medemblik 2e tranche vast te stellen, de Algemene plaatselijke verordening Medemblik 2023 vast te stellen en de Afvalstoffenverordening 2022 Medemblik in te trekken.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Overbodige en niet kloppende bepalingen APV
 8. 7.3

  Het huidige verkeerbeleidsplan is verouderd en tevens zijn er lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen die aanleiding geven het beleid te herzien.


  De raad wordt voorgesteld het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2022 vast te stellen.

  Bijlagen

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Meenemen inspraak en ingekomen reacties
 9. 7.4

  Een exploitatieplan dient jaarlijks te worden herzien op grond van artikel 6.15 Wro. De raad wordt daarom voorgesteld de 11e herziening van het exploitatieplan woningbouwlocatie Zwaagdijk-Oost vast te stellen.

 10. 8
  Sluiting - 21:55