Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Het is mogelijk om een fractievergadering te bezoeken.
Als u een vergadering wilt bijwonen, kunt u contact opnemen met een van de fractievoorzitters.

Als kiesgerechtigde kunt u het initiatief nemen om een raadplegend referendum aan te vragen bij de gemeenteraad. Dat kan over vrijwel alle onderwerpen waarover de raad, op voorstel van het college, een besluit genomen heeft.
Er zijn elf uitzonderingen, waarover u geen referendum kunt aanvragen. Zo kunt u geen referendum aanvragen over bestemmingsplannen of het vaststellen van de gemeentelijke belastingen. Wilt u weten of uw onderwerp geschikt is voor het houden van een referendum? Vraag het aan de griffie via griffie@medemblik.nl

U kunt bij de vergaderingen van de commissies aanwezig zijn. De vergaderingen zijn openbaar.
Het is ook mogelijk om zelf uw mening te geven over een onderwerp. Neem hiervoor contact op met de griffie:
0229 85 63 67 of griffie@medemblik.nl .

De gemeenten Medemblik en Opmeer hebben samen één Rekenkamer (RKC). Deze RKC is een onafhankelijke commissie die onderzoek doet naar de doeltreffendheid (resultaat), doelmatigheid (kosten) en rechtmatigheid (regels en besluiten) van het gemeentelijk beleid.

In de raadscommissie kunt u in maximaal 5 minuten uw mening over een raadsvoorstel of ander onderwerp geven. Vervolgens kunnen de commissieleden vragen aan u stellen. U spreekt zelf in tijdens de vergadering van de commissie of u levert vooraf een tekst aan die door de commissiegriffier wordt voorgelezen. Aanmelden bij voorkeur minimaal 24 uur voor aanvang.

Door een burgerinitiatief te starten, kunt u concrete voorstellen op de agenda van de gemeenteraad zetten. U kunt dan de gemeenteraad vragen om een beslissing te nemen over uw initiatief. Bijvoorbeeld:
een nieuwe speeltuin in uw buurt;
een initiatief voor betere ouderenzorg in uw wijk;
een initiatief om gezamenlijk het groen te onderhouden.
Elk initiatief om uw leefomgeving/buurt te verbeteren, is geschikt.

De gemeenteraad maakt keuzes en neemt besluiten over het uit te voeren beleid en de financiën. De besluiten van de gemeenteraad worden voorbereid in de raadscommissie. Ieder raadslid heeft één stem. Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. In de bijgevoegde filmpje (klik op link) wordt dit uitgelegd.

Een andere mogelijkheid voor informeel contact met de gemeenteraad is het ‘rondetafelgesprek’. Hier kunt u een onderwerp dat niet op de agenda staat onder de aandacht van de gemeenteraad brengen. Dit vindt voorafgaand aan de vergadering van de raadscommissie plaats en is live en achteraf te bekijken via de website van de gemeente. Aanmelden uiterlijk 48 uur voor aanvang vergadering.
Aanmelden of meer info? Neem contact op met de griffie (0229) 85 6367 of mail naar griffie@medemblik.nl.

Als u een probleem of vraagstuk onder de politieke aandacht wilt brengen, kunt u een officiële ‘Brief aan de raad’ schrijven. Tijdens de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad wordt dan een voorstel over de afhandeling van uw brief gedaan.
Dit betekent niet altijd dat de gemeenteraad uitgebreid op de brief ingaat. Het kan ook voorkomen dat het college de brief verder behandelt of dat de raadscommissie er over wil discussiëren. In dit laatste geval wordt u als schrijver uitgenodigd. De brief kunt u versturen aan de raad via de raadsgriffie: griffie@medemblik.nl

Wilt u uw stem laten horen of invloed uitoefenen op de mening van de raad? Dan kunt u het volgende doen:


• spreken bij een commissievergadering
• een brief aan de raad sturen
• een burgerinitiatief indienen
• een referendum aanvragen


Rondetafelgesprek
Een andere mogelijkheid voor informeel contact met de gemeenteraad is het ‘rondetafelgesprek’. Hier kunt u een onderwerp dat niet op de agenda staat onder de aandacht van de gemeenteraad brengen. Dit vindt voorafgaand aan de vergadering van de raadscommissie plaats en is live en achteraf te bekijken via de website van de gemeente. Aanmelden uiterlijk 48 uur voor aanvang vergadering.


Aanmelden of meer info? Neem contact op met de griffie (0229) 85 6367 of mail naar griffie@medemblik.nl.

De gemeenteraad is een openbaar bestuursorgaan en aangeboden informatie wordt in openbaarheid behandeld. De raad heeft op grond van de gemeentewet de wettelijke plicht om deze gegevens ter inzage te leggen. Dit is nodig voor de vervulling van de publiekrechtelijke taak van de gemeenteraad.
U dient zich dus bewust te zijn dat uw informatie ook in openbaarheid komt. Indien u informatie vertrouwelijk aan de raad wilt aanbieden moet u dat expliciet aangeven in het betreffende document. Persoonlijke gegevens zullen zo veel als mogelijk uit de documenten worden gehaald indien dat nodig is.