Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 22 december 2022

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal (MBG06)

Voorzitter
D. Straat
Toelichting

De in de agenda genoemde tijden zijn richttijden.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. A
  Algemeen - 19:30
 2. A.1
  Opening/moment stilte - 19:30
 3. A.2
  Loting volgorde stemming - 19:31
 4. A.3

 5. A.4

  Dagelijks ontvangt de raad brieven van inwoners, organisaties etc. Bij de ingekomen stukken bepaalt de raad wat er met deze ingekomen stukken gebeurt. Daarom worden in de lijst voorstellen gedaan om de ingekomen stukken:
  Cat. I Voor kennisgeving aannemen.
  Cat. II De afdoening aan het college overlaten en de raad hierover informeren.
  Cat. III Het college verzoeken om nadere informatie of voorstellen te leveren.
  De raad neemt een besluit over deze voorstellen.

  Ingekomen stukken

  Titel
  Artikel "De Zon heeft het grootste aandeel in de extra opwarming van de Aarde"
  Brief aan Sportverenigingen inzake Energiesubsidie provincie Noord-Holland
  Energietransitie
  Herfstbrief 2022
  Huisvesting huisartsenpraktijk Abbekerk-Lamberschaag
  Huisvestingskosten gemeentehuis
  informatienota woningbouwinitiatief Nieuweweg 24 te Wognum
  Intentieverklaring samenwerking OnsWestfriesland en HoornRadio/Hoorngids
  Lbr. 22/060 LOGA: 22/05 - Eenmalige uitkering december en thuiswerkvergoeding
  Lbr. 22/061 - Nieuwe modelverordeningen n.a.v. Wet versterking decentrale rekenkamers
  Lbr. 22/062 - Moties en preadviezen Najaars ALV 2 december 2022
  Lbr. 22/063 - Tweede nazending Najaars ALV 2 december 2022
  Lbr. 22/064 - Publicatie “STIP op de horizon voor gemeentelijke cao’s"
  Lbr. 22/065 - Nationale programma's NOVEX, Woningbouw, Water en Bodem Sturend en Landelijk gebied
  Overlast tewaterlaatplaats Oostwoud
  Programma Wonen en zorg
  Toekomstbestendige woningen
  Voldoende toiletten
  Wetgeving inzake rechten arbeidsmigranten
 6. A.5

 7. B
  HAMERSTUKKEN - 19:45
 8. B.1

  De raad wordt voorgesteld om met inachtneming van de Reactienota zienswijzen het bestemmingsplan ‘Wognum–Bloesemgaerde Noord’ gewijzigd vast te stellen en geen exploitatieplan vast te stellen.

  Bijlagen

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Toezeggingen nav motie
 9. B.2

  De initiatiefnemer heeft een principeverzoek ingediend voor de vergroting van het bouwvlak ter uitbreiding van de bedrijfsvoering van het bloembollenbedrijf op de locatie Cornelis Kuinweg 15 in Andijk.


  De raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan ‘Andijk – Cornelis Kuinweg 15’ vast te stellen en om geen exploitatieplan vast te stellen.

 10. B.3

  De gemeenteraad heeft op 14 juli 2022 een besluit genomen tot wijziging van het bestemmingsplan ‘Transformatie recreatieparken De Maar, De Kogge 1 en De Kogge 3’. Dit besluit is genomen naar aanleiding van een opdracht van de Raad van State tot herstel van een gebrek in het bestemmingsplan. Op 9 november jl. is een zitting geweest bij de Raad van State waar dit herstelbesluit aan de orde was. De zitting geeft aanleiding tot een gewijzigde redactie van artikel 15 van de regels van het bestemmingsplan (voorwaardelijke verplichting parkeren).


  De raad wordt voorgesteld artikel 15 van de planregels van het bestemmingsplan ‘Transformatie recreatieparken De Maar, De Kogge 1 en De Kogge 3’ aan te vullen met een artikel 15.2 zoals geformuleerd in de tekst van bijlage 2 en met inachtneming hiervan het bestemmingsplan vast te stellen.

 11. B.4

 12. B.6

  De raadscommissie heeft in haar vergadering op 9 juni 2022 geadviseerd om een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2021 van het ABWF. De raad heeft op voordracht van het college op 23 juni 2022 echter alsnog besloten als zienswijze negatief te adviseren op de jaarstukken 2021 van het ABWF vanwege het ontbreken van een accountantsverklaring. De accountantsverklaring is nu alsnog afgegeven.


  De raad wordt daarom voorgesteld om een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2021 en begroting 2023 van het ABWF.

 13. B.8

  De werkgeverscommissie heeft geconstateerd dat reeds diverse jaren achtereen sprake is van een structurele frictie tussen de beschikbare formatie op de griffie en de taken van de griffie. De werkgeverscommissie heeft het presidium daarom voorgesteld om de griffiecapaciteit structureel uit te breiden.


  De raad wordt voorgesteld om de formatie van de griffie uit te breiden met 1,00 fte met ingang van 1 januari 2023 en het college op te dragen voor 2023 de incidentele financiële gevolgen van € 100.000 te verwerken in de Lentenota van 2023 en vanaf 2024 structureel te verwerken in de begroting.

 14. C
  BESPREEKSTUKKEN - 19:55
 15. C.1

  De Westfriese regiogemeenten zijn als gevolg van de landelijke doordecentralisatie vanaf 2022 zelf inhoudelijk medeverantwoordelijk voor de organisatie van Beschermd Wonen en Beschermd Thuis. De financiële verantwoordelijkheid voor Beschermd Wonen en Beschermd Thuis wordt per 2024 overgedragen aan de regiogemeenten. In Westfriesland is besloten tot een voortgaande lijn in de samenwerking: de Westfriese gemeenten blijven de taken voor Beschermd Wonen en Beschermd Thuis ook na de doordecentralisatie gezamenlijk uitvoeren en de Westfriese gemeenten bundelen de financiële middelen die zij hiervoor ontvangen tot een regionaal budget. Om de taken omtrent Beschermd Wonen en Beschermd Thuis uit te kunnen voeren door een Regionaal Toegangsteam, is er een verordening Beschermd Wonen en Beschermd Thuis nodig.


  De raad wordt voorgesteld om de Verordening Beschermd Wonen en Beschermd Thuis 2023 vast te stellen.

 16. D
  ALGEMEEN - 20:35
 17. D.2
  Sluiting - 22:30