Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 17 februari 2022

19:30 - 22:15
Locatie

Raadzaal (MBG06)

Voorzitter
P. Mosch
Toelichting

De raadsvergadering van 17 februari vindt in fysieke vorm plaats. De 1,5 m afstandsregel wordt in acht genomen. Publiek is welkom maar wordt verzocht om plaats te nemen op de publieke tribune in de hal, waarbij eveneens de 1,5 m. afstand in acht wordt genomen.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. A
  Algemeen - 19:30
 2. A.1
  Opening/moment stilte - 19:30
 3. A.2
  Loting volgorde stemming - 19:31
 4. A.3

 5. A.4

  Dagelijks ontvangt de raad brieven van inwoners, organisaties etc. Bij de ingekomen stukken bepaalt de raad wat er met deze ingekomen stukken gebeurt. Daarom worden in de lijst voorstellen gedaan om de ingekomen stukken:
  Cat. I Voor kennisgeving aannemen.
  Cat. II De afdoening aan het college overlaten en de raad hierover informeren.
  Cat. III Het college verzoeken om nadere informatie of voorstellen te leveren.
  De raad neemt een besluit over deze voorstellen.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Ingekomen stuk 1904 (Rapport RKC weerstandsvermogen) Z-21-144415, DOC-21-474735
 6. A.5

 7. A.6

  Het Burgerinitiatief Versnelde uitvoering woningbouwplan De Commandeur te Wognum wordt tijdens deze raadsvergadering ingediend. De indiener wordt in de gelegenheid gesteld het burgerinitiatief kort toe te lichten.
  De raad beslist in de eerstvolgende vergadering na de datum van indiening van het verzoek of het een geldig burgerinitiatief is waarna het voorstel op de agenda van de raadscommissie (voor advies aan de raad) wordt geplaatst,

 8. B
  HAMERSTUKKEN - 19:40
 9. B.1

  De acht gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Medemblik deelneemt, bieden een kadernota aan. Die kadernota's vormen de basis voor de begroting van de gemeenschappelijke regelingen, die later in het jaar aangeboden worden aan de raad. De raden van alle deelnemende gemeenten kunnen in een zienswijze hun opvattingen over de kadernota kenbaar maken. Het Algemeen Bestuur van een gemeenschappelijke regeling betrekt deze zienswijzen bij de besluitvorming over de kadernota.


  Daarnaast heeft de Veiligheidsregio NHN verzocht een zienswijze af te geven voor het vaststellen van een regionaal risicoprofiel en voor het oprichten van en deelname aan een Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s.

  Bijlagen

 10. C
  BESPREEKSTUKKEN - 19:45
 11. C.1

  Een belangrijk uitgangspunt van de Omgevingswet is dat de besluitvorming snel en efficiënt verloopt (korte procedures, korte lijnen, klantgericht). Daarom is onder de Omgevingswet het college aangewezen als bevoegd gezag voor nagenoeg alle aanvragen omgevingsvergunning. De raad kan echter expliciet buitenplanse omgevingsplanactiviteiten aanwijzen waarvoor een advies van de raad noodzakelijk is. Het advies van de raad is bindend. Het voorstel is het adviesrecht van de raad vast te stellen voor een aantal nader genoemde initiatieven.

 12. C.2

  De beoogde inwerkingtreding van de Omgevingswet is 1 juli 2022. Eén van de instrumenten van de Omgevingswet betreft het omgevingsplan, de ‘opvolger’ van het bestemmingsplan. Het omgevingsplan is echter veel breder van opzet, want het omvat regels voor de gehele fysieke leefomgeving en niet alleen de goede ruimtelijke ordening van het bestemmingsplan. Zo komen straks in het omgevingsplan ook regels voor met betrekking tot het kappen van bomen en het aanleggen en hebben van een inrit.
  De gemeenteraad is bevoegd tot het vaststellen van het omgevingsplan en het wijzigen daarvan. De raad kan op grond van artikel 2.8 van de Omgevingswet ervoor kiezen om de vaststelling van delen van het omgevingsplan te delegeren aan het college. Dat kan via een delegatiebesluit.

 13. D
  ALGEMEEN - 21:45
 14. D.2
  Sluiting - 22:15