Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

donderdag 28 januari 2021

19:30 - 21:50
Locatie

Digitaal

Voorzitter
J. Stam
Toelichting

Commissievragen n.a.v. de agenda kunnen tot 25 januari 9.00 uur worden ingediend.
Tot en met 19 januari 2021 kunnen raadsvoorstellen worden geplaatst bij de agendapunten.

Agendapunten

 1. 0
  Rondetafelgesprek
 2. 1
  Opening - 19:30
 3. 2
  Vaststelling agenda - 19:30
 4. 3
  Spreekrecht art. 16 Verordening op de raadscommissies gemeente Medemblik 2019 - 19:30
 5. 6

  Deze Bestuurlijke termijn agenda, voor de periode maart 2021 – 2022, is een voorstel van het college aan het presidium. In de rechterkolom staan de wijzigingsverzoeken van het college, waar het presidium over gaat besluiten (rood = schrappen; geel = verplaatsen; groen = toevoegen).
  De Bestuurlijke termijn agenda agenda is ter kennisname.

 6. 7

  Het college moet de raad de informatie te verschaffen die hij nodig heeft voor de uitoefening van zijn controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende taken. Een van de wijzen waarop dit gebeurt is door het actief verstrekken van informatie aan de raad.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Actieve informatie: Toelichting op tekort sociaal domein
 7. 8
  RUIMTE - 19:50
 8. 8.1

  Het Rijk heeft in 2017 het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) uitgebracht met als hoofddoelen dat Nederland in 2050 helemaal klimaatbestendig en waterrobuust moet zijn ingericht ten aanzien van de thema’s wateroverlast, hittestress, droogte en gevolgen van overstromingen. Als tussendoel moet klimaatadaptief handelen in beleid en uitvoering worden verankerd.


  De Westfriese gemeenten zien klimaatadaptatie als een gezamenlijke opgave. Het onderwerp is ook opgenomen in het Pact 7.1. De Westfriese colleges hebben unaniem een voorkeur uitgesproken voor ambitie B met bijbehorende strategie. Het uitgangspunt voor deze ambitie komt voort uit solidariteit in regio Westfriesland. Het is nu aan de raad om een besluit te nemen over ambitie en bijbehorende strategie.


  De raad wordt voorgesteld klimaatambitie B met de bijbehorende adaptatiestrategie vast te stellen.

 9. 9
  SAMENLEVING - 20:40
 10. 9.1

  Vanaf 2017 worden gemeenten in heel Nederland – ook Medemblik - geconfronteerd met tekorten in het sociaal domein. Er is gestart met een traject om meer grip en sturing in het sociaal domein te krijgen. Ondanks deze aanpak was het tekort in 2019 aanzienlijk hoger dan de voorgaande jaren. Het college heeft de raad hierover geïnformeerd met een informatienota waarin de toezegging is gedaan analyses te actualiseren en te verdiepen en te kijken naar aanpassingen in de aanpak.


  De eindrapportage is opgeleverd en wordt nu met de raad gedeeld. Met de rapportage geeft het college (ook) gehoor aan de motie ‘Tekorten terugdringen in het sociaal domein en meer in control komen’


  De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de bevindingen, akkoord te gaan met de inrichting van de vervolgfase en daarvoor ook budget beschikbaar te stellen.

  Bijlagen

 11. 10
  BESTUUR & MIDDELEN
 12. 11
  Sluiting - 21:50