Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 8 juli 2021

16:00 - 22:30
Locatie

Raadzaal (MBG06)

Voorzitter
F. Streng
Toelichting

De vergadering vindt FYSIEK plaats.
De in de agenda genoemde tijden zijn richttijden.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. A
  Algemeen - 16:00
 2. A.1
  Opening/moment stilte - 16:00
 3. A.2
  Loting volgorde stemming - 16:01
 4. A.3

 5. A.4

  Dagelijks ontvangt de raad brieven van inwoners, organisaties etc. Bij de ingekomen stukken bepaalt de raad wat er met deze ingekomen stukken gebeurt. Daarom worden in de lijst voorstellen gedaan om de ingekomen stukken:
  Cat. I Voor kennisgeving aannemen.
  Cat. II De afdoening aan het college overlaten en de raad hierover informeren.
  Cat. III Het college verzoeken om nadere informatie of voorstellen te leveren.
  De raad neemt een besluit over deze voorstellen.

 6. A.5

 7. A.6

 8. B
  HAMERSTUKKEN - 16:10
 9. B.1

  De raad wordt voorgesteld de detailhandelsvisie aan te vullen met de mogelijkheid dat transformatie van winkels naar woningen in de Bagijnhof wordt toegestaan en daarmee de  Bagijnhof geen onderdeel meer te laten zijn van het kernwinkelgebied.

  Moties (aangenomen)

  Titel
  Motie betrek toekomstige uitstraling bij omzetting

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Voldoet pand aan Bouwbesluit
 10. B.2

  De raad wordt voorgesteld een krediet beschikbaar te stellen voor een beoogde verbouwing en inrichting op de tweede verdieping van de zuidtoren van het gemeentehuis ten behoeve van verhuur van deze ruimte aan Westfriese netwerkorganisatie voor Inkoop- en Contractmanagement (de Netwerkorganisatie).

 11. B.3

  De raad wordt voorgesteld een budget beschikbaar te stellen van € 75.000,- voor een tegemoetkoming in de kosten van het thuiswerken door het gemeentepersoneel tijdens de coronapandemie in het jaar 2020.

 12. B.4

  De raad wordt voorgesteld mevrouw P. Nooij aan te wijzen als 2e plaatsvervangend griffier.

 13. C
  BESPREEKSTUKKEN - 16:15
 14. C.1

  Op 19 december 2019 stemde de raad in met het evaluatierapport ‘Huisvesting van buitenlandse werknemers in Medemblik’. De raad gaf de opdracht om de aanbevelingen uit het evaluatierapport uit te werken tot een nieuw beleid voor huisvesting buitenlandse werknemers. Daarnaast nam de raad een motie aan met oplossingsrichtingen voor nieuw beleid. Op 26 november 2020 stelde de raad het ontwerpbeleid ‘huisvesting buitenlandse werknemers’ vast. Het ontwerpbeleid lag van 10 december 2020 tot 4 februari 2021 ter inzage. Dit leverde 17 zienswijzen op. Alle zienswijzen zijn van een reactie voorzien. Dit heeft tot aanpassingen in het ontwerpbeleid geleid.
  In dit voorstel wordt de raad gevraagd het nieuwe beleid vast te stellen en de oude beleidsregels in te trekken.

  Bijlagen

 15. C.1.a
  PAUZE - 18:15
 16. C.2

  Burgers kunnen een initiatief nemen om een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te zetten. Daar stelt de Verordening Burgerinitiatief Medemblik eisen aan. Thans is er een initiatief ingediend door 30 burgers die een skatebaan willen realiseren in Nibbixwoud. S. Wals zal dit initiatief toelichten. Als de raad constateert dat aan de vereisten wordt voldaan, kan het initiatief geldig worden verklaard en kunnen vervolgstappen worden genomen, wat betekent dat het initiatief in de commissie kan worden geagendeerd, waar inhoudelijke besluitvorming in de raad kan worden voorbereid.

 17. C.3

  Het college stelt de raad voor de Kadernota 2022 vast te stellen. In dit stuk worden de kaders en uitgangspunten meegegeven die het college vervolgens moet hanteren bij het opstellen van de Programmabegroting 2022 en de Meerjarenraming 2023-2025. De Kadernota geeft opdracht om met een voorstel te komen voor een sluitende meerjarenbegroting.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Communicatie met de raad wanneer doelen zijn gehaald en wanneer niet
  Dienstverlening overlastmeldingen
 18. C.3.a
  PAUZE - 20:40
 19. C.4

  In de financiële verordening ligt vast dat er 2 keer per jaar een tussentijdse rapportage wordt opgesteld. Hierin wordt vastgelegd welke beleidsmatige en/of financiële afwijkingen er geconstateerd zijn in de programmabegroting. Deze Lentenota 2021 is de eerste tussentijdse rapportage van dit begrotingsjaar.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Bijeenkomst Havenbedrijf
 20. D
  ALGEMEEN - 21:50
 21. D.2
  Sluiting - 22:30