Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

donderdag 25 maart 2021

19:00 - 22:30
Locatie

Digitaal

Voorzitter
J. Stam
Toelichting

Commissievragen n.a.v. de agenda kunnen tot 22 maart 9.00 uur worden ingediend.

Agendapunten

 1. 0

  De heer Hoedjes van H3 Landelijk Vastgoed B.V. heeft zich aangemeld om met de raadscommissie in gesprek te gaan over het onderwerp "woningbouwplan Bloesemgaerde West te Wognum’’.

 2. 1
  Opening - 19:30
 3. 2

 4. 3

  Bij dit agendapunt kunnen inwoners of vertegenwoordigers van een organisatie inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. Inspraak die gaat over onderwerpen die op de agenda staan gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp.

 5. 5

  Op de Toezeggingen- en motielijst wordt bijgehouden wat de stand van zaken is van toezeggingen die het college aan de commissie of gemeenteraad heeft gedaan. Ook de door de gemeenteraad bijgehouden moties zijn hier terug te vinden.


  Op het bijgevoegde overzicht staat aangegeven voor welke toezeggingen/moties het college voorstelt om deze af te voeren.

 6. 6

  Deze Bestuurlijke termijn agenda, voor de periode maart-april 2021 – 2022, is een voorstel van het college aan het presidium. In de rechterkolom staan de wijzigingsverzoeken van het college, waar het presidium over gaat besluiten (rood = schrappen; geel = verplaatsen; groen = toevoegen).
  De Bestuurlijke termijn agenda agenda is ter kennisname.

 7. 7

  Het college moet de raad de informatie te verschaffen die hij nodig heeft voor de uitoefening van zijn controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende taken. Een van de wijzen waarop dit gebeurt is door het actief verstrekken van informatie aan de raad.

 8. 8
  RAADSBREED - 19:50
 9. 8.1

  Per 1 januari 2021 is er een vacature ontstaan bij de rekenkamercommissie. Er is een sollicitatieprocedure doorlopen.


  De raad wordt voorgesteld mevrouw I. Makelaar per 15 april 2021 te benoemen voor een periode van vier jaar tot lid van de rekenkamercommissie en te beëdigen.

 10. 8.2

  De rekenkamercommissie biedt de raad met deze rapportage aan:
  • het jaarverslag 2020 met daarin een overzicht van de werkzaamheden van het afgelopen kalenderjaar en de financiële verantwoording;
  • het jaarplan 2021, waarin de geplande werkzaamheden en de daarbij behorende begroting is opgenomen;
  • De groslijst van mogelijke onderwerpen van onderzoek.

 11. 9
  SAMENLEVING - 20:20
 12. 9.1

  De rekenkamercommissie Medemblik-Opmeer gaat voor de gemeenten Medemblik en Opmeer onderzoek doen naar de relatie tussen de respectievelijke gemeente en de GGD. Volksgezondheid is een wettelijke taak van de gemeente, die de gemeenten Medemblik en Opmeer samen met 15 andere gemeenten grotendeels hebben belegd in een gemeenschappelijke regeling: GGD Hollands Noorden.
  De doelstelling van het onderzoek is inzichtelijk te krijgen of de gemeenten Medemblik en Opmeer alle wettelijke taken vervullen en bovendien hoe de gemeenteraden hierop kunnen sturen en controleren.

 13. 10
  BESTUUR & MIDDELEN - 20:40
 14. 10.1

  De rekenkamercommissie Medemblik-Opmeer heeft het onderwerp ‘weerstandsvermogen’ opgenomen in het jaarprogramma 2021. Dit onderwerp is, onder andere nadrukkelijk via de motie ‘Risico’s’ in de gemeente Medemblik, vanuit de gemeenteraden aangedragen als mogelijk interessant onderwerp voor rekenkameronderzoek.

 15. 10.2

  Tijdens de begrotingsraad op donderdag 19 november 2020 is amendement 9 ‘Kostendekkende leges’ aangenomen. Met het aannemen van het amendement is feitelijk besloten de kostendekkendheid van de leges die de gemeente voor bepaalde diensten in rekening brengt te verhogen.
  De raad wordt voorgesteld de aangepaste legesverordening 2021 met bijbehorende tarieventabel vast te stellen.

 16. 10.3

  Bij de behandeling van de programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 stemde de raad in met het amendement ‘Organisatieontwikkeling en investering in gemeentehuis’. In het amendement staat: “Voordat de geraamde bedragen voor 2021 t/m 2024 worden vrijgegeven, legt het college raadsvoorstellen voor, waarin onderbouwd wordt waar de gereserveerde middelen voor benodigd zijn. De middelen kunnen pas worden ingezet als de raad hiermee heeft ingestemd.


  De raad wordt voorgesteld geld vrij te geven uit de gereserveerde middelen huisvesting voor de inzet van capaciteit voor het opstellen van een huisvestingsplan en voor noodzakelijke vervangingen in het gemeentehuis (midden- en noordgebouw) en op de thuiswerkplekken als gevolg van Corona.

 17. 11
  Sluiting - 22:30