Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

donderdag 16 november 2023

19:00 - 22:30
Locatie

Raadzaal (MBG06)

Voorzitter
L. Plekker
Toelichting

Commissievragen n.a.v. de agenda kunnen tot maandag 13 november voor 9.00 uur worden ingediend.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 0

  Mevrouw Kok en mevrouw Keur van Stichting Westfriese Bibliotheken willen in gesprek met de commissie over de ontwikkelingen van het bibliotheekwerk en de zorgplicht die ingaat per 1 januari 2025.

 2. 1
  Opening - 19:30
 3. 2

 4. 3

  Bij dit agendapunt kunnen inwoners of vertegenwoordigers van een organisatie inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. Inspraak die gaat over onderwerpen die op de agenda staan gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp.

 5. 5

  Op de Toezeggingen- en motielijst wordt bijgehouden wat de stand van zaken is van toezeggingen die het college aan de commissie of gemeenteraad heeft gedaan. Ook de door de gemeenteraad bijgehouden moties zijn hier terug te vinden.

 6. 6

  Deze Bestuurlijke termijn agenda, voor de periode december 2023 e.v. is een voorstel van het college aan het presidium. In de rechterkolom staan de wijzigingsverzoeken van het college, waar het presidium over gaat besluiten (rood = schrappen; geel = verplaatsen; groen = toevoegen).
  De Bestuurlijke termijn agenda wordt ter bespreking voorgelegd aan de commissie.

 7. 7

  Het college moet de raad de informatie verschaffen die hij nodig heeft voor de uitoefening van zijn controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende taken. Een van de wijzen waarop dit gebeurt is door het actief verstrekken van informatie aan de raad.

 8. 8
  RUIMTE - 19:50
 9. 8.1

  Bij het veegplan worden meerdere herzieningen van de bestemmingsplannen in gemeente Medemblik tegelijkertijd behandeld. Op deze manier kan de gemeente alle benodigde herzieningen efficiënt doorvoeren. Het ontwerp heeft ter inzage gelegen van 14 juli 2023 tot 26 augustus 2023. Alle reacties zijn opgenomen in de reactienota. Met inachtneming van de reactienota kan het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld worden door de raad. De wijzigingen, op basis van de reactienota, worden na vaststelling van de raad verwerkt in het bestemmingsplan. 


  De raad wordt voorgesteld met inachtneming van de reactienota het bestemmingsplan ‘Veegplan gemeente Medemblik’ gewijzigd vast te stellen en langs elektronische weg beschikbaar te stellen alsmede om geen exploitatieplan vast te stellen.

 10. 8.2

  De eigenaar van het pand Middenweg 62 te Andijk heeft een ontwerp bestemmingsplan aan de gemeente voorgelegd. Voorgesteld wordt een functiewijziging toe te passen. De eigenaar is voornemens in de plaats van het bestaande gebouw 19 woningen (appartementen) te realiseren inclusief bergingen, garages en parkeerplaatsen. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en de reacties zijn opgenomen in de reactienota op de zienswijzen en verwerkt in het bestemmingsplan. 


  De raad wordt voorgesteld met inachtneming van de reactienota het bestemmingsplan Middenweg 62 te Andijk vast te stellen en langs elektronische weg beschikbaar te stellen alsmede om geen exploitatieplan vast te stellen.

 11. 8.3

  De initiatiefnemer heeft een principeverzoek ingediend voor het mogelijk maken van de uitbreiding van het agrarische bedrijf aan de Cornelis Kuinweg 20 in Andijk door het vergroten van het bouwvlak. Op 27 oktober 2022 heeft de raad ingestemd met het principeverzoek voor de uitbreiding van het agrarische bouwvlak en de wijziging van de bestemming ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’ van het perceel aan de Gedeputeerde Laanweg 20 in Andijk. Ook stemde de raad toen in om hiervoor een bestemmingsplan op te laten stellen, in procedure te brengen en ter besluitvorming aan de raad aan te bieden. Het bestemmingsplan is nu gereed om ter vaststelling aan de raad voorgelegd te worden. 


  De raad wordt voorgesteld om met inachtneming van de reactienota het bestemmingsplan ‘Andijk – Cornelis Kuinweg 29 én Gedeputeerde Laanweg 20’ gewijzigd vast te stellen en langs elektronische weg beschikbaar te stellen alsmede om geen exploitatieplan vast te stellen.

 12. 8.4

  Er bestaat een groot tekort aan goede huisvesting voor buitenlandse werknemers in de gemeente Medemblik.  Uit recent onderzoek dat is uitgevoerd door adviesbureau Sweco (Locatieonderzoek naar middelgrote locaties voor de huisvesting van buitenlandse werknemers) bleek dat er voor Westfriesland de komende jaren zeker 3.000 extra huisvestingsplekken gerealiseerd dienen te worden.  Het staat initiatiefnemers vrij om huisvesting op locaties buiten de voorkeurszoekgebieden tot ontwikkeling te brengen, uiteraard voor zover dit past binnen de ruimtelijke en planologische kaders van de gemeente en provincie en met inachtneming van een zorgvuldig participatieproces. Er zijn de afgelopen tijd vier principeverzoeken ingediend voor het realiseren van middelgrote huisvestingslocaties voor buitenlandse werknemers.


  De raad wordt voorgesteld in te stemmen met verdere uitwerking van de principeverzoeken ‘Appelschenkbos’, ‘Benningbroek’ en ‘Workinn’ en om het principeverzoek ‘Westfriesland’ af te wijzen.

  Bijlagen

 13. 8.5

 14. 9
  SAMENLEVING - 21:35
 15. 9.1

  Deze bespreeknotitie schetst de nieuwe contouren van het Lange Termijn Accommodatiebeleid (LTA). Het LTA moet richting geven en kaders bieden voor de keuzes die met de accommodaties gemaakt kunnen worden.

 16. 9.2

  De nieuwe CAO  gemeenten voorziet landelijk in een stijging aan personeelskosten. GGD HN valt ook onder deze nieuwe CAO. Het algemeen bestuur van de GGD HN heeft op 27 september 2023 ingestemd om het voorstel om de deelnemersbijdrage aan GGD Hollands Noorden voor 2023 eenmalig te verhogen voor zienswijzen voor te leggen aan de gemeenteraden. De raad wordt voorgesteld om de zienswijze uit te brengen dat hij het voorstel om de deelnemersbijdrage eenmalig te verhogen, ondersteunt.

 17. 10
  Sluiting - 22:30