Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

maandag 15 mei 2023

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal (MBG06)

Voorzitter
C. Selders
Toelichting

Commissievragen n.a.v. de agenda kunnen tot maandag 8 mei voor 9.00 uur worden ingediend.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening - 19:30
 2. 2
  Vaststelling agenda - 19:30
 3. 3

  Bij dit agendapunt kunnen inwoners of vertegenwoordigers van een organisatie inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. Inspraak die gaat over onderwerpen die op de agenda staan gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp.

 4. 5

  Deze Bestuurlijke termijn agenda, voor de periode juni 2023 e.v., is een voorstel van het college aan het presidium. In de rechterkolom staan de wijzigingsverzoeken van het college, waar het presidium over gaat besluiten (rood = schrappen; geel = verplaatsen; groen = toevoegen).
  De Bestuurlijke termijn agenda wordt ter bespreking voorgelegd aan de commissie.

 5. 6

  Het college moet de raad de informatie verschaffen die hij nodig heeft voor de uitoefening van zijn controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende taken. Een van de wijzen waarop dit gebeurt is door het actief verstrekken van informatie aan de raad.

 6. 7
  BESTUUR & MIDDELEN - 19:45
 7. 7.1

  Op 22 september 2022 besloot het presidium dat het college een saneringsvoorstel voor de toezeggingen- en motielijst zou voorbereiden. Dit voorstel ligt nu ter bespreking voor aan de raadscommissie. De raadscommissie wordt verzocht zich uit te spreken over de in de notitie 'Sanering toezeggingen- en motielijst' genoemde punten en om vervolgens kenbaar te maken of kan worden ingestemd met de saneringsvoorstellen van het college.

 8. 7.2

 9. 8
  RUIMTE - 20:25
 10. 8.1

  Op 23 juni 2022 heeft de raad het aangepaste ‘Generiek afwegingskader voor woningbouwinitiatieven 2022’ vastgesteld. Dat afwegingskader biedt onvoldoende borging van de realisatie en instandhouding van sociale huurwoningen in nieuwbouwprojecten. Daarom is het nodig om het generiek afwegingskader op het gebied van sociale huurwoningen aan te passen.


  De raad wordt voorgesteld:
  1. Het ‘Generiek afwegingskader voor woningbouwinitiatieven 2023’ vast te stellen;
  2. Het ‘Generiek afwegingskader voor woningbouwinitiatieven 2022’ in te trekken;
  3. De ambitie vaststellen om in de periode 2023 tot en met 2029 circa 1.650 woningen te bouwen en de hiervoor benodigde woningbouwportefeuille van circa 2.150 woningen op te bouwen;
  4. Vaststellen dat van de 1650 woningen minimaal 70% in de grote kernen en 30% in de overige kernen wordt gerealiseerd en dat de gemeente ernaar streeft om het woningbouwprogramma naar rato van het huidige aantal woningen te verdelen over de kernen.

 11. 8.2
  Opheffen geheimhouding ruimtelijke verkenning - 21:10
 12. 9
  SAMENLEVING - 21:50
 13. 9.1

  Het college heeft besloten (ontwerpbesluit) een gemeentelijke sportbedrijf op te richten. Conform de wet wordt dit besluit niet genomen voordat de raad het ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen.
  De raad wordt voorgesteld te verklaren geen wensen en bedenkingen te hebben tegen de oprichting van een gemeentelijk sportbedrijf en een bedrag van € 150.000,- als werkkapitaal beschikbaar te stellen aan het gemeentelijk sportbedrijf.

 14. 9.2

  Er ligt thans een voorstel voor om te komen tot een definitieve benoeming van voltallige Raad van Bestuur van vijf leden. Hiervoor heeft Stichting Present een werving en selectieprocedure opgestart voor drie nieuwe leden. De twee leden van de raad van toezicht die in oktober 2022 als waarnemende leden zijn benoemd, zijn verzocht nog tijdelijk aan te blijven – voor een periode van twee jaar – om daarmee zorg te kunnen dragen voor een goede overdracht naar de toekomst toe.


  De raad wordt voorgesteld:
  1. Te benoemen als nieuwe leden van de Raad van Toezicht van Stichting Present, voor de periode van 4 jaren, ingaande 1 juli 2023:
  a. Mevr. G. Bekhuis,
  b. Dhr. G. Mos en
  c. Dhr. K. Albers.


  2. Te herbenoemen als leden van de Raad van Toezicht van Stichting Present, voor de periode van 2 jaren, ingaande 1 juli 2023:
  d. Dhr. N. Bonenkamp en
  e. Dhr. B. de Jong

 15. 10
  Sluiting - 22:30