Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

maandag 31 mei 2021

19:00 - 22:30
Locatie

Digitaal

Voorzitter
L. Plekker
Toelichting

Commissievragen n.a.v. de agenda kunnen tot 25 mei 9.00 uur worden ingediend.

Agendapunten

 1. 1
  Opening - 19:00
 2. 2
  Vaststelling agenda - 19:00
 3. 3

  Bij dit agendapunt kunnen inwoners of vertegenwoordigers van een organisatie inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. Inspraak die gaat over onderwerpen die op de agenda staan gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp.

 4. 4
  RUIMTE - 19:05
 5. 4.1

  Op 19 december 2019 stemde de raad in met het evaluatierapport ‘Huisvesting van buitenlandse werknemers in Medemblik’. De raad gaf de opdracht om de aanbevelingen uit het evaluatierapport uit te werken tot een nieuw beleid voor huisvesting buitenlandse werknemers. Daarnaast nam de raad een motie aan met oplossingsrichtingen voor nieuw beleid. Op 26 november 2020 stelde de raad het ontwerpbeleid ‘huisvesting buitenlandse werknemers’ vast. Het ontwerpbeleid lag van 10 december 2020 tot 4 februari 2021 ter inzage. Dit leverde 17 zienswijzen op. Alle zienswijzen zijn van een reactie voorzien. Dit heeft tot aanpassingen in het ontwerpbeleid geleid.


  De raad wordt voorgesteld het nieuwe beleid vast te stellen en de oude beleidsregels in te trekken.

  Bijlagen

 6. 4.2

  Op 6 mei 2019 was de themaraad over het nieuwe Gemeentelijke Grondstoffenplan (nu Recycleplan). Uit de themaraad bleek dat de raad het accent wil leggen op kostenbeheersing/-verlaging en dat de inwoners worden beloond voor het goed afval scheiden. Dit is eerder ook vastgesteld in het Coalitieakkoord 2018-2022. Vervolgens heeft de raad op 4 juni 2020 de kaders voor het Recycleplan vastgesteld. Inmiddels heeft HVC de financiële uitwerking voor het recycle-tarief gereed. Het resultaat van de financiële uitwerking is meegenomen in het Recycleplan. Ook is de participatie afgerond: er is op 17 februari 2021 een digitale bijeenkomst met de kernraden gehouden. Verder is samen met I&O Research een digitale vragenlijst onder inwoners uitgezet. Het rapport hiervan is gereed. De resultaten van participatie zijn ook meegenomen in het Recycleplan.


  De raad wordt voorgesteld het Recycleplan vast te stellen, te kiezen voor een recycle-tarief in combinatie met de huidige inzamelmethode, het maatwerk voor specifieke doelgroepen verder uit te werken en de eenmalige projectkosten op de voorgestelde manier te dekken.

 7. 4.3

  Het Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier (HHNK) heeft circa 1.400 km wegen in beheer in 18 gemeenten. De zeven gemeenten van de regio Westfriesland hebben op 10 juli 2017 in gezamenlijkheid met HHNK een intentieovereenkomst gesloten, om te onderzoeken onder welke voorwaarden er een overdracht van de wegen kan plaatsvinden. In het Portefeuillehouderoverleg Overdracht Wegen van maart 2021 is de afspraak gemaakt dat de gemeenten van de regio Westfriesland de wegen van HHNK overnemen, dat zij de wegen ieder voor zich beheren en dat zij elkaar ondersteunen om de kosten op te brengen, conform een bepaalde financiële lastenverdeling. De overdracht is per 1 januari 2022 voor de gemeenten Hoorn en Opmeer en per 1 januari 2023 voor de overige vijf gemeenten, waaronder Medemblik.


  De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met de wegenoverdracht HHNK in gezamenlijkheid met de overige zes gemeenten uit de regio Westfriesland, in te stemmen de wegen per 1 januari 2023 over te nemen en de voorbereidingskosten van € 250.000,00 te onttrekken uit de reserve kapitaalgoederen.

 8. 5
  Sluiting - 22:30