Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 10 maart 2022

19:30 - 21:10

Agendapunten

 1. A
  Algemeen - 19:30
 2. A.1
  Opening/moment stilte - 19:30
 3. A.2
  Loting volgorde stemming - 19:31
 4. A.3

 5. A.4

  Dagelijks ontvangt de raad brieven van inwoners, organisaties etc. Bij de ingekomen stukken bepaalt de raad wat er met deze ingekomen stukken gebeurt. Daarom worden in de lijst voorstellen gedaan om de ingekomen stukken:
  Cat. I Voor kennisgeving aannemen.
  Cat. II De afdoening aan het college overlaten en de raad hierover informeren.
  Cat. III Het college verzoeken om nadere informatie of voorstellen te leveren.
  De raad neemt een besluit over deze voorstellen.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Project Hoornseweg en GVVP (DOC-22-501356)
 6. A.5

 7. A.6.1

  Omdat de stemmen staakten in de raadsvergadering van 17 februari 2022, is de motie opnieuw geagendeerd.

 8. A.6.2

  Omdat de stemmen staakten in de raadsvergadering van 17 februari 2022, is de motie opnieuw geagendeerd.

 9. B
  HAMERSTUKKEN - 19:40
 10. B.1

  Op 15 december 2020 heeft het college het ‘Plan van Aanpak Omgevingsvisie Medemblik 2040’ vastgesteld. Dit plan is in december 2020 ter informatie naar de gemeenteraad verzonden. In deze stukken is aangekondigd dat voor de start van het project een communicatie- en participatiestrategie door uw raad wordt vastgesteld. De communicatie- en participatiestrategie is gereed en ligt nu voor ter besluitvorming.


  De raad wordt voorgesteld de communicatie- en participatiestrategie vast te stellen en het college op te dragen om de communicatie- en participatiestrategie uit te werken tot een communicatie- en participatieplan.

 11. B.2

  In 2019 heeft het college besloten om akkoord te gaan met de vorming van een ondernemersfonds. Om de middelen van het ondernemersfonds Medemblik te beheren is een stichting in het leven geroepen, Stichting Ondernemersfonds Medemblik (SOM). De SOM toetst aanvragen van initiatieven en draagt zorg voor het uitkeren van de middelen. Bij het tot stand komen van het fonds is afgesproken dat er eind 2021 een evaluatie van de werking van het fonds zou plaatsvinden. Inmiddels is deze evaluatie afgerond.


  De raad wordt voorgesteld om kennis te nemen van de evaluatie ondernemersfonds Medemblik en op basis van deze evaluatie het ondernemersfonds Medemblik voor te zetten met inachtneming van de aanbevelingen die in de evaluatie worden benoemd.

 12. C
  BESPREEKSTUKKEN - 19:45
 13. C.1

  Burgers kunnen een initiatief nemen om een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te zetten. De indiening van het initiatief heeft reeds plaatsgevonden in de vorige raadsvergadering. Om vervolgstappen mogelijk te maken, is het eerst nodig dat de raad het initiatief geldig verklaart. Daarvoor moet de raad constateren dat aan de vereisten die de Verordening Burgerinitiatief Medemblik stelt aan burgerinitiatieven is voldaan. Daarover wordt de raad nu een voorstel gedaan. Als de raad instemt, wordt het initiatief in de commissie van 4 april geagendeerd, waar inhoudelijke besluitvorming in de raad kan worden voorbereid.

 14. C.2

  De provincie verzoekt de raad om voor 1 april 2022 schriftelijk te reageren op een brief die zij naar de raad heeft gestuurd over de financiële positie 2022 van de gemeente Medemblik. Naar aanleiding van dit verzoek is een concept-reactie opgesteld, waarover de raad een besluit dient te nemen.

 15. D
  ALGEMEEN - 20:50
 16. D.1

 17. D.2
  Sluiting - 21:10