Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 2 juni 2022

19:30 - 20:25
Locatie

Raadzaal (MBG06)

Voorzitter
F. Streng
Toelichting

De genoemde tijden zijn richttijden.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. A
  Algemeen - 19:30
 2. A.1
  Opening/moment stilte - 19:30
 3. A.2
  Loting volgorde stemming - 19:31
 4. A.3

 5. A.4

  Dagelijks ontvangt de raad brieven van inwoners, organisaties etc. Bij de ingekomen stukken bepaalt de raad wat er met deze ingekomen stukken gebeurt. Daarom worden in de lijst voorstellen gedaan om de ingekomen stukken:
  Cat. I Voor kennisgeving aannemen.
  Cat. II De afdoening aan het college overlaten en de raad hierover informeren.
  Cat. III Het college verzoeken om nadere informatie of voorstellen te leveren.
  De raad neemt een besluit over deze voorstellen.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Ingekomen stuk 1994 Nieuw woningbouwinitiatief (zie Relatie met)
 6. A.5

 7. B
  HAMERSTUKKEN - 19:35
 8. B.1

  In 2022 is het recycletarief in werking getreden en bij raadsbesluit van 27 januari 2022 is het doelgroepen maatwerk vastgelegd in de  “Verordening tegemoetkoming medisch afval gemeente Medemblik 2022”. De vastgestelde tegemoetkoming biedt voor een deel van deze specifieke doelgroep echter onvoldoende compensatie, namelijk voor de gebruikers van een afvalpas voor ondergrondse containers.


  De raad wordt daarom voorgesteld de Verordening tegemoetkoming medisch afval gemeente Medemblik – 1e wijziging vast te stellen.

 9. B.2

  De initiatiefnemer heeft een plan ingediend voor de verwijdering van de bestaande bebouwing, de opsplitsing van het perceel in twee gelijke delen en de realisatie van één nieuwe woning per perceel met eigen opgang vanaf de Midwouder Dorpsstraat. De initiatiefnemer wil voor deze ontwikkeling gebruik maken van de beleidsregel ‘Woningen tussendoor’. Deze regeling stelt dat de huidige woning aan de Midwouder Dorpsstraat 25 vervangen mag worden door een woning en op het perceel een tweede woning mag worden toegevoegd. Hiervoor geldt de strikte voorwaarde dat elders aan het lint een gebouw wordt onttrokken aan de bebouwing aan het lint. Als voorwaarde voor deze ontwikkeling wordt het boothuis aan de Tripkouw 17 in Midwoud verwijderd uit het lint. De volgende stap voor de realisatie van dit plan is de vaststelling van het bestemmingsplan.


  De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan 'Midwouder Dorpsstraat 25' vast te stellen.

 10. C
  BESPREEKSTUKKEN - 19:45
 11. C.1

  Met de start van een nieuwe zittingsperiode van de gemeenteraad dienen er ook nieuwe leden van de werkgeverscommissie te worden benoemd. Alle fracties in de gelegenheid zijn gesteld om kandidaten voor te dragen. De raad wordt voorgesteld door voorgedragen kandidaten te benoemen.

 12. D
  ALGEMEEN - 19:55
 13. D.1
  Moties Vreemd aan de orde van de dag - 19:55
 14. D.2

  De raad wordt door de partijen die met elkaar in gesprek zijn over de coalitievorming geïnformeerd.

 15. D.3
  Sluiting - 20:25