Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

donderdag 14 september 2023

19:00 - 21:45
Locatie

Raadzaal (MBG06)

Voorzitter
L. Plekker
Toelichting

Commissievragen n.a.v. de agenda kunnen tot maandag 11 september voor 9.00 uur worden ingediend.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 0

  De heer Ursem wil in gesprek met de commissie over de gang van zaken en situatie mbt de camping in Hauwert

 2. 1
  Opening - 19:30
 3. 2

 4. 3

  Bij dit agendapunt kunnen inwoners of vertegenwoordigers van een organisatie inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. Inspraak die gaat over onderwerpen die op de agenda staan gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp.

 5. 5

  Op de Toezeggingen- en motielijst wordt bijgehouden wat de stand van zaken is van toezeggingen die het college aan de commissie of gemeenteraad heeft gedaan. Ook de door de gemeenteraad bijgehouden moties zijn hier terug te vinden.

 6. 6

 7. 7

  Het college moet de raad de informatie verschaffen die hij nodig heeft voor de uitoefening van zijn controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende taken. Een van de wijzen waarop dit gebeurt is door het actief verstrekken van informatie aan de raad.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Kunstroof
 8. 8
  RUIMTE - 19:50
 9. 8.1

  Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingsvisie is, op grond van artikel 3.1, lid 1 van de Omgevingswet, een verplicht instrument voor de gemeente. De Omgevingsvisie is de integrale langetermijnvisie van de gemeente voor de hele fysieke leefomgeving en haar grondgebied. Om te komen tot de Omgevingsvisie is eerst een ‘Agenda voor de Toekomst’ opgesteld.   De raad wordt voorgesteld deze 'Agenda voor de Toekomst' vast te stellen en het proces om te komen tot de Omgevingsvisie te vervolgen.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Informatienota vervolg proces besluitvorming Agenda voor de toekomst en uiteindelijk Omgevingsvisie
  Rapport Sweco uit 2022
 10. 8.2

  Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Een van de nieuwe instrumenten van deze wet is het omgevingsplan. Het omgevingsplan ontstaat van rechtswege bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 en bestaat op dat moment uit alle geldende bestemmingsplannen, de beheersverordening Het Grootslag Proefpolder Andijk en de bruidsschat.


  Dit is echter nog niet het omgevingsplan zoals bedoeld door de wetgever. De gemeente heeft tot 1 januari 2032 de tijd om het omgevingsplan nieuwe stijl op te stellen. In het omgevingsplan nieuwe stijl moet ook de Verordening Fysieke Leefomgeving geïntegreerd worden.


  In het plan van aanpak wordt beschreven langs welke lijnen er tot het uiteindelijke omgevingsplan wordt gekomen.  De raad wordt voorgesteld in te stemmen met het plan van aanpak transitiefase omgevingsplan Medemblik en daarmee met de richtinggevende keuzes zoals die in het plan van aanpak zijn opgenomen.

 11. 8.3

  Het college heeft aangegeven dat voor dit agendapunt geen raadsvoorstel wordt aangeleverd deze cyclus.

 12. 8.4

  Het college heeft aangegeven dat voor dit agendapunt geen raadsvoorstel wordt aangeleverd deze cyclus.

 13. 8.5

  Het college heeft aangegeven dat voor dit agendapunt geen raadsvoorstel wordt aangeleverd deze cyclus.

 14. 8.6

  Er is een principeverzoek ontvangen voor voor het vergroten van het bouwvlak met ruim 1.7 hectare waarvan circa 1.0 hectare beoogd is om te bebouwen, op het perceel Middenweg 52 in Andijk. 


  De raad wordt voorgesteld te verklaren geen bedenkingen te hebben tegen het verlenen van een omgevingsvergunning voor het realiseren van kassen, kantoorgebouw, fietsenstalling, olietank, warmteopslagtank, trafo en een gietwaterbassin, het verplaatsen van een duiker  en het graven en/of verbreden van watergangen en het aanleggen van parkeerplaatsen en terreinverharding aan de Middenweg 52 in Andijk.

 15. 8.7

  Met ingang van 1 januari 2020 is de gemeente Medemblik op grond van de zorgplicht vanuit de wet Milieubeheer voor het beheer van huishoudelijk afval een Dienstverleningsovereenkomst (hierna DVO) met HVC aangegaan voor een periode van 6 jaar. Voor de afvalbrengstations is er een collectieve DVO. Daarin is geregeld dat na 3 jaar (in 2023) een tussentijdse evaluatie plaatsvindt. In opdracht van het Afvalbeheer West Friesland (hierna ABWF) heeft Buiten Organisatie Advies de evaluatie uitgevoerd. Met de raad is afgesproken deze ter besluitvorming aan te bieden.


  De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van het rapport “Evaluatie DVO HVC en gemeente Medemblik”, de aanbevelingen over te nemen uit de aanbiedingsbrief van het rapport door het ABWF en in te stemmen met de continuering van de DVO HVC 2020-2026.

 16. 9
  Sluiting - 21:45