Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

donderdag 26 augustus 2021

19:30 - 22:45
Locatie

Raadzaal (MBG06)

Voorzitter
J. Stam
Toelichting

Commissievragen n.a.v. de agenda kunnen tot 23 augustus 9.00 uur worden ingediend.

Agendapunten

 1. 1
  Opening - 19:30
 2. 2

 3. 3

  Bij dit agendapunt kunnen inwoners of vertegenwoordigers van een organisatie inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. Inspraak die gaat over onderwerpen die op de agenda staan gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp.

 4. 5

  Op de Toezeggingen- en motielijst wordt bijgehouden wat de stand van zaken is van toezeggingen die het college aan de commissie of gemeenteraad heeft gedaan. Ook de door de gemeenteraad bijgehouden moties zijn hier terug te vinden.


  Op het bijgevoegde overzicht staat aangegeven voor welke toezeggingen/moties het college voorstelt om deze af te voeren.

 5. 6

  Deze Bestuurlijke termijn agenda, voor de periode september 2021 – 2022, is een voorstel van het college aan het presidium. In de rechterkolom staan de wijzigingsverzoeken van het college, waar het presidium over gaat besluiten (rood = schrappen; geel = verplaatsen; groen = toevoegen).


  De Bestuurlijke termijn agenda is ter kennisname.

 6. 7

 7. 8
  SAMENLEVING - 19:50
 8. 8.1

  Burgers kunnen een initiatief nemen om een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te zetten. Daar stelt de Verordening Burgerinitiatief Medemblik eisen aan. Er is een initiatief ingediend door 30 burgers die een skatebaan willen realiseren in Nibbixwoud. De raad heeft in zijn vergadering van 8 juli geconstateerd dat aan de vereisten wordt voldaan en het initiatief geldig verklaard. Het initiatief wordt daarom voorgelegd aan de raadscommissie zodat de inhoudelijke besluitvorming in de raad kan worden voorbereid.

 9. 8.2

  Het onderwerp Regionaal beleidsplan Jeugdhulp 2020-2024 staat wel op de agenda maar zal mogelijk niet behandeld worden omdat er geen raadsvoorstel zal worden aangeboden.

 10. 9
  RUIMTE - 20:45
 11. 9.1

  Het onderwerp Vaststellen beeldkwaliteitsplan binnenstad Medemblik staat wel op de agenda maar zal mogelijk niet behandeld worden omdat er geen raadsvoorstel zal worden aangeboden.

 12. 9.2

  Voor dit agendapunt wordt geen raadsvoorstel aangeboden aangezien de zienswijze is ingetrokken.

 13. 9.3

  Op 18 maart 2021 is de Verordening fysieke leefomgeving Medemblik 1e tranche door de raad vastgesteld. In de verordening is onder andere de Verordening geurhinder en veehouderij opgenomen waarin minimale afstandsnormen van inrichtingen die geurhinder veroorzaken zijn opgenomen. Onlangs heeft de rechtbank Noord-Holland in een uitspraak met betrekking tot een veehouderij bepaald dat deze verordening niet van toepassing is op meldingplichtige inrichtingen.


  Dit begrip moet zo geformuleerd worden dat het niet alleen van toepassing is op vergunningplichtige inrichtingen maar ook op meldingplichtige inrichtingen. Deze voorgestelde wijziging ziet daarop.

 14. 10
  BESTUUR&MIDDELEN - 21:40
 15. 10.1

  Op 31 mei publiceerde het gemeentefonds de meicirculaire. Deze informatie is door het taakveld Financieel Beleid doorgerekend voor Gemeente Medemblik.
  Normaliter worden de uitkomsten van de meicirculaire verwerkt bij de herfstnota. Hiermee wordt de programmabegroting later in het jaar geactualiseerd waardoor een actueel inzicht ontbreekt. Daarom worden de uitkomsten van de meicirculaire aan u voorgelegd als collegevoorstel in plaats van een informatienota.

 16. 10.2

  Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Westfriesland  verzoekt het college en de raad om de regeling te wijzigen. De huidige regeling bepaalt nog dat het RSW de financiële verordening van de gemeente Stede Broec volgt. En daaruit volgt volgens de regeling automatisch ook de nota activabeleid van die gemeente. Het algemeen bestuur van het RSW wil graag een eigen nota activabeleid toepassen.


  De raad wordt voorgesteld om akkoord te gaan met de voorgestelde wijziging.

 17. 10.3

 18. 10.4

  De raad besloot 20 mei 2021 om de Verordening rekenkamercommissie gemeente Medemblik 2021 vast te stellen. Daarbij is geen besluit genomen over het intrekken van de Verordening Rekenkamercommissie Medemblik gemeente Medemblik 2012.


  De raad wordt voorgesteld om de Verordening Rekenkamercommissie gemeente Medemblik 2012 in te trekken.

 19. 12
  Sluiting - 22:45