Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

donderdag 7 december 2023

19:30 - 22:45
Locatie

Raadzaal (MBG06)

Voorzitter
C. Selders
Toelichting

Commissievragen n.a.v. de agenda kunnen tot maandag 4 december voor 9.00 uur worden ingediend.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening - 19:30
 2. 2

 3. 3

  Bij dit agendapunt kunnen inwoners of vertegenwoordigers van een organisatie inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. Inspraak die gaat over onderwerpen die op de agenda staan gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp.

 4. 5

  Op de Toezeggingen- en motielijst wordt bijgehouden wat de stand van zaken is van toezeggingen die het college aan de commissie of gemeenteraad heeft gedaan. Ook de door de gemeenteraad bijgehouden moties zijn hier terug te vinden.

 5. 6

  In de Bestuurlijke termijn agenda doet het college voostellen voor de agendering van onderwerpen in de komende vergadercycli. De Bestuurlijke termijn agenda wordt ter vaststelling voorgelegd aan de commissie.

 6. 7

  Het college moet de raad de informatie verschaffen die hij nodig heeft voor de uitoefening van zijn controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende taken. Een van de wijzen waarop dit gebeurt is door het actief verstrekken van informatie aan de raad.

 7. 8
  RUIMTE - 19:50
 8. 8.1

  In februari 2023 zijn de kaders van het huidige mobiliteitsbeleid in de gemeente Medemblik vastgesteld in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 2022. Bij vaststelling van het GVVP 2022 is afgesproken dat als volgende stap het Maatregelplan in 2023 voor vaststelling wordt aangeboden.


  De raad wordt voorgesteld het Maatregelplan GVVP 2023, voortvloeiend uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan Medemblik 2022, vast te stellen.

  Bijlagen

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Reactie van de harddraverij Medemblik
 9. 8.2

 10. 8.3

  Bij de ontwikkeling van de Zonneweide Tripkouw in Midwoud heeft HVC een bedrag van € 250.000,-- beschikbaar gesteld. Van het originele bedrag zit op dit moment nog € 200.000,-- in de reserve ten behoeve van de gemeenschap Midwoud/Oostwoud, waarvoor een deel gebruikt wordt voor het opknappen van het Boetje en het omliggende terrein. Vanuit het gemeenschap is de wens uitgesproken om het Boetje en het omliggende terrein op te knappen en een openbare functie te geven.  Voor het Boetje is in het bijgevoegde voorstel gekozen voor een variant van sloop en een herbouw op ‘‘profielniveau’’, wat een andere variant is dan waarvoor eerder een voorstel uitgewerkt zou worden.

 11. 8.4

  De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. Op dat moment komt er van rechtswege een tijdelijk omgevingsplan waarvan de bestemmingsplanregels én de regels van het rijk (de zogenaamde bruidsschat) over de fysieke leefomgeving deel uitmaken. Daarnaast zijn er de lokale gemeentelijke regels betreffende de fysieke leefomgeving uit overige verordeningen die hun werking behouden onder de huidige wetgeving en de Omgevingswet.
  Zowel de 3e tranche van de Vfl als de Apv zijn juridisch-technisch aangepast aan de Omgevingswet. Daarnaast heeft een analyse plaatsgevonden naar aanleiding van een handreiking van de VNG.  De raad wordt voorgesteld de Verordening fysieke leefomgeving gemeente Medemblik 3e tranche en de Algemene plaatselijke verordening gemeente Medemblik 2024 vast te stellen onder intrekking van de voorgaande regelingen.

  Bijlagen

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Termen milieu en natuur
 12. 8.5

  Een particulier uit Andijk heeft een plan ontwikkeld voor de transformatie van een bedrijfslocatie naar een woonlocatie aan de Dijkweg 163 in Andijk.
  De raad wordt thans voorgesteld het bestemmingsplan ‘Andijk – Dijkweg 163’ gewijzigd vast te stellen en langs elektronische weg beschikbaar te stellen alsmede om geen exploitatieplan vast te stellen.

 13. 9
  Sluiting - 22:45