Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 14 juli 2022

19:00 - 22:30
Locatie

Raadzaal (MBG06)

Voorzitter
F. Streng
Toelichting

De in de agenda genoemde tijden zijn richttijden.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. A
  Algemeen - 19:00
 2. A.1
  Opening/moment stilte - 19:00
 3. A.2
  Loting volgorde stemming - 19:01
 4. A.3

 5. A.4

  Dagelijks ontvangt de raad brieven van inwoners, organisaties etc. Bij de ingekomen stukken bepaalt de raad wat er met deze ingekomen stukken gebeurt. Daarom worden in de lijst voorstellen gedaan om de ingekomen stukken:
  Cat. I Voor kennisgeving aannemen.
  Cat. II De afdoening aan het college overlaten en de raad hierover informeren.
  Cat. III Het college verzoeken om nadere informatie of voorstellen te leveren.
  De raad neemt een besluit over deze voorstellen.

 6. A.5

 7. B
  HAMERSTUKKEN - 19:05
 8. B.1

  Elke fractie ontvangt jaarlijks een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie. De financiële bijdrage wordt aan de fracties toegekend om hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak te versterken. Deze verantwoording betreft het jaar 2021.


  De raad wordt voorgesteld om bijgaande Verantwoording fractieondersteuning gemeente Medemblik 2021 vast te stellen.

 9. B.2

  Het bestemmingsplan “Transformatie recreatieparken De Maar, De Kogge 1 en De Kogge 3” voorziet onder meer in de omzetting van de recreatiebestemming van het bungalowpark De Kogge Oostwoud naar een woonbestemming. Tegen het vaststellingsbesluit is beroep ingesteld. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in haar (tussen) uitspraak van 19 januari 2022 overwogen dat het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad in strijd is met artikel 3:2 Awb en artikel 3:46 Awb. De Afdeling heeft de gemeente 16 weken de tijd gegeven om inzichtelijk te maken of op het eigen terrein van De Kogge Oostwoud kan worden voorzien in de parkeerbehoefte van de 17 in het bestemmingsplan opgenomen woningen dan wel een ander besluit te nemen.


  De raad wordt voorgesteld het gebrek in het besluit van 21 januari 2021 tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Transformatie recreatieparken De Maar, De Kogge 1 en De Kogge 3’ te herstellen en met inachtneming hiervan het bestemmingsplan ‘Transformatie recreatieparken De Maar, De Kogge 1 en De Kogge 3’ vast te stellen.

 10. C
  BESPREEKSTUKKEN - 19:10
 11. C.2

  In de financiële verordening ligt vast dat er twee keer per jaar een tussentijdse rapportage wordt opgesteld. Hierin wordt vastgelegd welke beleidsmatige en/of financiële afwijkingen er geconstateerd zijn in de programmabegroting. Deze Lentenota 2022 is de eerste tussentijdse rapportage van dit begrotingsjaar.


  De raad wordt voorgesteld de Lentenota 2022 vast te stellen, de financiële afwijkingen van de Lentenota 2022 te verwerken in de (meerjaren)begroting en het negatieve begrotingsresultaat van € 398.000,- tot en met de Lentenota 2022 te onttrekken uit de algemene reserve.

 12. C.4

  De Kadernota is het moment in het jaar voor de gemeenteraad om het college duidelijke kaders mee te geven voor het opstellen van de begroting van het jaar erop. Deze Kadernota maakt keuzes en biedt inzicht in de kaders en uitgangspunten voor de begroting, uitdrukkelijk met de kennis van dit moment. In maart vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats en op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe coalitie en daarmee nieuw college. Het raadsbesluit over de Kadernota en het nieuwe collegeprogramma zijn het uitgangspunt voor het opstellen van de programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026.


  De raad wordt voorgesteld de Kadernota 2023 vast te stellen.

  Moties (aangenomen)

  Titel
  Motie Ondersteun de middeninkomens

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Motie Openbare toiletten in het stadshart Medemblik
  Motie Weerstandsvermogen
 13. D
  ALGEMEEN - 22:10
 14. D.1

  Moties (aangenomen)

  Titel
  Motie v.o.d. Stikstof
 15. D.2
  Sluiting - 22:30