Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 27 januari 2022

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal (MBG06)

Voorzitter
P. Mosch
Toelichting

De raadsvergadering van 27 januari vindt in fysieke vorm plaats. De 1,5 m afstandsregel wordt in acht genomen. Publiek is welkom maar wordt verzocht om plaats te nemen op de publieke tribune in de hal, waarbij eveneens de 1,5 m. afstand in acht wordt genomen.


De genoemde tijden zijn richttijden

Agenda documenten

Agendapunten

 1. A
  Algemeen - 19:30
 2. A.1
  Opening/moment stilte - 19:30
 3. A.2
  Loting volgorde stemming - 19:31
 4. A.3

 5. A.4

  Dagelijks ontvangt de raad brieven van inwoners, organisaties etc. Bij de ingekomen stukken bepaalt de raad wat er met deze ingekomen stukken gebeurt. Daarom worden in de lijst voorstellen gedaan om de ingekomen stukken:
  Cat. I Voor kennisgeving aannemen.
  Cat. II De afdoening aan het college overlaten en de raad hierover informeren.
  Cat. III Het college verzoeken om nadere informatie of voorstellen te leveren.
  De raad neemt een besluit over deze voorstellen.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Bewoners Hoornseweg (DOC-21-474809)
  Bouwen flexwoningen op locatie Stadtman in Medemblik (DOC-21-472579)
  Project Hoornseweg (DOC-22-483502)
 6. A.5

 7. B
  HAMERSTUKKEN - 19:35
 8. B.1

 9. B.2

  Op 10 juni 2021 is besloten per 1 januari 2022 het recycle-tarief in te voeren. Inwoners die minder vaak hun restafval aanbieden, betalen dan minder afvalstoffenheffing dan inwoners die vaak restafval aanbieden.


  Bij de invoering van recycle-tarief moet er rekening gehouden worden met specifieke doelgroepen die extra aandacht vragen. De raad wordt voorgesteld voor een aantal doelgroepen maatwerk te verlenen en voorts de Verordening tegemoetkoming medisch afval vast te stellen.

 10. C
  BESPREEKSTUKKEN - 19:40
 11. C.1

  In de aan de raad aangeboden programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 is nog geen nieuw beleid opgenomen. Het college heeft na vaststelling van de programmabegroting 2022 door de raad keuzes gemaakt in de aanvragen nieuw beleid en hiervoor de dekking vanuit de septembercirculaire aangewend. De raad wordt thans  voorgesteld de uitgaven voor het Nieuw Beleid programmabegroting 2022 vast te stellen.

  Bijlagen

  Moties (aangenomen)

  Titel
  Motie CDA, CU en GemeenteBelangen Onderwijshuisvesting
  Motie VVD Infrastructurele knelpunten
 12. C.2

  Met ingang van 1 januari 2020 is de Wmo-ondersteuning via resultaat gestuurde inkoop ingekocht. De verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2020 is opgesteld als overgangsdocument. Deze overgangsperiode is nu voorbij, waardoor het vaststellen van een aangepaste verordening per februari 2022 wenselijk is. Bij de implementatie van het resultaat gestuurd werken is bovendien gebleken dat de verordening op sommige plaatsen meer specificatie, kaders en een verbetering van leesbaarheid behoeft. Dit is in de aangepaste verordening meegenomen.


  De raad wordt voorgesteld de verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Medemblik 2020 in te trekken en de verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Medemblik 2022 vast te stellen.

  Moties (aangenomen)

  Titel
  Motie GemeenteBelangen Inkomenstoets WMO
 13. C.3

  Het college heeft op 16 juni 2020 ingestemd met de intentieverklaring Noord-Hollandse IJsselmeerkust. Onderdeel van deze intentieverklaring was het ontwikkelen van gezamenlijke visie op de Noord-Hollandse IJsselmeerkust, inclusief projectenboek, door de provincie Noord-Holland en de gemeenten Enkhuizen, Hollands Kroon en Medemblik. Op 3 september 2020 is de motie ‘Wieringerhoek; meekoppelkansen en lokale participatie’ aangenomen. Met deze motie is het college enerzijds verzocht de kustvisie voortvarend op te pakken met als doel dat de lokale bevolking haar mening kon geven. Anderzijds is het college verzocht de meekoppelkansen die het project Wieringerhoek biedt, te benutten. De kustvisie, inclusief projectenboek, is eind oktober opgeleverd en bieden wij u ter vaststelling aan.


  De raad wordt voorgesteld de Kustvisie IJsselmeerkust vast te stellen als koersdocument.

  Moties (aangenomen)

  Titel
  Motie CU en CDA Criteria projecten Kustvisie IJsselmeer
  Motie GroenLinks Cultuurhistorische waarde Noordse keien, basaltblokken IJsselmeerdijk
 14. D
  ALGEMEEN - 22:00
 15. D.1

  Moties (aangenomen)

  Titel
  Motie v.o.d. CDA, CU en GemeenteBelangen Respecteer de meedenkers
  Motie v.o.d. Morgen! Eigen bijdrage jeugdzorg
 16. D.2
  Sluiting - 22:30