Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

digitaal

donderdag 18 maart 2021

19:30 - 22:30
Locatie

Digitaal

Voorzitter
F. Streng
Toelichting

De genoemde tijden zijn richttijden

Agenda documenten

Agendapunten

 1. A
  Algemeen - 19:30
 2. A.1
  Opening/moment stilte - 19:30
 3. A.2
  Loting volgorde stemming - 19:31
 4. A.3

 5. A.4

  Dagelijks ontvangt de raad brieven van inwoners, organisaties etc. Bij de ingekomen stukken bepaalt de raad wat er met deze ingekomen stukken gebeurt. Daarom worden in de lijst voorstellen gedaan om de ingekomen stukken:
  Cat. I Voor kennisgeving aannemen.
  Cat. II De afdoening aan het college overlaten en de raad hierover informeren.
  Cat. III Het college verzoeken om nadere informatie of voorstellen te leveren.
  De raad neemt een besluit over deze voorstellen.

 6. A.5

 7. A.6

 8. B
  HAMERSTUKKEN - 20:40
 9. B.1

  Per maart 2021 zal mevrouw Y. Clee na twee zittingstermijnen aftreden als lid van de raad van toezicht van Allure, stichting voor primair onderwijs. Allure heeft de afgelopen periode sollicitatieprocedures doorlopen om een nieuw lid te werven.


  De raad is op grond van de Wet Primair Onderwijs bevoegd de leden van de raad van toezicht te (her)benoemen. De raad wordt voorgesteld mevrouw M. Beemsterboer met ingang van 1 maart 2021 te benoemen als lid van de raad van toezicht van Allure.

 10. B.2

  Na voorbereiding is er nu een omgevingsvergunning aangevraagd voor de nieuwe AH supermarkt aan de Ganker te Nibbixwoud.


  De raad wordt voorgesteld een “verklaring van geen bedenkingen” af te geven voor de bouw van een nieuwe supermarkt aan de Ganker 3a in Nibbixwoud zoals deze in de omgevingsvergunning is aangevraagd.

 11. B.4

  De Omgevingswet treedt op 1 januari 2022 in werking. De gemeentelijke regels over de fysieke leefomgeving worden niet opgenomen in het tijdelijke Omgevingsplan. Deze regels worden tot aan de vaststelling van het definitieve Omgevingsplan opgenomen in de Verordening Fysieke Leefomgeving (VFL). Dit gebeurt in tranches.


  De raad wordt voorgesteld de VFL 1ste tranche vast te stellen, een aantal verordeningen die volledig opgaan in de VFL in te trekken en een tweetal verordeningen die gedeeltelijk opgaan in de VFL (gewijzigd) vast te stellen.

 12. B.5

  Door diverse ontwikkelingen bij het CAW is vorig jaar de gemeenschappelijke regeling (GR) gewijzigd. Het Algemeen Bestuur heeft in 2020 de uitkomst van het Toekomstonderzoek CAW aan de deelnemers voorgelegd met het advies:
  1. een individueel aandeelhouderschap van de 7 Westfriese gemeenten in HVC;
  2. het CAW om te vormen tot “Afvalbeheer Westfriesland”.
  De deelnemende gemeenten hebben unaniem met dit advies ingestemd.


  De raad wordt nu voorgesteld  als bestuursorgaan uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling CAW en  het college toestemming te verlenen akkoord te gaan met de wijziging van de  gemeenschappelijke regeling CAW naar Afvalbeheer Westfriesland 2020.

 13. B.6

 14. C
  BESPREEKSTUKKEN - 20:50
 15. C.1

  De raad heeft op 29 oktober 2020 het hernieuwd afwegingskader voor woningbouwinitiatieven vastgesteld. In dat afwegingskader is opgenomen dat uw raad aan de hand van de uit het afwegingskader komende kansrijk geachte woningbouwinitiatieven een woningbouwprogramma vaststelt waarmee het college aan het werk kan gaan.


  De raad wordt voorgesteld het woningbouwprogramma 2021 vast te stellen, een aantal grondexploitaties te openen en daarvoor ook kredieten uit te trekken.

  Moties (aangenomen)

  Titel
  Motie v.o.d. PWF Bouwen, bouwen, bouwen

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Vaststelling woningbouwprogramma 2021
 16. D
  ALGEMEEN - 21:50
 17. D.1

 18. D.2
  Sluiting - 22:30