Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

donderdag 7 januari 2021

19:30 - 22:30
Locatie

Digitaal

Voorzitter
L. Plekker
Toelichting

Commissievragen n.a.v. de agenda kunnen tot 4 januari 9.00 uur worden ingediend.
Tot en met 29 december 2020 kunnen raadsvoorstellen worden geplaatst bij de agendapunten.

Agendapunten

 1. 1
  Opening - 19:30
 2. 2

 3. 3
  Spreekrecht art. 16 Verordening op de raadscommissies gemeente Medemblik 2019 - 19:30
 4. 6

  Deze Bestuurlijke termijn agenda, voor de periode februari 2021 – 2022, is een voorstel van het college aan het presidium. In de rechterkolom staan de wijzigingsverzoeken van het college, waar het presidium over gaat besluiten (rood = schrappen; geel = verplaatsen; groen = toevoegen).
  De Bestuurlijke termijn agenda agenda is ter kennisname.

 5. 7

  Het college moet de raad de informatie te verschaffen die hij nodig heeft voor de uitoefening van zijn controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende taken. Een van de wijzen waarop dit gebeurt is door het actief verstrekken van informatie aan de raad.

 6. 8
  RUIMTE - 19:50
 7. 8.1

  Op 10 oktober 2019 is door de raad een besluit genomen over de transformatie van recreatieparken in de gemeente.


  Het ontwerpbestemmingsplan “Transformatie recreatieparken De Maar, De Kogge 1 en De Kogge 3” is daar een uitwerking van en heeft van 4 september tot 16 oktober 2020 ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn is één zienswijze ingediend die wordt beantwoord in de bijgevoegde reactienota. Daarnaast worden in deze reactienota nog 2 ambtshalve wijzigingen voorgesteld.


  De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan “Transformatie recreatieparken De Maar, De Kogge 1 en De Kogge 3” gewijzigd vast te stellen, zoals dat wordt aangeboden en langs elektronische weg beschikbaar wordt gesteld (NL.IMRO.0420.BPDeMaarKogge-VA01).

 8. 8.2

  In de woonagenda van de provincie Noord-Holland 2020-2025 is als actiepunt opgenomen het afsluiten van woonakkoorden met de regio’s. In het uitvoeringsprogramma van het Pact van Westfriesland is het opstellen van een regionaal woonakkoord als actie opgenomen. Bijgaand woonakkoord behelst het akkoord tussen de provincie en de zeven gemeenten in Westfriesland. Het woonakkoord 2020-2025 vervangt het Regionaal Actieprogramma 2017-2020.


  De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van het woonakkoord en een budget van € 26.000  uit te trekken voor de financiering van de acties uit het woonakkoord.

  Bijlagen

 9. 9
  SAMENLEVING - 21:20
 10. 9.1

  WerkSaam is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet. Hieronder valt ook de realisatie van beschut werk. Beschut werk is betaald werk voor mensen met een arbeidsbeperking die over arbeidsvermogen beschikken maar niet in een reguliere baan kunnen werken.


  De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de uitbreiding van het aantal beschut werkplekken vanaf 2021 door realisatie van 20 fte additionele beschut werkplekken mits alle andere 6 WF gemeenten ook instemmen met dit besluit en hiervoor in de begroting 2022 structureel € 41.237 beschikbaar te stellen.

 11. 9.2

  Per 1 januari 2021 wordt de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) aangepast als onderdeel van de Brede Schuldenaanpak vanuit de Rijksoverheid. Eén van de aanpassingen in de Wgs betreft de verordeningsopdracht voor de gemeenteraad om een beslistermijn vast te stellen voor de aanvraag schuldhulpverlening. Het college dient na het eerste gesprek waarin de hulpvraag duidelijk wordt, te besluiten of iemand voor schuldhulpverlening in aanmerking komt. Deze termijn mag maximaal 8 weken bedragen.


  De raad wordt voorgesteld de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Medemblik vast te stellen.

 12. 9.3

 13. 10
  Sluiting - 22:30