Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 27 oktober 2022

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal (MBG06)

Voorzitter
D. Straat
Toelichting

De in de agenda genoemde tijden zijn richttijden

Agenda documenten

Agendapunten

 1. A
  ALGEMEEN - 19:30
 2. A.1
  Opening/moment stilte - 19:30
 3. A.2
  Loting volgorde stemming - 19:31
 4. A.3

 5. A.4

  Dagelijks ontvangt de raad brieven van inwoners, organisaties etc. Bij de ingekomen stukken bepaalt de raad wat er met deze ingekomen stukken gebeurt. Daarom worden in de lijst voorstellen gedaan om de ingekomen stukken:
  Cat. I Voor kennisgeving aannemen.
  Cat. II De afdoening aan het college overlaten en de raad hierover informeren.
  Cat. III Het college verzoeken om nadere informatie of voorstellen te leveren.
  De raad neemt een besluit over deze voorstellen.

  Ingekomen stukken

  Titel
  Lbr. 22/051 - Openstelling nieuwe vacatures VNG bestuur en commissies
  Adhesiebetuiging aan voorstellen voor doorbraak in de Westfriese wooncrisis
  Advies auditcommissie n.a.v. wijziging Controleverordening en Financiële verordening i.h.k.v. invoering rechtmatigheid
  Bijzondere ledenbrief Rijksbegroting 2023 en de gevolgen voor gemeenten
  Drugsbeleid-burgerberaad drugs
  Handhaven op stoken op afval
  Informatiebrief gemeenteraden over ontwikkeling brandweer NHN
  Landelijk onderzoek naleving alcohol en tabak
  Lbr . 22/054 - Asielopvang, statushouders en Oekraïne
  Lbr. 22/050 - Bekendmaking invulling vacatures in VNG-bestuur en commissies
  Lbr. 22/053 - Hoge energiekosten
  Lokale voedselvoorziening onder druk
  Nationaal woningbouwprogramma minister Hugo de Jonge
  Oneigenlijk gebruik en ongewenste herbestemming bij glasbestanden onder druk van de energiecrisis
  Ontslagverzoek Auditcommissie
  Project Hoornseweg
  rekenkamerbrief Wob/Woo
  Wooncrisis en sociale huurwoningen
 6. A.5

 7. B
  HAMERSTUKKEN - 19:35
 8. B.1

  De Klankbordgroep WABO (KBG) geeft op verzoek van het college een standpunt af aan het college over een principeverzoek met een ruimtelijke
  impact. De KBG vergadert openbaar, zodat belanghebbenden/ omwonenden deze kunnen bijwonen en met de raadsleden in gesprek kunnen gaan. Na de standpuntbepaling door de KBG neemt het college een principestandpunt in. Het presidium heeft besloten om de door haar aangewezen leden van de KBG te laten benoemen door de raad.

 9. B.2

  Elke fractie ontvangt jaarlijks een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie. De financiële bijdrage wordt aan de fracties toegekend om hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak te versterken. Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 wordt in dit verkiezingsjaar voor wat betreft de bevoorschotting echter een onderscheid gemaakt tussen het eerste kwartaal en het tweede t/m vierde kwartaal. Deze verantwoording betreft het eerste kwartaal van 2022.


  De raad wordt voorgesteld de Verantwoording fractieondersteuning gemeente Medemblik Q1 2022 vast te stellen.

 10. B.3

  Eerder is besloten dat mbt grootschalige agrarische bedrijven principeverzoeken voor uitbreidingen boven de 4 hectare altijd aan de raad worden voorgelegd. Er
  is een principeverzoek ingediend voor de uitbreiding van het agrarisch bloembollenbedrijf aan de Cornelis Kuinweg 29 in Andijk. Het perceel ligt binnen de polder Het Grootslag. Het gaat om een gefaseerde uitbreiding van circa 4 hectare naar in totaal 8 hectare.


  De raad wordt voorgesteld in te stemmen met het principeverzoek tot uitbreiding aan de Cornelis Kuinweg 29, in te stemmen met het principeverzoek tot wijziging van de bestemming van het perceel aan de Gedeputeerde Laanweg 20 en voor de uitbreiding aan de Cornelis Kuinweg 29 en de wijziging van de bestemming aan de Gedeputeerde Laanweg 20 een bestemmingsplan op te stellen, in procedure te brengen en aan de raad ter besluitvorming aan te bieden.

 11. B.5

  Op 30 maart 2020 is een principeverzoek ingediend voor het transformeren van de schuur in een twee-onder-één-kapwoning op het perceel van Buurtje 3 in Andijk. Op 12 januari 2021 heeft de Klankbordgroep Wabo een positief standpunt ingenomen over medewerking aan dit principeverzoek. Op 16 maart 2021 heeft het college aangegeven bereid te zijn om medewerking te verlenen aan het principeverzoek. In het geldende bestemmingsplan staat het bouwvlak in het plangebied niet onder de schuur en is alleen één woning toegestaan. Om de ontwikkeling mogelijk te maken, is een bestemmingsplan opgesteld.


  Het ontwerpbestemmingsplan ‘Andijk – Buurtje 3A’ lag van 22 april 2022 tot 3 juni 2022 gedurende zes weken ter inzage.


  De raad wordt geadviseerd het bestemmingsplan ‘Andijk – Buurtje 3A’ vast te stellen, zoals dat wordt aangeboden en langs elektronische weg beschikbaar gesteld (NL.IMRO.0420.BPBuurtje3AAndijk-VA01) en voorts geen exploitatieplan vast te stellen.

 12. C
  BESPREEKSTUKKEN - 19:40
 13. C.1

  Voorstel wordt in de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Medemblik en Stede Broec gelijkluidend geagendeerd en aangeboden aan de gemeenteraden van 27 oktober a.s.

 14. C.2

  De gemeente en de schoolbesturen zijn samen verantwoordelijk voor goede huisvesting van de scholen en hebben een plan voor de komende 16 jaar opgesteld, het Integraal  Huisvestingsplan 2022-2038 (hierna: IHP). Het eerste IHP dateert van 2017 en is aan actualisatie toe.


  In januari 2022 hebben de schoolbesturen ingesproken bij de commissievergadering. Naar aanleiding van de inspraak nam de raad op 28 januari een motie aan met de opdracht om een voorstel over het IHP aan te bieden. Met dit raadsvoorstel geeft het college uitvoering aan de motie. De doelstelling van dit nieuwe IHP is een realistisch toekomstperspectief te bieden voor de huisvesting van het onderwijs. Een IHP dat ruimte biedt voor daadwerkelijke realisatie van de projecten.


  De raad wordt voorgesteld in te stemmen Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2022 – 2038.

 15. C.2.A

 16. C.2.B

 17. C.3

  Op 6 juli 2022 heeft het algemeen bestuur van de GGD HN ingestemd met de gewijzigde tekst van de GR GGD HN en besloten deze ter besluitvorming aan te bieden aan de deelnemende gemeenten. De wijziging betreft de fusie van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard tot gemeente Dijk en Waard en het toevoegen van de taak crisisfunctie jeugd. De raad wordt voorgesteld geen zienswijze af te geven op de voorliggende wijziging van de GR en het college toestemming te verlenen de wijziging vast te stellen.

  Moties (aangenomen)

  Titel
  Kaderstelling GGD
 18. C.3.C

 19. C.4

  Met ingang van 1 januari 2023 wijzigt de Gemeentewet als gevolg van de rechtmatigheidsverantwoording. U bent hierover geïnformeerd met een informatienota dd 27 juni 2022. De commissie BBV, verantwoordelijk voor de verslaggevingsregels voor gemeenten, heeft een kadernota rechtmatigheid uitgebracht. Deze bevat stellige uitspraken (verplichtingen) en aanbevelingen (adviezen).


  De Controleverordening  is op deze onderdelen geactualiseerd. Op andere aspecten van de Controleverordening zijn geen wijzigingen benodigd.


  De Financiële verordening is alleen op de onderdelen die toezien op de rechtmatigheid geactualiseerd. Er heeft geen integrale actualisatie van de Financiële verordening plaatsgevonden. Voorgesteld wordt om, indien nodig, de Financiële verordening als geheel te actualiseren nadat een evaluatie heeft plaatsgevonden op het proces rondom de rechtmatigheidsverantwoording 2023.

 20. C.4.D

 21. C.5.E

 22. D
  ALGEMEEN - 21:55
 23. D.1
  Moties Vreemd aan de orde van de dag - 21:55
 24. D.1.F

  Moties (aangenomen)

  Titel
  Appel aan HHNK over polderkruisingen Grootslag
 25. D.1.G

  Moties (aangenomen)

  Titel
  Eventuele huisvesting statushouders en leefbaarheid in Zwaagdijk-West
 26. D.1.H

  Moties (aangenomen)

  Titel
  Betrek de omwonenden en informeer gemeenteraad
 27. D.1.I

  Moties (aangenomen)

  Titel
  Verruiming aantal betalingstermijnen gemeente aanslag
 28. D.1.J

 29. D.1.K

  Moties (aangenomen)

  Titel
  Petitie Eigen Huis Betaalbare huizen voor starters
 30. D.2
  Sluiting - 22:30