Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

maandag 3 juli 2023

20:30 - 22:50
Locatie

Raadzaal (MBG06)

Voorzitter
L. Plekker
Toelichting

Commissievragen n.a.v. de agenda kunnen tot maandag 26-6 voor 9.00 uur worden ingediend.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening - 20:30
 2. 2

 3. 3

  Bij dit agendapunt kunnen inwoners of vertegenwoordigers van een organisatie inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. Inspraak die gaat over onderwerpen die op de agenda staan gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp.

 4. 4
  SAMENLEVING - 20:35
 5. 4.1

 6. 4.2

  De gemeenteraad heeft de wettelijke plicht een regeling vast te stellen voor de bekostiging van het leerlingenvervoer. In 2015 stelde de raad de huidige Verordening leerlingenvervoer gemeente Medemblik 2015 vast. Vanwege jurisprudentie en de ontwikkelingen in het sociaal domein en het passend onderwijs is het wenselijk de verordening op een aantal punten te actualiseren. 
  De raad wordt voorgesteld de Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Medemblik 2023 vast te stellen.

 7. 4.3

  Vanuit het project Sociaal Domein in Balans is een traject gestart om de werkprocessen en ICT systemen op orde te brengen. Een aantal applicaties die binnen het sociaal domein worden gebruikt, zijn vanuit de Nederlandse Vereniging voor Sociale Innovatie (NVSI) ontwikkeld. Door lid te worden van de NVSI maakt de gemeente Medemblik o.a. gebruik van de voordelen op aanbestedingsgebied (geen tijdrovende en kostbare aanbestedingsprocedures) en investeren wij in nieuwe innovatieve ontwikkelingen in het Sociaal Domein.


  De deelneming aan een vereniging is een college bevoegdheid waarbij de gemeenteraad in de gelegenheid wordt gesteld zijn wensen en bedenkingen aan het college kenbaar te maken.

 8. 5
  RUIMTE - 21:25
 9. 5.1

  Eind 2022 is gestart met een onderzoek naar de toekomstige huisvesting van de gemeentelijke organisatie. In die eerste verkenning werd uitgegaan van het eindbeeld van een gemeentehuis waarin door de medewerkers op een moderne manier conform de Arbonormen gewerkt kan worden. Verder was het uitgangspunt dat het gemeentehuis in de toekomst tenminste energielabel A zou moeten dragen. Deze eerste verkenning is in november 2022 met de raad gedeeld, waarbij via een raadsinformatienota is aangegeven dat het college besloten heeft tot het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek. Dit haalbaarheidsonderzoek moet inzicht bieden in de ruimtelijkfunctionele uitwerking alsmede in de financiële businesscase. De afgelopen maanden is dit haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Via dit voorstel wordt de raad geïnformeerd over de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek.
  De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van het haalbaarheidsonderzoek “Gemeente Medemblik: naar een veilige, gezonde en toekomstgerichte huisvesting”, in te stemmen met de uitwerking van het voorkeursscenario van een ‘Energieneutraal en efficiënt Gemeentehuis’ , voor deze nadere uitwerking een voorbereidingskrediet vrij te geven van € 1.600.000,-  en voor de investering in de vervanging van het meubilair een krediet vrij te geven van € 400.000,-

 10. 5.2

  Op 20 april 2023 nam de raad de motie ‘Een doelgroepenbad voor de gemeente Medemblik’ aan, waarin het college wordt verzocht de haalbaarheid te onderzoeken van een nieuw overdekt doelgroepenbad voor de gemeente Medemblik. Als locatie is daarbij de grond aan de noordoostzijde van het agrarisch bedrijf aan Vok Koomenweg 42 aangewezen. Op deze grond zit een koopoptie voor de gemeente. Het aankopen van de grond voordat het haalbaarheidsonderzoek is uitgevoerd brengt risico’s met zich mee. Hiervoor is een risicoanalyse gemaakt. Voor het haalbaarheidsonderzoek is krediet nodig en de raad dient het krediet voor aankoop van de grond beschikbaar te stellen. 
  De raad wordt voorgesteld een voorbereidingskrediet van € 260.000 beschikbaar te stellen voor het haalbaarheidsonderzoek naar een overdekt doelgroepenbad in Wervershoof en een krediet van € 515.000 beschikbaar te stellen voor de aankoop van grond naast Vok Koomenweg 4.

 11. 5.3

  Het MPG ( Meerjaren Perspectief Grondexploitaties) is een document waarin de financiële resultaten van de uitvoering van het grondbeleid, worden weergegeven (‘realisatie’) en waarin ook wordt vooruitgekeken (‘doorkijk’). De resultaten zijn gebaseerd op de ruimtelijke en beleidsmatige keuzes die al gemaakt zijn en in beleid zijn vastgelegd. 


  De raad wordt voorgesteld: 
  1. het ‘MPG bij de jaarrekening 2022’ vast te stellen;
  2. de budgetten voor de jaarschijf 2023, voor zowel de baten en lasten, zoals opgenomen in het MPG, vast te stellen.

 12. 5.4

  Op 17 februari 2022 heeft de raad besloten kennis te nemen van de ruimtelijke verkenning naar de uitbreidingsmogelijkheden voor de kernen Wervershoof en Wognum. De raad werd voorgesteld op basis van deze verkenning keuzes te maken voor de uitbreidingsrichtingen van deze kernen. Er is een amendement aangenomen waarin de keuze nog niet werd gemaakt voor wat betreft Wognum en het college diende een nadere toetsing te doen en daarover met de raad in gesprek te gaan.
  De raad wordt nu voorgesteld het college opdracht te geven over een mogelijke ontwikkeling van de locatie Wognum Noord A/B (mogelijk aangevuld met C) in gesprek te gaan met de ontwikkelende partijen en daarna een kaderstellende notitie ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

 13. 6
  Sluiting - 22:50