Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

digitaal

donderdag 18 februari 2021

19:30 - 22:30
Locatie

Digitaal

Voorzitter
F. Streng
Toelichting

De genoemde tijden zijn richttijden

Agendapunten

 1. A

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Intimidatie en (seksueel) geweld
 2. A.1
  Opening/moment stilte - 19:30
 3. A.2
  Loting volgorde stemming - 19:31
 4. A.3

 5. A.4

  Dagelijks ontvangt de raad brieven van inwoners, organisaties etc. Bij de ingekomen stukken bepaalt de raad wat er met deze ingekomen stukken gebeurt. Daarom worden in de lijst voorstellen gedaan om de ingekomen stukken:
  Cat. I Voor kennisgeving aannemen.
  Cat. II De afdoening aan het college overlaten en de raad hierover informeren.
  Cat. III Het college verzoeken om nadere informatie of voorstellen te leveren.
  De raad neemt een besluit over deze voorstellen.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Ingekomen stuk doc. DOC-21-352345 Woningtekort starters
 6. A.5

 7. A.6

 8. A.7

  In antwoord op raadsvragen over de kosten van Shared Service Center DeSom heeft het college aangegeven dat informatie toegezegd over de dienstverleningsovereenkomst inclusief prijsinformatie. Het college heeft deze informatie verstrekt en geheimhouding opgelegd. Om die geheimhouding te continueren is een bekrachtigingsbesluit van de raad vereist.

 9. B
  HAMERSTUKKEN - 19:45
 10. B.1

  Het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden (hierna GGD) heeft op 14 december 2020 de 1e wijziging begroting 2021 van de GGD aangeboden voor zienswijze van de raad.


  De raad wordt voorgesteld het college op te dragen de volgende zienswijze in te brengen:
  - Ondersteuning van het voorstel om een bedrag van € 545.000,- ten laste te brengen van de algemene reserve van de GGD;
  - Verzoeken met ingang van 2022 binnen de begroting dekking te vinden voor de structurele lasten voor informatiebeveiliging en privacybescherming;
  - Verzoeken de aanpak van informatiebeveiliging en privacybescherming monitoren en de gemeenten actief informeren over de voortgang;
  - Verzoeken de algemene reserve opnieuw op te bouwen conform het financieel herstelplan 2018 om risico’s, indien zij optreden, te kunnen opvangen.

 11. C
  BESPREEKSTUKKEN - 19:45
 12. C.1

  Vanaf 2017 worden gemeenten in heel Nederland – ook Medemblik - geconfronteerd met tekorten in het sociaal domein. Er is gestart met een traject om meer grip en sturing in het sociaal domein te krijgen. Ondanks deze aanpak was het tekort in 2019 aanzienlijk hoger dan de voorgaande jaren. Het college heeft de raad hierover geïnformeerd met een informatienota waarin de toezegging is gedaan analyses te actualiseren en te verdiepen en te kijken naar aanpassingen in de aanpak.


  De eindrapportage is opgeleverd en wordt nu met de raad gedeeld. Met de rapportage geeft het college (ook) gehoor aan de motie ‘Tekorten terugdringen in het sociaal domein en meer in control komen’


  De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de bevindingen, akkoord te gaan met de inrichting van de vervolgfase en daarvoor ook budget beschikbaar te stellen.

  Bijlagen

  Moties (aangenomen)

  Titel
  Meer grip op het sociaal domein
  Meer steun uit Den Haag
  Verlagen inkomensgrens bijzondere bijstand onwenselijk

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Financieel in Balans Sociaal domein 2020
  Raadsvoorstel Financieel in Balans Sociaal domein 2020
  Raadsvoorstel Financieel in Balans Sociaal domein 2020
  Raadsvoorstel Financieel in Balans Sociaal domein 2020
 13. C.2

  Het Rijk heeft in 2017 het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) uitgebracht met als hoofddoelen dat Nederland in 2050 helemaal klimaatbestendig en waterrobuust moet zijn ingericht ten aanzien van de thema’s wateroverlast, hittestress, droogte en gevolgen van overstromingen. Als tussendoel moet klimaatadaptief handelen in beleid en uitvoering worden verankerd.


  De Westfriese gemeenten zien klimaatadaptatie als een gezamenlijke opgave. Het onderwerp is ook opgenomen in het Pact 7.1. De Westfriese colleges hebben unaniem een voorkeur uitgesproken voor ambitie B met bijbehorende strategie. Het uitgangspunt voor deze ambitie komt voort uit solidariteit in regio Westfriesland. Het is nu aan de raad om een besluit te nemen over ambitie en bijbehorende strategie.


  De raad wordt voorgesteld klimaatambitie B met de bijbehorende adaptatiestrategie vast te stellen.

 14. C.3

  De acht gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Medemblik deelneemt, bieden een kadernota aan. Die kadernota's vormen de basis voor de begroting van de gemeenschappelijke regelingen, die later in het jaar aangeboden worden aan de raad. De raden van alle deelnemende gemeenten kunnen in een zienswijze hun opvattingen over de kadernota kenbaar maken. Het Algemeen Bestuur van een gemeenschappelijke regeling betrekt deze zienswijzen bij de besluitvorming over de kadernota

  Bijlagen

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Kadernota's 2022 gemeenschappelijke regelingen, bestuursvoorstel Omgevingswet Veiligheidsregio
  Kadernota's 2022 gemeenschappelijke regelingen, bestuursvoorstel Omgevingswet Veiligheidsregio
  Kadernota's 2022 gemeenschappelijke regelingen, bestuursvoorstel Omgevingswet Veiligheidsregio
 15. D
  ALGEMEEN - 21:35
 16. D.2
  Sluiting - 22:30