Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

donderdag 27 mei 2021

19:30 - 22:00
Locatie

Digitaal

Voorzitter
J. Stam
Toelichting

Commissievragen n.a.v. de agenda kunnen tot 21 mei 9.00 uur worden ingediend.

Agendapunten

 1. 1
  Opening - 19:30
 2. 2
  Vaststelling agenda - 19:30
 3. 3

  Bij dit agendapunt kunnen inwoners of vertegenwoordigers van een organisatie inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. Inspraak die gaat over onderwerpen die op de agenda staan gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp.

 4. 4

 5. 5

  Op de Toezeggingen- en motielijst wordt bijgehouden wat de stand van zaken is van toezeggingen die het college aan de commissie of gemeenteraad heeft gedaan. Ook de door de gemeenteraad aangenomen moties zijn hier terug te vinden.


  Er zijn thans geen toezeggingen of moties waarvan het college voorstelt om deze af te voeren.

 6. 6

  Deze Bestuurlijke termijn agenda, voor de periode mei 2021 – 2022, is een voorstel van het college aan het presidium. In de rechterkolom staan de wijzigingsverzoeken van het college, waar het presidium over gaat besluiten (rood = schrappen; geel = verplaatsen; groen = toevoegen).


  De Bestuurlijke termijn agenda is ter kennisname.

 7. 7

  Het college moet de raad de informatie te verschaffen die hij nodig heeft voor de uitoefening van zijn controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende taken. Een van de wijzen waarop dit gebeurt is door het actief verstrekken van informatie aan de raad.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Ontwikkelingen jeugdzorg
 8. 8
  RAADSBREED - 19:50
 9. 8.1

  De besturen van de gemeenschappelijke regelingen (GR-en) hebben een (voorlopige) jaarrekening 2020 en (ontwerp)begroting 2022 toegestuurd. Zij stellen de raad/het college in de gelegenheid hierover een zienswijze in te dienen. Daarnaast heeft het bestuur van de Omgevingsdienst een 1e begrotingswijziging 2021 voor zienswijze voorgelegd. Tot slot heeft de Veiligheidsregio een verzoek gedaan om te mogen aansluiten bij de Stichting FLO Ambulancediensten.


  De raad wordt voorgesteld:
  1. Een positieve zienswijze af te geven op de begrotingen 2022 van zes gemeenschappelijke regelingen (Afvalbeheer Westfriesland, SSC DeSom, GGD Hollands Noorden, Omgevingsdienst Noord-Holand Noord en WerkSaam Westfriesland), zoals in de zes adviezen zijn weergegeven;
  2. Een positieve zienswijze af te geven op de begrotingen 2022 van de gemeenschappelijke regelingen Recreatieschap Westfriesland en Westfries Archief;
  3. Een positieve zienswijze af te geven op de jaarrekening 2020 van vier gemeenschappelijke regelingen (CAW, SSC DeSom, Omgevingsdienst NHN en Veiligheidsregio NHN), zoals in de vier adviezen zijn weergegeven:
  4. Kennis te nemen van het uitbrengen van een positieve zienswijze op de jaarrekening 2020 van vijf gemeenschappelijke regelingen (GGD Hollands Noorden, Ondersteuning bestuurlijke samenwerking, RSW, WerkSaam Westfriesland en WFA);
  5. Een positieve zienswijze af te geven op de begrotingswijziging 2021 van de Omgevingsdienst NHN;
  6. De gevraagde verklaring van geen bezwaar af te geven voor aansluiting van de Veiligheidsregio NHN bij de Stichting FLO Ambulancediensten.

  Bijlagen

 10. 9
  SAMENLEVING - 20:50
 11. 9.1

  Vanaf 1 juli 2012 geldt de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (hierna: Wgs). De Wgs verplicht gemeenten om minimaal eens per vier jaar een beleidsplan vast te stellen, met de kaders van het beleid. Sinds 2012 maken de Westfriese gemeenten hiervoor een regionaal kaderplan. Op 19 november 2020 heeft het college ingestemd met de evaluatie van het kaderplan 2017-2020. Hierover is ook de raad geïnformeerd middels een informatienota. De aanbevelingen van deze evaluatie zijn verwerkt in het voorliggend kaderplan. De ontwikkeling van het nieuwe kaderplan staat in het uitvoeringsprogramma van het Pact van Westfriesland, waar de gemeenteraad op 8 oktober 2020 mee heeft ingestemd. Zes Westfriese gemeenten (Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland, Koggenland, Medemblik en Opmeer) hebben een nieuw kaderplan opgesteld.


  De raad wordt voorgesteld het Regionaal kaderplan schuldhulpverlening 2021 – 2024 vast te stellen.

 12. 9.2

  Gemeenten hebben met ingang van 1 januari 2020 een grotere regierol gekregen bij de aanpak van laaggeletterdheid binnen de beleidsterreinen Sociaal Domein en Onderwijs. Het doel is dat er eind 2024 in alle gemeenten, onder regie van de centrumgemeente, een effectieve aanpak laaggeletterdheid is voor een bredere doelgroep. Via dit voorstel wordt aan u het beleidskader ''Westfriese aanpak Laaggeletterdheid, 2021-2024'' ter besluitvorming voorgelegd.


  De raad wordt voorgesteld:
  1. In te stemmen met het beleidskader ''Westfriese Aanpak Laaggeletterdheid, 2021-2024'';
  2. Het jaar 2022 als financieel overgangsjaar vast te stellen;
  3. Het college de opdracht te geven, om in regionaal verband, vanaf het jaar 2023 een sluitende meerjarige begroting op te stellen aan de hand van een uitwerking van een aantal beheersmaatregelen en deze in Q2 2022 ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. Hierbij is het uitgangspunt dat het regionale beleidskader vanaf 2023 binnen de ontvangen Rijksmiddelen uitgevoerd dient te worden;
  4. Indien van toepassing begrotingswijziging opnemen.

 13. 10
  BESTUUR EN MIDDELEN - 21:50
 14. 10.1

  Per 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren ingevoerd, waardoor de verordening van de werkgeverscommissie aanpassing behoeft. De wijzigingen zijn vooral technisch van aard en hebben enkel betrekking op de terminologie vanwege de systeemaanpassing: van publiekrecht naar privaatrecht.


  De raad wordt voorgesteld de Verordening werkgeverscommissie 2021 gemeente Medemblik vast te stellen.

 15. 10.2

  De VNG heeft in 2019 een nieuw Model Instructie voor de griffier aangeboden. Daarin zijn o.a. aanpassingen aangebracht die gebaseerd zijn op het proefschrift Raad zonder raadgevers? Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning na invoering van de Wet dualisering gemeentebestuur. Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. Daardoor vallen ambtenaren niet langer onder de Ambtenarenwet maar onder het Burgerlijk Wetboek (BW) zoals ook werknemers in het bedrijfsleven. In verband met deze ontwikkelingen wordt de raad voorgesteld om de instructie voor de griffier aan te passen. Het gaat om technische aanpassingen.


  De raad wordt voorgesteld de Instructie voor de griffier van de gemeente Medemblik 2021 vast te stellen.

 16. 11
  Sluiting - 22:00