Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 29 september 2022

19:30 - 21:30
Locatie

Raadzaal (MBG06)

Voorzitter
D. Straat
Toelichting

De in de agenda genoemde tijden zijn richttijden.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. A
  ALGEMEEN - 19:30
 2. A.1
  Opening/moment stilte - 19:30
 3. A.2
  Loting volgorde stemming - 19:31
 4. A.3

 5. A.4

  Dagelijks ontvangt de raad brieven van inwoners, organisaties etc. Bij de ingekomen stukken bepaalt de raad wat er met deze ingekomen stukken gebeurt. Daarom worden in de lijst voorstellen gedaan om de ingekomen stukken:
  Cat. I Voor kennisgeving aannemen.
  Cat. II De afdoening aan het college overlaten en de raad hierover informeren.
  Cat. III Het college verzoeken om nadere informatie of voorstellen te leveren.
  De raad neemt een besluit over deze voorstellen.

 6. B
  HAMERSTUKKEN - 19:35
 7. B.1

  Het college heeft de raad informatie aangeboden over het onderwerp afvloeiingsregelingen; het college wil dat die inforatie gehei blijft. Dat vereist een bekrachtigingsbesluit van de raad.
  Het college doet de raad daartoe een voorstel.

 8. B.2

  In maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Dit heeft geleid tot een gewijzigde samenstelling van het college. Nu de portefeuilleverdeling bekend is, kunnen leden van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regelingen aangewezen worden. Dit is een verplichting op grond van artikel 13 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

 9. C
  BESPREEKSTUKKEN - 19:40
 10. C.1

  Op 31 mei publiceerde het gemeentefonds de meicirculaire. Deze informatie is doorgerekend voor Gemeente Medemblik. Normaliter worden de uitkomsten van de meicirculaire verwerkt bij de herfstnota. Hiermee werd de programmabegroting later in het jaar geactualiseerd waardoor een actueel inzicht ontbrak. Daarom worden de uitkomsten van deze meicirculaire nu voorgelegd als collegevoorstel.


  De raad wordt voorgesteld de uitkomsten van de ‘Meicirculaire gemeentefonds 2022’ vast te stellen en te verwerken in de (meer)jarenbegroting.

 11. C.2

  De gemeenteraad heeft op 18 oktober 2017 kaders vastgesteld voor de locatie Gemeentewerf/IJsbaan Abbekerk. Na een participatietraject is er een voorkeursscenario uitgewerkt in een bestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen. De volgende stap in deze procedure is de vaststelling van het bestemmingsplan.


  De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de Nota beantwoording zienswijzen, het bestemmingsplan Centrumplan Woningbouw Abbekerk vast te stellen en geen exploitatieplan vast te stellen.

 12. C.3

  De huidige nota wonen en zorg dateert van september 2016. Deze nota biedt onvoldoende kaders voor de huidige aanvragen om nieuwe woonzorginitiatieven te beoordelen. De context waarbinnen de gemeente Medemblik woonzorgvoorzieningen mogelijk maakt, is veranderd. Zo zijn de landelijke (jeugd)beleidskaders de afgelopen jaren veranderd. Ook maakt de financiële context, het financiële tekort binnen het sociaal domein de noodzaak tot het aanscherpen van de kaders. Daarnaast leidt de vergrijzing van de gemeente Medemblik er ook toe dat we deze nota moeten aanpassen aan die opgave.


  De raad wordt voorgesteld de Nota wonen en zorg 2022 vast te stellen en de Nota kleinschalig wonen en zorg in te trekken.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Nota wonen en zorg 2022
 13. C.4

  De RKC heeft onderzoek gedaan naar het onderwerp informatieveiligheid. De resultaten van dit onderzoek zijn gepresenteerd aan de commissie. De RKC stelt de raad voor kennis te nemen van het rekenkamerrapport informatieveiligheid, de conclusies ervan over te nemen en de aanbevelingen vast te stellen en het college op te dragen om een aantal acties te nemen die aan de informatieveiligheid bijdragen.

 14. D
  ALGEMEEN - 21:10
 15. D.1

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Motie Aanpassing inkoopbeleid
 16. D.2
  Sluiting - 21:30