Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

DIGITAAL

donderdag 15 april 2021

19:30 - 22:30
Locatie

Digitaal

Voorzitter
F. Streng
Toelichting

De in de agenda genoemde tijden zijn richttijden.

Agendapunten

 1. A
  Algemeen - 19:30
 2. A.1
  Opening/moment stilte - 19:30
 3. A.2
  Loting volgorde stemming - 19:31
 4. A.3

 5. A.4

  Dagelijks ontvangt de raad brieven van inwoners, organisaties etc. Bij de ingekomen stukken bepaalt de raad wat er met deze ingekomen stukken gebeurt. Daarom worden in de lijst voorstellen gedaan om de ingekomen stukken:
  Cat. I Voor kennisgeving aannemen.
  Cat. II De afdoening aan het college overlaten en de raad hierover informeren.
  Cat. III Het college verzoeken om nadere informatie of voorstellen te leveren.
  De raad neemt een besluit over deze voorstellen.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  30 km Zone Opperdoes
  Stichting GGZ Noord-Holland-Noord, Ontwikkelingen jeugdzorg
  Verkeerssituatie Hoornseweg
 6. A.5

 7. B
  HAMERSTUKKEN - 19:35
 8. B.1

  Per 1 januari 2021 is er een vacature ontstaan bij de rekenkamercommissie. Er is een sollicitatieprocedure doorlopen.


  De raad wordt voorgesteld mevrouw I. Makelaar per 15 april 2021 te benoemen voor een periode van vier jaar tot lid van de rekenkamercommissie en te beëdigen.

 9. B.2

  Tijdens de begrotingsraad op donderdag 19 november 2020 is amendement 9 ‘Kostendekkende leges’ aangenomen. Met het aannemen van het amendement is feitelijk besloten de kostendekkendheid van de leges die de gemeente voor bepaalde diensten in rekening brengt te verhogen.
  De raad wordt voorgesteld de aangepaste legesverordening 2021 met bijbehorende tarieventabel vast te stellen.

 10. C
  BESPREEKSTUKKEN - 19:40
 11. C.1

  Bij de behandeling van de programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 stemde de raad in met het amendement ‘Organisatieontwikkeling en investering in gemeentehuis’. In het amendement staat: “Voordat de geraamde bedragen voor 2021 t/m 2024 worden vrijgegeven, legt het college raadsvoorstellen voor, waarin onderbouwd wordt waar de gereserveerde middelen voor benodigd zijn. De middelen kunnen pas worden ingezet als de raad hiermee heeft ingestemd.


  In dit voorstel, inclusief de bijlagen, geeft het college een nadere onderbouwing voor aanwending van de gereserveerde middelen voor de organisatie en verzoekt de raad derhalve de gereserveerde middelen daarvoor vrij te geven.

  Moties (aangenomen)

  Titel
  Motie GemeenteBelangen Terug naar 1 algemeen directeur
  Motie VVD Meer ruimte op Ruimte

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Vrijgeven gereserveerde middelen organisatie
 12. C.2

  Bij de behandeling van de programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 stemde de raad in met het amendement ‘Organisatieontwikkeling en investering in gemeentehuis’. In het amendement staat: “Voordat de geraamde bedragen voor 2021 t/m 2024 worden vrijgegeven, legt het college raadsvoorstellen voor, waarin onderbouwd wordt waar de gereserveerde middelen voor benodigd zijn. De middelen kunnen pas worden ingezet als de raad hiermee heeft ingestemd.


  De raad wordt voorgesteld geld vrij te geven uit de gereserveerde middelen huisvesting voor de inzet van capaciteit voor het opstellen van een huisvestingsplan en voor noodzakelijke vervangingen in het gemeentehuis (midden- en noordgebouw) en op de thuiswerkplekken als gevolg van Corona.

 13. D
  ALGEMEEN - 21:30
 14. D.2
  Sluiting - 22:30