Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

donderdag 12 oktober 2023

19:00 - 21:10
Locatie

Raadzaal (MBG06)

Voorzitter
T. Berlijn
Toelichting

Commissievragen n.a.v. de agenda kunnen tot maandag 9 oktober voor 9.00 uur worden ingediend.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 0

  De heer Ursem wil in gesprek met de commissie over het onderwerp 'betaalbaar wonen'.

 2. 1
  Opening - 19:30
 3. 2

 4. 3

  Bij dit agendapunt kunnen inwoners of vertegenwoordigers van een organisatie inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. Inspraak die gaat over onderwerpen die op de agenda staan gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp.

 5. 5

  Op de Toezeggingen- en motielijst wordt bijgehouden wat de stand van zaken is van toezeggingen die het college aan de commissie of gemeenteraad heeft gedaan. Ook de door de gemeenteraad bijgehouden moties zijn hier terug te vinden.

 6. 6

  Deze Bestuurlijke termijn agenda, voor de periode november 2023 e.v., is een voorstel van het college aan het presidium. In de rechterkolom staan de wijzigingsverzoeken van het college, waar het presidium over gaat besluiten (rood = schrappen; geel = verplaatsen; groen = toevoegen).
  De Bestuurlijke termijn agenda wordt ter bespreking voorgelegd aan de commissie.

 7. 7

  Het college moet de raad de informatie verschaffen die hij nodig heeft voor de uitoefening van zijn controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende taken. Een van de wijzen waarop dit gebeurt is door het actief verstrekken van informatie aan de raad.

 8. 8
  RAADSBREED - 19:50
 9. 8.1

  Per 1 juli 2022 zijn wijzigingen doorgevoerd in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). De bedoeling van deze wetswijziging is dat gemeenteraden meer invloed hebben op de gemeenschappelijke regelingen. Een deel van de wijzigingen is verplicht en bij een deel is het aan de gemeenteraden (en provinciale staten) hierover te beslissen. Daarbij is het van belang dat raden dezelfde keuzes maken. Eind 2022, begin 2023 hebben alle raden in Noord-Holland Noord het plan van aanpak vastgesteld en de opdracht gegeven aan de regietafel om regie te voeren op dit traject. 


  De afgelopen periode is gewerkt aan het ontwikkelen van het voorliggend concept kaderstellend besluit. Dit voorstel ligt nu ter besluitvorming voor. Op grond van deze kaders worden na besluitvorming de teksten van alle gemeenschappelijke regelingen in de komende periode gewijzigd en vervolgens aan u voorgelegd voor het afgeven van een zienswijze, toestemming en/of besluitvorming (eerste helft 2024).

 10. 8.2

  Op 26 september is de heer M. Pijl door de gemeenteraad van Medemblik beëdigd als burgemeester. Na deze benoeming wordt hij aangewezen als lid van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Westfries Archief. 


  De raad wordt voorgesteld de heer M. Pijl aan te wijzen als lid van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling ‘Westfries Archief, Regionaal Historisch centrum voor West-Friesland’ met terugwerkende kracht vanaf 27 september 2023.

 11. 9
  SAMENLEVING - 20:30
 12. 9.1

  Het Commissariaat voor de Media neemt iedere vijf jaar een besluit over de aanwijzing van een lokale omroep. Dit proces van zendtijdtoewijzing speelt al geruime tijd in zeven gemeenten in Westfriesland. Op 16 februari 2023 heeft de gemeenteraad het raadsvoorstel (DOC-22-624015) op verzoek van het college van de agenda gehaald, omdat twee of meer partijen hadden aangegeven dat ze wilden fuseren. Ook in de andere Westfriese gemeenten is dit gebeurd. Waar er in eerste instantie vier aanvragende partijen waren, is er inmiddels één aanvragende partij over. Alle vier de partijen werken inmiddels samen onder de vlag van Stichting Streekomroep West-Friesland en zijn gedeeltelijk gefuseerd. Dit betekent dat de gemeenteraad geen voorkeurspartij aan hoeft te wijzen, maar wel voor 1 november 2023 moet vaststellen of de huidige aanvragende partij aan de wettelijke vereisten voldoet.

 13. 9.2

  Stichting Allure is het bevoegd gezag van diverse openbare basisscholen in onze gemeente. Het toezicht op de stichting wordt uitgevoerd door een Raad van Toezicht. Op grond van artikel 48, twaalfde lid, van de Wet Primair Onderwijs (WPO) en de huidige statuten van de Stichting Allure is benoeming van leden voorbehouden aan de gemeenteraad.


  Per april 2023 zijn vier nieuwe leden benoemd om te komen tot een voltallige Raad van Toezicht van vijf leden. Herbenoeming van het destijds zittende lid is nu aan de orde.

 14. 10
  Sluiting - 21:10