Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 25 november 2021

19:30 - 22:10
Locatie

Raadzaal (MBG06)

Voorzitter
F. Streng
Toelichting

De raadsvergadering van 25 november vindt in fysieke vorm plaats. De 1,5m afstandsregel wordt in acht genomen. Publiek is welkom maar wordt verzocht om plaats te nemen op de publieke tribune in de hal, waarbij eveneens de 1,5 m. afstand in acht wordt genomen.


De genoemde tijden zijn richttijden.

Agendapunten

 1. A
  Algemeen - 19:30
 2. A.1
  Opening/moment stilte - 19:30
 3. A.2
  Loting volgorde stemming - 19:31
 4. A.3

 5. A.4

  Dagelijks ontvangt de raad brieven van inwoners, organisaties etc. Bij de ingekomen stukken bepaalt de raad wat er met deze ingekomen stukken gebeurt. Daarom worden in de lijst voorstellen gedaan om de ingekomen stukken:
  Cat. I Voor kennisgeving aannemen.
  Cat. II De afdoening aan het college overlaten en de raad hierover informeren.
  Cat. III Het college verzoeken om nadere informatie of voorstellen te leveren.
  De raad neemt een besluit over deze voorstellen.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Ingekomen stuk 1838, DOC-21-458214 Arbeidsmarkt Jeugdzorg, Jeugdzorg Nederland
  Ingekomen stuk 1844 (Uitbreiding 30 km zone Nieuweweg te Opperdoes)
  Ingekomen stuk 1845 DOC-21-460091 en DOC-21-454604 Cat. III Toekomst archief Stichting Oud Wervershoof/Kunstcollectie Stichting Oud Wervershoof
 6. B
  HAMERSTUKKEN - 19:45
 7. B.1

  De belastingverordeningen moeten in overeenstemming zijn met de in de paragraaf Lokale Heffingen bij de begroting 2022 vermelde uitgangspunten. Daarnaast zijn de verordeningen opnieuw getoetst en aangepast aan wet- en regelgeving en jurisprudentie.


  De raad wordt voorgesteld de belastingverordeningen 2022 vast te stellen.

  Bijlagen

 8. B.2

 9. C
  BESPREEKSTUKKEN - 19:50
 10. C.1

  Burgers kunnen een initiatief nemen om een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te zetten. Daar stelt de Verordening Burgerinitiatief Medemblik eisen aan. In de vergadering van de gemeenteraad van 28 oktober jl. is het initiatief geldig verklaard en nu kunnen vervolgstappen worden genomen, wat betekent dat het initiatief in de commissie is geagendeerd, waar de inhoudelijke besluitvorming door de raad is  voorbereid.. De raad wordt voorgesteld met instemming kennis te nemen van het burgerinitiatief en het college op te dragen de Dorpsraad Wervershoof uitdrukkelijk te betrekken bij ontwikkelingen over de plannen van Ontwikkelcombinatie De Zeehoek in het bijzonder en woningbouw in de kern Wervershoof in het algemeen.

 11. C.2

  De (welzijns)subsidies worden jaarlijks verstrekt binnen de financiële kaders die de raad daarvoor stelt. Met de vaststelling van de subsidie(deel)plafonds geeft de raad daar invulling aan. Het college is vervolgens bevoegd de beschikbare middelen te verdelen onder de aanvragers.

 12. C.3

  Op 6 juni 2019 heeft de gemeenteraad van Medemblik de kaderstellende notitie ‘Kansen voor landgoederen’ vastgesteld. Op basis van dit toetsingskader en het toen geldende provinciale beleid is de pilot voor de ontwikkeling van een landgoed op het perceel Zwaagdijk 212 te Zwaagdijk Oost gestart. De initiatiefnemer heeft al in november 2017 de formele status van landgoed conform de Natuurschoonwet 1928 op het perceel verkregen. Op basis van de kaderstellende notitie heeft de initiatiefnemer de plannen voor de inrichting van het landgoed verder uitgewerkt. Het ontwerpbestemmingsplan, inclusief beeldkwaliteit- en inrichtingsplan, heeft ter inzage gelegen. Het plan is nu gereed voor de vaststelling door de raad.


  De raad wordt voorgesteld om de reactienota, het beeldkwaliteit- en inrichtingsplan en het bestemmingsplan vast te stellen en om geen exploitatieplan vast te stellen.

 13. C.4

  De raad stelde eind 2017 het Programma Duurzaam Medemblik vast. Met een programma wilde de gemeente het duurzaamheidsbeleid verbreden en versnellen. Daarvoor werd het programma opgebouwd uit vijf pijlers: elektriciteit, warmte, grondstoffen, water & groen en mobiliteit. Inmiddels werkte de gemeente een aantal pijlers nader uit in aanvullend beleid. Het programma Duurzaam Medemblik actualiseren we op basis van deze nadere uitwerkingen. Het geactualiseerde programma heet ‘Samen op weg naar een Duurzaam Medemblik’.


  De raad wordt voorgesteld om het Programma ‘Samen op weg naar een Duurzaam Medemblik’ vast te stellen.

 14. D
  ALGEMEEN - 21:40
 15. D.1

  Moties (aangenomen)

  Titel
  Motie v.o.d. GemeenteBelangen en CDA Woningbouwvorderingen in een tijdlijn

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Motie Zelfbewoningsplicht en anti-speculatie beding
 16. D.2
  Sluiting