Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 1 december 2022

19:30 - 21:45
Locatie

Raadzaal (MBG06)

Voorzitter
D. Straat
Toelichting

De in de agenda genoemde tijden zijn richttijden

Agenda documenten

Agendapunten

 1. A
  Algemeen - 19:30
 2. A.1
  Opening/moment stilte - 19:30
 3. A.2
  Loting volgorde stemming - 19:31
 4. A.3

 5. A.4

  Dagelijks ontvangt de raad brieven van inwoners, organisaties etc. Bij de ingekomen stukken bepaalt de raad wat er met deze ingekomen stukken gebeurt. Daarom worden in de lijst voorstellen gedaan om de ingekomen stukken:
  Cat. I Voor kennisgeving aannemen.
  Cat. II De afdoening aan het college overlaten en de raad hierover informeren.
  Cat. III Het college verzoeken om nadere informatie of voorstellen te leveren.
  De raad neemt een besluit over deze voorstellen.

  Ingekomen stukken

  Titel
  Lbr. 22/059 - Bekendmaking ontbreken tegenkandidaten VNG-bestuur en commissies
  Aanvraag aanwijzing als publieke omroep
  Adhesiebetuiging voorbereiden op een (exit)strategie op het GGiD dossier
  Beantwoording schrijven Reactie op zienswijze
  Beantwoordingschrijven op reactie op zienswijze
  Bijdrage voor de Voedselbank en Kledingbank
  Gevaarlijke verkeerssituatie rotonde bij Café Stam
  Handhaven PAS-knelgevallen
  inburgering statushouders 65+
  Integraal Meerjaren Veiligheidsplan
  Klacht
  Lbr. 22/050 - Bekendmaking invulling vacatures in VNG-bestuur en commissies
  Lbr. 22/057 - Ledenraadpleging eenmalige uitkering 2022
  Lbr. 22/058 - Openstelling vacatures Tijdelijke Commissie Asiel en Migratie
  Natuurvragen
  Notitie Welzijn, Zorg en Wonen in WF
  Plan van Aanpak 2022-2024 implementatie gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen in Noord-Holland Noord
  presentatie woningbouwplan
  Problematiek kermis
  ROB-publicatie "Gezag herwinnen. Over de gezagswaardigheid van het openbaar bestuur"
  Statushouders Zwaagdijk-West
  Uitstellen veegronde
  Verkeersonderzoek Hoornseweg
  wijziging wet gemeenschappelijke regelingen
  Zendertoewijzing West-Friesland
  Zienswijze Bloesemgaerde Noord
  Zienswijze Bloesemgaerde-Noord
  Zienswijze Bloesemgaerde-Noord
  Zienswijze Bloesemgaerde-Noord
 6. A.6

 7. B
  HAMERSTUKKEN - 19:45
 8. B.1

  Het nieuwe rioleringsplan voor de planperiode 2023-2027 is klaar, dit is het programma ‘Stedelijk water en riolering 2023-2027 regio Westfriesland, deelrapport Medemblik’. Hierin zijn de beleidskaders met betrekking tot de rioleringszorg uitgewerkt.


  De raad wordt voorgesteld het programma ‘Stedelijk Water en Riolering 2023-2027 regio Westfriesland, deelrapport Medemblik’ alsmede de bijbehorende voorgestelde keuzes/aanpassingen vast te stellen.

 9. C
  BESPREEKSTUKKEN - 19:46
 10. C.1

  In de financiële verordening ligt vast dat twee keer per jaar een tussentijdse rapportage moet worden opgesteld. Hierin wordt vastgelegd welke beleidsinhoudelijke- en of financiële afwijkingen er worden geconstateerd in de programmabegroting. Deze Herfstnota 2022 is de laatste rapportage van dit jaar.


  De raad wordt voorgesteld de Herfstnota 2022 vast te stellen, het positieve resultaat van € 2.895.000,- toe te voegen aan de algemene reserve en de financiële afwijkingen voor de jaren 2023-2026 en de overhevelingen naar 2023 in de begroting van 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 te verwerken.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Amendement schrap externe kosten onderzoek naar inzet ambtenaar "Zorg en Veiligheid"
 11. C.2

  De belastingverordeningen moeten in overeenstemming zijn met de in de paragraaf Lokale Heffingen bij de begroting 2023 vermelde uitgangspunten. Daarnaast zijn de verordeningen opnieuw getoetst en aangepast aan geldende wet- en regelgeving en jurisprudentie.


  De raad wordt voorgesteld de belastingverordeningen 2023 vast te stellen.

 12. D
  ALGEMEEN - 21:30
 13. D.1

  Moties (aangenomen)

  Titel
  Motie v.o.d. CDA e.a. Pleegzorg

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Motie v.o.d. CDA e.a. Pleegzorg
  Motie v.o.d. CDA e.a. Pleegzorg
  Motie v.o.d. CDA e.a. Pleegzorg
 14. D.2
  Sluiting - 21:45