Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 23 juni 2022

19:30 - 20:45
Locatie

Raadzaal (MBG06)

Voorzitter
F. Streng
Toelichting

de in de agenda genoemde tijden zijn richttijden

Agenda documenten

Agendapunten

 1. A

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Ingekomen stuk 2019 (brief inwoners Hoornseweg over project Hoornseweg)
 2. A.1
  Opening/moment stilte - 19:30
 3. A.2
  Loting volgorde stemming - 19:31
 4. A.3

 5. A.4

  Dagelijks ontvangt de raad brieven van inwoners, organisaties etc. Bij de ingekomen stukken bepaalt de raad wat er met deze ingekomen stukken gebeurt. Daarom worden in de lijst voorstellen gedaan om de ingekomen stukken:
  Cat. I Voor kennisgeving aannemen.
  Cat. II De afdoening aan het college overlaten en de raad hierover informeren.
  Cat. III Het college verzoeken om nadere informatie of voorstellen te leveren.
  De raad neemt een besluit over deze voorstellen.

 6. A.5

 7. B
  HAMERSTUKKEN - 19:35
 8. B.1

  Bijlagen

  Moties (aangenomen)

  Titel
  Motie Reorganisatie brandweer
 9. B.2

  Op grond van artikel 38b van de politiewet stelt de gemeenteraad mimimaal eens per vier jaar de prioriteiten/doelen vast die de gemeente nastreeft op het gebied van de openbare orde en veiligheid. Het huidige Integraal Veiligheidsplan (IVP) loopt eind 2022 af. Dit betekent dat de gemeenteraad eind dit jaar een besluit moet nemen over het nieuwe IVP voor de jaren 2023 t/m 2026.


  De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de inhoud van de startnotitie om te komen tot een Integraal Veiligheidsplan Medemblik 2023- 2026 en voorts opdracht te geven tot het opstellen van een Integraal Veiligheidsplan Medemblik 2023- 2026.

 10. B.3

  Voor het verstrekken van startersleningen is nog € 256.051,02,-- beschikbaar (peil 9-5-2022). Het saldo is toereikend voor nog 7 leningen, uitgaande van de maximale starterslening ad € 35.000,--. Als er geen geld wordt bijgestort, kunnen er leningen geweigerd gaan worden. In maart 2020 is er ook extra budget bijgestort. Er is toen aangegeven circa 2 jaar met het bijgestorte budget vooruit te kunnen. Er was toen € 1.246.000,-- beschikbaar. Het voorstel is daarom om nu weer 1 miljoen euro bij te storten.

 11. C
  BESPREEKSTUKKEN - 19:40
 12. C.1

  Op 29 oktober 2020 stelde de raad het ‘Generiek afwegingskader woningbouw - Voor initiatieven van 1 tot 100 woningen in alle kleine kernen’ vast (DOC-22-533128). In 2021 is het afwegingskader Wonen Westfriesland 2021 vastgesteld. Met de vaststelling van dit nieuwe regionale afwegingskader is het generiek afwegingskader niet langer actueel. Daarom is het nodig om het generiek afwegingskader aan te passen aan het nieuwe regionale kader. Deze  aanpassingen hebben geleid tot het Generiek afwegingskader voor woningbouwinitiatieven 2022.

 13. D
  ALGEMEEN - 20:25
 14. D.1

 15. D.2
  Sluiting - 20:45