Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 16 december 2021

19:30 - 21:50
Locatie

Raadzaal (MBG06)

Voorzitter
F. Streng
Toelichting

De raadsvergadering van 16 december vindt in fysieke vorm plaats. De 1,5m afstandsregel wordt in acht genomen. Publiek is welkom maar wordt verzocht om plaats te nemen op de publieke tribune in de hal, waarbij eveneens de 1,5 m. afstand in acht wordt genomen.


De genoemde tijden zijn richttijden.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. A
  Algemeen - 19:30
 2. A.1
  Opening/moment stilte - 19:30
 3. A.2
  Loting volgorde stemming - 19:31
 4. A.4

  Dagelijks ontvangt de raad brieven van inwoners, organisaties etc. Bij de ingekomen stukken bepaalt de raad wat er met deze ingekomen stukken gebeurt. Daarom worden in de lijst voorstellen gedaan om de ingekomen stukken:
  Cat. I Voor kennisgeving aannemen.
  Cat. II De afdoening aan het college overlaten en de raad hierover informeren.
  Cat. III Het college verzoeken om nadere informatie of voorstellen te leveren.
  De raad neemt een besluit over deze voorstellen.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Ingekomen stuk 1849 (DOC-21-464102) Zwartboeken over dakloosheid in WF
  Ingekomen stuk 1856 (DOC-469026) Rapport onbezorgd ouder worden in Westfriesland
 5. A.5

 6. B
  HAMERSTUKKEN - 19:35
 7. B.1

  De rekenkamercommissie Medemblik-Opmeer heeft het onderwerp ‘weerstandsvermogen’ opgenomen in het jaarprogramma 2021 omdat de gemeenteraad van Medemblik hiertoe middels een motie heeft opgeroepen en het onderwerp ook in de gemeente  Opmeer een belangrijke rol speelde. De rekenkamercommissie heeft gekeken of de verschillende elementen van weerstandsvermogen in de besluitvorming aan de orde komen en of er eventueel mogelijkheden zijn om het besluitvormingsproces en de informatievoorziening rond weerstandsvermogen te verbeteren.


  De raad wordt voorgesteld de conclusies van de rekenkamercommissie als genoemd in het rapport 'Weerstandsvermogen' te onderschrijven, de aanbevelingen uit het rapport over te nemen en het college opdracht te geven om de raad voor 1 juli 2022 te informeren over hoe de aanbevelingen zijn uitgevoerd.

 8. B.3

  De eigenaar heeft een initiatief ingediend tot het slopen van een aantal deels vervallen en in onbruik geraakte kassen en deze te vervangen door 5 woningen.


  De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan Benningbroek - Ganker 4b vast te stellen.

  Bijlagen

 9. B.4

  De taken en bevoegdheden van de huidige monumenten- en welstandscommissie vervallen van rechtswege met de inwerkingtreding van de Omgevingswet (per 1-7-2022). Om de advisering voort te kunnen zetten moet de gemeenteraad vóór het inwerking treden van de Omgevingswet een nieuwe gemeentelijke adviescommissie instellen. Dit gebeurt door het vaststellen van deze verordening.


  De raad wordt voorgesteld de Verordening Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Medemblik 2022 vast te stellen en om de bevoegdheid om leden en plaatsvervangers van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Medemblik te benoemen en op eigen verzoek ontslag te verlenen, te mandateren aan het college van burgemeester en wethouders.

 10. B.5

  Het exploitatieplan is door de gemeenteraad van Wervershoof op 25 november 2010 vastgesteld en dient jaarlijks te worden herzien.


  De raad wordt voorgesteld om de 10e herziening van het exploitatieplan woningbouwlocatie Zwaagdijk-Oost vast te stellen.

 11. B.6

  Naar verwachting treedt in 2022 de Omgevingswet in werking die ook voor de rechtsfiguur planschade wijziging met zich meebrengt. De planschade die nu geregeld is in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) wordt in de Omgevingswet opgenomen in Hoofdstuk 15 waarbij het begrip planschade wordt vervangen door het begrip nadeelcompensatie.


  De raad wordt voorgesteld:
  1. De Verordening Nadeelcompensatie Medemblik vast te stellen en deze inwerking te laten treden op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt.
  2. Te besluiten de Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade van de gemeente Medemblik in te trekken op de dag van inwerkingtreding van de Verordening Nadeelcompensatie Medemblik met dien verstande dat zij voor een periode van 10 jaar na invoering van de omgevingswet van toepassing blijft op verzoeken om planschade die op grond van de Invoeringswet van de Omgevingswet onder de Wro blijven vallen.

 12. B.7

 13. C
  BESPREEKSTUKKEN - 19:50
 14. D
  ALGEMEEN - 20:50
 15. D.1

  Moties (aangenomen)

  Titel
  Motie v.o.d. CDA (zonder stemming aangenomen) Houd Opperdoes leefbaar en vitaal
  Motie v.o.d. GroenLinks (gewijzigd aangenomen) Luierrecycling
  Motie v.o.d. HvM, CDA, Morgen!, GB (zonder stemming aangenomen) Witte Anjer Perkje als symbool van erkenning en waardering voor onze veteranen
 16. D.2
  Sluiting