Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

maandag 20 november 2023

19:30 - 22:20
Locatie

Raadzaal (MBG06)

Voorzitter
J. Stam
Toelichting

LET OP!!!! Het presidium heeft besloten deze vergadering een uur eerder te laten aanvangen ivm het feit dat de vergadering van 16 november jl. niet afgerond kon worden.


De agendapunten:
8.1 (Vaststelling bestemmingsplan 'Veegplan gemeente Medemblik’)
8.2 (Vaststellen BP Middenweg 62)
8.3 (Vaststelling bestemmingsplan 'Cornelis Kuinweg 29 én Gedeputeerde Laanweg 20') en
8.5 (Vaststellen meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2023-2042)
uit de vergadering van 16 november zullen vanavond besproken worden. 


De vergadering start dus om 19.30 uur!!!

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening - 19:30
 2. 2

 3. 3

  Bij dit agendapunt kunnen inwoners of vertegenwoordigers van een organisatie inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. Inspraak die gaat over onderwerpen die op de agenda staan gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp.

 4. 4
  RAADSBREED - 19:35
 5. 4.1

  In de financiële verordening ligt vast dat twee keer per jaar een tussentijdse rapportage moet worden opgesteld. Hierin wordt vastgelegd welke beleidsmatige en/of financiële afwijkingen er worden geconstateerd in de programmabegroting. Deze Herfstnota 2023 is de tweede en tevens de laatste tussenrapportage van dit begrotingsjaar.

 6. 5
  BESTUUR & MIDDELEN - 20:15
 7. 5.1

  De belastingverordeningen moeten in overeenstemming zijn met de in de paragraaf Lokale Heffingen bij de begroting 2024 vermelde uitgangspunten. Daarnaast zijn de verordeningen opnieuw getoetst en aangepast aan geldende wet- en regelgeving en jurisprudentie. 


  De raad wordt voorgesteld de belastingverordeningen en de verordening kwijtschelding vast te stellen.

 8. 5.2

 9. 5.3

  Elke fractie ontvangt jaarlijks een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie. De financiële bijdrage wordt aan de fracties toegekend om hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak te versterken. Deze verantwoording betreft het tweede t/m vierde kwartaal van 2022.

 10. 5.4

  Voor een goede uitvoering van de rechtmatigheidscontrole is het belangrijk dat de geldende regelgeving duidelijk vastligt. Dit betreft het normenkader. Het college stuurt het geactualiseerde normenkader jaarlijks, voorafgaand aan de start van de jaarrekeningcontrole, naar de raad. Dit normenkader maakt onderdeel uit van de controleverordening.

 11. 6
  Sluiting - 21:05