Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

donderdag 2 december 2021

19:00 - 22:50
Locatie

Digitaal

Voorzitter
L. Plekker
Toelichting

Commissievragen n.a.v. de agenda kunnen tot maandag 29 november voor 9.00 uur worden ingediend.

Agendapunten

 1. 0

  De actiegroep Stop Resultaatgericht Financieren heeft zich aangemeld om met de commissie in gesprek te gaan over de financiering van jeugdzorg in de Westfriese gemeenten.

 2. 1
  Opening - 19:30
 3. 2

 4. 3

  Bij dit agendapunt kunnen inwoners of vertegenwoordigers van een organisatie inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. Inspraak die gaat over onderwerpen die op de agenda staan gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp.

 5. 5

  Op de Toezeggingen- en motielijst wordt bijgehouden wat de stand van zaken is van toezeggingen die het college aan de commissie of gemeenteraad heeft gedaan. Ook de door de gemeenteraad bijgehouden moties zijn hier terug te vinden.


  Er zijn thans geen toezeggingen of moties waarvan het college voorstelt om deze af te voeren.

 6. 6

  Deze Bestuurlijke termijn agenda, voor de periode november 2021 – 2022, is een voorstel van het college aan het presidium. In de rechterkolom staan de wijzigingsverzoeken van het college, waar het presidium over gaat besluiten (rood = schrappen; geel = verplaatsen; groen = toevoegen).


  De Bestuurlijke termijn agenda wordt ter bespreking voorgelegd aan de commissie.

 7. 7

  Het college moet de raad de informatie te verschaffen die hij nodig heeft voor de uitoefening van zijn controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende taken. Een van de wijzen waarop dit gebeurt is door het actief verstrekken van informatie aan de raad.

 8. 8
  RAADSBREED - 19:50
 9. 8.1

  In de financiële verordening ligt vast dat twee keer per jaar een tussentijdse rapportage dient te worden opgesteld. Hierin wordt vastgelegd welke beleidsinhoudelijke- en of financiële afwijkingen er worden geconstateerd in de programmabegroting. Deze Herfstnota 2021 is de laatste rapportage van dit jaar.


  De raad wordt voorgesteld de Herfstnota 2021 vast te stellen, het negatieve resultaat van € 308.000,- te onttrekken uit de algemene reserve en de financiële afwijkingen van de Herfstnota 2021 te verwerken in de begroting 2021.

 10. 9
  BESTUUR & MIDDELEN - 20:30
 11. 9.1

  De rekenkamercommissie Medemblik-Opmeer heeft het onderwerp ‘weerstandsvermogen’ opgenomen in het jaarprogramma 2021 omdat de gemeenteraad van Medemblik hiertoe middels een motie heeft opgeroepen en het onderwerp ook in de gemeente  Opmeer een belangrijke rol speelde. De rekenkamercommissie heeft gekeken of de verschillende elementen van weerstandsvermogen in de besluitvorming aan de orde komen en of er eventueel mogelijkheden zijn om het besluitvormingsproces en de informatievoorziening rond weerstandsvermogen te verbeteren.


  De raad wordt voorgesteld de conclusies van de rekenkamercommissie als genoemd in het rapport 'Weerstandsvermogen' te onderschrijven, de aanbevelingen uit het rapport over te nemen en het college opdracht te geven om de raad voor 1 juli 2022 te informeren over hoe de aanbevelingen zijn uitgevoerd.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Rapportage Weerstandsvermogen van de RKC
 12. 10
  RUIMTE - 21:10
 13. 10.2

  De eigenaar heeft een initiatief ingediend tot het slopen van een aantal deels vervallen en in onbruik geraakte kassen en deze te vervangen door 5 woningen.


  De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan Benningbroek - Ganker 4b vast te stellen.

 14. 10.3

  De taken en bevoegdheden van de huidige monumenten- en welstandscommissie vervallen van rechtswege met de inwerkingtreding van de Omgevingswet (per 1-7-2022). Om de advisering voort te kunnen zetten moet de gemeenteraad vóór het inwerking treden van de Omgevingswet een nieuwe gemeentelijke adviescommissie instellen. Dit gebeurt door het vaststellen van deze verordening.


  De raad wordt voorgesteld de Verordening Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Medemblik 2022 vast te stellen en om de bevoegdheid om leden en plaatsvervangers van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Medemblik te benoemen en op eigen verzoek ontslag te verlenen, te mandateren aan het college van burgemeester en wethouders.

 15. 10.4

  Het exploitatieplan is door de gemeenteraad van Wervershoof op 25 november 2010 vastgesteld en dient jaarlijks te worden herzien.


  De raad wordt voorgesteld om de 10e herziening van het exploitatieplan woningbouwlocatie Zwaagdijk-Oost vast te stellen.

 16. 10.5

  Naar verwachting treedt in 2022 de Omgevingswet in werking die ook voor de rechtsfiguur planschade wijziging met zich meebrengt. De planschade die nu geregeld is in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) wordt in de Omgevingswet opgenomen in Hoofdstuk 15 waarbij het begrip planschade wordt vervangen door het begrip nadeelcompensatie.


  De raad wordt voorgesteld:
  1. De Verordening Nadeelcompensatie Medemblik vast te stellen en deze inwerking te laten treden op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt.
  2. Te besluiten de Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade van de gemeente Medemblik in te trekken op de dag van inwerkingtreding van de Verordening Nadeelcompensatie Medemblik met dien verstande dat zij voor een periode van 10 jaar na invoering van de omgevingswet van toepassing blijft op verzoeken om planschade die op grond van de Invoeringswet van de Omgevingswet onder de Wro blijven vallen.

 17. 11
  Sluiting - 22:50