Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 10 juni 2021

19:30 - 22:30
Locatie

Digitaal

Voorzitter
F. Streng
Toelichting

De in de agenda genoemde tijdens zijn richttijden.

Agendapunten

 1. A
  Algemeen - 19:30
 2. A.1
  Opening/moment stilte - 19:30
 3. A.2
  Loting volgorde stemming - 19:31
 4. A.3

 5. A.4

  Dagelijks ontvangt de raad brieven van inwoners, organisaties etc. Bij de ingekomen stukken bepaalt de raad wat er met deze ingekomen stukken gebeurt. Daarom worden in de lijst voorstellen gedaan om de ingekomen stukken:
  Cat. I Voor kennisgeving aannemen.
  Cat. II De afdoening aan het college overlaten en de raad hierover informeren.
  Cat. III Het college verzoeken om nadere informatie of voorstellen te leveren.
  De raad neemt een besluit over deze voorstellen.

 6. A.5

 7. B
  HAMERSTUKKEN - 19:35
 8. B.1

  De besturen van de gemeenschappelijke regelingen (GR-en) hebben een (voorlopige) jaarrekening 2020 en (ontwerp)begroting 2022 toegestuurd. Zij stellen de raad/het college in de gelegenheid hierover een zienswijze in te dienen. Daarnaast heeft het bestuur van de Omgevingsdienst een 1e begrotingswijziging 2021 voor zienswijze voorgelegd. Tot slot heeft de Veiligheidsregio een verzoek gedaan om te mogen aansluiten bij de Stichting FLO Ambulancediensten.


  De raad wordt voorgesteld:
  1. Een positieve zienswijze af te geven op de begrotingen 2022 van zes gemeenschappelijke regelingen (Afvalbeheer Westfriesland, SSC DeSom, GGD Hollands Noorden, Omgevingsdienst Noord-Holand Noord en WerkSaam Westfriesland), zoals in de zes adviezen zijn weergegeven;
  2. Een positieve zienswijze af te geven op de begrotingen 2022 van de gemeenschappelijke regelingen Recreatieschap Westfriesland en Westfries Archief;
  3. Een positieve zienswijze af te geven op de jaarrekening 2020 van vier gemeenschappelijke regelingen (CAW, SSC DeSom, Omgevingsdienst NHN en Veiligheidsregio NHN), zoals in de vier adviezen zijn weergegeven:
  4. Kennis te nemen van het uitbrengen van een positieve zienswijze op de jaarrekening 2020 van vijf gemeenschappelijke regelingen (GGD Hollands Noorden, Ondersteuning bestuurlijke samenwerking, RSW, WerkSaam Westfriesland en WFA);
  5. Een positieve zienswijze af te geven op de begrotingswijziging 2021 van de Omgevingsdienst NHN;
  6. De gevraagde verklaring van geen bezwaar af te geven voor aansluiting van de Veiligheidsregio NHN bij de Stichting FLO Ambulancediensten.

  Bijlagen

 9. B.2

  Per 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren ingevoerd, waardoor de verordening van de werkgeverscommissie aanpassing behoeft. De wijzigingen zijn vooral technisch van aard en hebben enkel betrekking op de terminologie vanwege de systeemaanpassing: van publiekrecht naar privaatrecht.


  De raad wordt voorgesteld de Verordening werkgeverscommissie 2021 gemeente Medemblik vast te stellen.

 10. B.3

  De VNG heeft in 2019 een nieuw Model Instructie voor de griffier aangeboden. Daarin zijn o.a. aanpassingen aangebracht die gebaseerd zijn op het proefschrift Raad zonder raadgevers? Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning na invoering van de Wet dualisering gemeentebestuur. Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. Daardoor vallen ambtenaren niet langer onder de Ambtenarenwet maar onder het Burgerlijk Wetboek (BW) zoals ook werknemers in het bedrijfsleven. In verband met deze ontwikkelingen wordt de raad voorgesteld om de instructie voor de griffier aan te passen. Het gaat om technische aanpassingen.


  De raad wordt voorgesteld de Instructie voor de griffier van de gemeente Medemblik 2021 vast te stellen.

 11. C
  BESPREEKSTUKKEN - 19:40
 12. C.0

  Op 19 december 2019 stemde de raad in met het evaluatierapport ‘Huisvesting van buitenlandse werknemers in Medemblik’. De raad gaf de opdracht om de aanbevelingen uit het evaluatierapport uit te werken tot een nieuw beleid voor huisvesting buitenlandse werknemers. Daarnaast nam de raad een motie aan met oplossingsrichtingen voor nieuw beleid. Op 26 november 2020 stelde de raad het ontwerpbeleid ‘huisvesting buitenlandse werknemers’ vast. Het ontwerpbeleid lag van 10 december 2020 tot 4 februari 2021 ter inzage. Dit leverde 17 zienswijzen op. Alle zienswijzen zijn van een reactie voorzien. Dit heeft tot aanpassingen in het ontwerpbeleid geleid.


  De raad wordt voorgesteld het nieuwe beleid vast te stellen en de oude beleidsregels in te trekken.

  Bijlagen

 13. C.1

  Vanaf 1 juli 2012 geldt de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (hierna: Wgs). De Wgs verplicht gemeenten om minimaal eens per vier jaar een beleidsplan vast te stellen, met de kaders van het beleid. Sinds 2012 maken de Westfriese gemeenten hiervoor een regionaal kaderplan. Op 19 november 2020 heeft het college ingestemd met de evaluatie van het kaderplan 2017-2020. Hierover is ook de raad geïnformeerd middels een informatienota. De aanbevelingen van deze evaluatie zijn verwerkt in het voorliggend kaderplan. De ontwikkeling van het nieuwe kaderplan staat in het uitvoeringsprogramma van het Pact van Westfriesland, waar de gemeenteraad op 8 oktober 2020 mee heeft ingestemd. Zes Westfriese gemeenten (Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland, Koggenland, Medemblik en Opmeer) hebben een nieuw kaderplan opgesteld.


  De raad wordt voorgesteld het Regionaal kaderplan schuldhulpverlening 2021 – 2024 vast te stellen.

 14. C.1.A

  Moties (aangenomen)

  Titel
  Motie PvdA (aangenomen) Van 60% naar 80%
 15. C.1.B

  Moties (aangenomen)

  Titel
  Motie PvdA (aangenomen) Kaderplan schuldhulpverlening opnemen in de lokale uitvoeringsagenda
 16. C.1.C

 17. C.2

  Gemeenten hebben met ingang van 1 januari 2020 een grotere regierol gekregen bij de aanpak van laaggeletterdheid binnen de beleidsterreinen Sociaal Domein en Onderwijs. Het doel is dat er eind 2024 in alle gemeenten, onder regie van de centrumgemeente, een effectieve aanpak laaggeletterdheid is voor een bredere doelgroep. Via dit voorstel wordt aan u het beleidskader ''Westfriese aanpak Laaggeletterdheid, 2021-2024'' ter besluitvorming voorgelegd.


  De raad wordt voorgesteld:
  1. In te stemmen met het beleidskader ''Westfriese Aanpak Laaggeletterdheid, 2021-2024'';
  2. Het jaar 2022 als financieel overgangsjaar vast te stellen;
  3. Het college de opdracht te geven, om in regionaal verband, vanaf het jaar 2023 een sluitende meerjarige begroting op te stellen aan de hand van een uitwerking van een aantal beheersmaatregelen en deze in Q2 2022 ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. Hierbij is het uitgangspunt dat het regionale beleidskader vanaf 2023 binnen de ontvangen Rijksmiddelen uitgevoerd dient te worden;
  4. Indien van toepassing begrotingswijziging opnemen.

 18. C.2.D

 19. C.3

  Op 6 mei 2019 was de themaraad over het nieuwe Gemeentelijke Grondstoffenplan (nu Recycleplan). Uit de themaraad bleek dat de raad het accent wil leggen op kostenbeheersing/-verlaging en dat de inwoners worden beloond voor het goed afval scheiden. Dit is eerder ook vastgesteld in het Coalitieakkoord 2018-2022. Vervolgens heeft de raad op 4 juni 2020 de kaders voor het Recycleplan vastgesteld. Inmiddels heeft HVC de financiële uitwerking voor het recycle-tarief gereed. Het resultaat van de financiële uitwerking is meegenomen in het Recycleplan. Ook is de participatie afgerond: er is op 17 februari 2021 een digitale bijeenkomst met de kernraden gehouden. Verder is samen met I&O Research een digitale vragenlijst onder inwoners uitgezet. Het rapport hiervan is gereed. De resultaten van participatie zijn ook meegenomen in het Recycleplan.


  De raad wordt voorgesteld het Recycleplan vast te stellen, te kiezen voor een recycle-tarief in combinatie met de huidige inzamelmethode, het maatwerk voor specifieke doelgroepen verder uit te werken en de eenmalige projectkosten op de voorgestelde manier te dekken.

 20. C.4

  Het Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier (HHNK) heeft circa 1.400 km wegen in beheer in 18 gemeenten. De zeven gemeenten van de regio Westfriesland hebben op 10 juli 2017 in gezamenlijkheid met HHNK een intentieovereenkomst gesloten, om te onderzoeken onder welke voorwaarden er een overdracht van de wegen kan plaatsvinden. In het Portefeuillehouderoverleg Overdracht Wegen van maart 2021 is de afspraak gemaakt dat de gemeenten van de regio Westfriesland de wegen van HHNK overnemen, dat zij de wegen ieder voor zich beheren en dat zij elkaar ondersteunen om de kosten op te brengen, conform een bepaalde financiële lastenverdeling. De overdracht is per 1 januari 2022 voor de gemeenten Hoorn en Opmeer en per 1 januari 2023 voor de overige vijf gemeenten, waaronder Medemblik.


  De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met de wegenoverdracht HHNK in gezamenlijkheid met de overige zes gemeenten uit de regio Westfriesland, in te stemmen de wegen per 1 januari 2023 over te nemen en de voorbereidingskosten van € 250.000,00 te onttrekken uit de reserve kapitaalgoederen.

  Moties (aangenomen)

  Titel
  Motie CDA Verkeersmaatregelen/herinrichting drietal kruispunten polder het Grootslag
 21. C.4.E

 22. C.4.F

 23. D
  ALGEMEEN - 22:10
 24. D.1
  Moties Vreemd aan de orde van de dag - 22:10
 25. D.1.G

 26. D.1.H

  Moties (aangenomen)

  Titel
  Motie v.o.d. D66 en PWF Openbare toiletten in de stad
 27. D.1.I

 28. D.2
  Sluiting - 22:30