Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

donderdag 29 juni 2023

19:30 - 22:05
Locatie

Raadzaal (MBG06)

Voorzitter
R. Paarlberg
Toelichting

Commissievragen n.a.v. de agenda kunnen tot maandag 26 juni voor 9.00 uur worden ingediend.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 0
  Ronde tafel (reservering) - 19:30
 2. 1
  Opening - 19:30
 3. 2

 4. 3

  Bij dit agendapunt kunnen inwoners of vertegenwoordigers van een organisatie inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. Inspraak die gaat over onderwerpen die op de agenda staan gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp.

 5. 4

 6. 5

  Op de Toezeggingen- en motielijst wordt bijgehouden wat de stand van zaken is van toezeggingen die het college aan de commissie of gemeenteraad heeft gedaan. Ook de door de gemeenteraad aangenomen moties zijn hier terug te vinden.

 7. 6

  In de Bestuurlijke termijn agenda doet het college voostellen voor de agendering van onderwerpen in de komende vergadercycli. De Bestuurlijke termijn agenda wordt ter vaststelling voorgelegd aan de commissie.

 8. 7

  Het college moet de raad de informatie verschaffen die hij nodig heeft voor de uitoefening van zijn controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende taken. Een van de wijzen waarop dit gebeurt is door het actief verstrekken van informatie aan de raad.

 9. 8
  BESTUUR & MIDDELEN - 19:50
 10. 8.1

 11. 8.2

  In de financiële verordening ligt vast dat er twee keer per jaar een tussentijdse rapportage wordt opgesteld. Hierin wordt vastgelegd welke beleidsmatige en/of financiële afwijkingen er geconstateerd zijn in de programmabegroting. Deze Lentenota 2023 is de eerste tussentijdse rapportage van dit begrotingsjaar.
  De raad wordt voorgesteld de Lentenota 2023 vast te stellen, de financiële afwijkingen van de lentenota te verwerken in de (meerjaren)begroting en het begrotingsresultaat na verwerking van de lentenota te onttrekken aan de algemene reserve.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Lentenota 2023
 12. 8.3

  De Kadernota is het moment in het jaar voor de gemeenteraad om het college duidelijke kaders mee te geven voor het opstellen van de begroting van het jaar erop. Deze Kadernota maakt keuzes en biedt inzicht in de kaders en uitgangspunten voor de begroting, uitdrukkelijk met de kennis van dit moment. Het raadsbesluit over de Kadernota en het collegeprogramma zijn het uitgangspunt voor het opstellen van de programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027.
  De raad wordt voorgesteld de kaderbrief 2024 vast te stellen.

 13. 9
  Sluiting - 22:05