Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 9 september 2021

19:30 - 20:35
Locatie

Raadzaal (MBG06)

Voorzitter
F. Streng
Toelichting

De vergadering vindt FYSIEK plaats.
De in de agenda genoemde tijden zijn richttijden.

Agendapunten

 1. A
  Algemeen - 19:30
 2. A.1
  Opening/moment stilte - 19:30
 3. A.2
  Loting volgorde stemming - 19:31
 4. A.3

 5. A.4

  Dagelijks ontvangt de raad brieven van inwoners, organisaties etc. Bij de ingekomen stukken bepaalt de raad wat er met deze ingekomen stukken gebeurt. Daarom worden in de lijst voorstellen gedaan om de ingekomen stukken:
  Cat. I Voor kennisgeving aannemen.
  Cat. II De afdoening aan het college overlaten en de raad hierover informeren.
  Cat. III Het college verzoeken om nadere informatie of voorstellen te leveren.
  De raad neemt een besluit over deze voorstellen.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Ingekomen stuk 1775 van Bovisie, optionele uitbreiding woningbouw Onderdijk
 6. A.5

 7. A.6

 8. A.7

  Op 19 december 2019 stemde de raad in met het evaluatierapport ‘Huisvesting van buitenlandse werknemers in Medemblik’. De raad gaf de opdracht om de aanbevelingen uit het evaluatierapport uit te werken tot een nieuw beleid voor huisvesting buitenlandse werknemers. Daarnaast nam de raad een motie aan met oplossingsrichtingen voor nieuw beleid. Op 26 november 2020 stelde de raad het ontwerpbeleid ‘huisvesting buitenlandse werknemers’ vast. Het ontwerpbeleid lag van 10 december 2020 tot 4 februari 2021 ter inzage. Dit leverde 17 zienswijzen op. Alle zienswijzen zijn van een reactie voorzien. Dit heeft tot aanpassingen in het ontwerpbeleid geleid.
  In dit voorstel wordt de raad gevraagd het nieuwe beleid vast te stellen en de oude beleidsregels in te trekken.


  Omdat de stemmen in de raadsvergadering van 8 juli 2021 staakten bij de amendementen die als bijlagen G en I zijn bijgevoegd, is het onderwerp opnieuw geagendeerd.

  Bijlagen

 9. B
  HAMERSTUKKEN - 19:40
 10. B.1

  Op 18 maart 2021 is de Verordening fysieke leefomgeving Medemblik 1e tranche door de raad vastgesteld. In de verordening is onder andere de Verordening geurhinder en veehouderij opgenomen waarin minimale afstandsnormen van inrichtingen die geurhinder veroorzaken zijn opgenomen. Onlangs heeft de rechtbank Noord-Holland in een uitspraak met betrekking tot een veehouderij bepaald dat deze verordening niet van toepassing is op meldingplichtige inrichtingen.


  Dit begrip moet zo geformuleerd worden dat het niet alleen van toepassing is op vergunningplichtige inrichtingen maar ook op meldingplichtige inrichtingen. Deze voorgestelde wijziging ziet daarop.

 11. B.2

  Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Westfriesland  verzoekt het college en de raad om de regeling te wijzigen. De huidige regeling bepaalt nog dat het RSW de financiële verordening van de gemeente Stede Broec volgt. En daaruit volgt volgens de regeling automatisch ook de nota activabeleid van die gemeente. Het algemeen bestuur van het RSW wil graag een eigen nota activabeleid toepassen.


  De raad wordt voorgesteld om akkoord te gaan met de voorgestelde wijziging.

 12. B.3

 13. B.4

  De raad besloot 20 mei 2021 om de Verordening rekenkamercommissie gemeente Medemblik 2021 vast te stellen. Daarbij is geen besluit genomen over het intrekken van de Verordening Rekenkamercommissie Medemblik gemeente Medemblik 2012.


  De raad wordt voorgesteld om de Verordening Rekenkamercommissie gemeente Medemblik 2012 in te trekken.

 14. B.5

  Op 31 mei publiceerde het gemeentefonds de meicirculaire. Deze informatie is door het taakveld Financieel Beleid doorgerekend voor Gemeente Medemblik.
  Normaliter worden de uitkomsten van de meicirculaire verwerkt bij de herfstnota. Hiermee wordt de programmabegroting later in het jaar geactualiseerd waardoor een actueel inzicht ontbreekt. Daarom worden de uitkomsten van de meicirculaire aan u voorgelegd als raadsvoorstel in plaats van een informatienota.

 15. C
  BESPREEKSTUKKEN - 19:45
 16. C.1

  Burgers kunnen een initiatief nemen om een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te zetten. Daar stelt de Verordening Burgerinitiatief Medemblik eisen aan. Er is een initiatief ingediend door 30 burgers die een skatebaan willen realiseren in Nibbixwoud. De raad heeft in zijn vergadering van 8 juli geconstateerd dat aan de vereisten wordt voldaan en het initiatief geldig verklaard. Het initiatief is daarom voorgelegd aan de raadscommissie zodat de inhoudelijke besluitvorming in de raad kan worden voorbereid. In de raadscommissie is een raadsinstrument aangekondigd, dat de basis vormt voor deze besluitvorming.

  Moties (aangenomen)

  Titel
  Motie CU, HvM, GL Mogelijkheden onderzoeken skatebaan
 17. D
  ALGEMEEN - 20:15
 18. D.2
  Sluiting - 20:35