Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

DIGITAAL

donderdag 21 januari 2021

19:30 - 21:00
Locatie

Digitaal

Voorzitter
F. Streng
Toelichting

De genoemde tijden zijn richttijden

Agenda documenten

Agendapunten

 1. A
  Algemeen - 19:30
 2. A.1
  Opening/moment stilte - 19:30
 3. A.2

 4. A.3
  Loting volgorde stemming - 19:36
 5. A.4

 6. A.5

  Dagelijks ontvangt de raad brieven van inwoners, organisaties etc. Bij de ingekomen stukken bepaalt de raad wat er met deze ingekomen stukken gebeurt. Daarom worden in de lijst voorstellen gedaan om de ingekomen stukken:
  Cat. I Voor kennisgeving aannemen.
  Cat. II De afdoening aan het college overlaten en de raad hierover informeren.
  Cat. III Het college verzoeken om nadere informatie of voorstellen te leveren.
  De raad neemt een besluit over deze voorstellen.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Ingekomen stuk geplande woningbouw Hauwert (DOC-20-338476)
  Ingekomen stuk Kon. Horeca Nederland (DOC-20-329677) Opening horeca icm Coronamaatregelen Geef de horeca toekomstperspectief
  Ingekomen stuk Min. OCW, Coronacrisis: extra rijksmiddelen van de lokale cultuur (DOC-20-332793)
  Ingekomen stuk Wognum van het gas af, Dorpsraad Wognum (DOC-20-337306)
 7. A.6

 8. B
  HAMERSTUKKEN - 19:40
 9. B.1

  Op 10 oktober 2019 is door de raad een besluit genomen over de transformatie van recreatieparken in de gemeente.


  Het ontwerpbestemmingsplan “Transformatie recreatieparken De Maar, De Kogge 1 en De Kogge 3” is daar een uitwerking van en heeft van 4 september tot 16 oktober 2020 ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn is één zienswijze ingediend die wordt beantwoord in de bijgevoegde reactienota. Daarnaast worden in deze reactienota nog 2 ambtshalve wijzigingen voorgesteld.


  De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan “Transformatie recreatieparken De Maar, De Kogge 1 en De Kogge 3” gewijzigd vast te stellen, zoals dat wordt aangeboden en langs elektronische weg beschikbaar wordt gesteld (NL.IMRO.0420.BPDeMaarKogge-VA01).

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Transformatie recreatieparken De Maar, De Kogge 1 en 3
 10. B.2

  In de woonagenda van de provincie Noord-Holland 2020-2025 is als actiepunt opgenomen het afsluiten van woonakkoorden met de regio’s. In het uitvoeringsprogramma van het Pact van Westfriesland is het opstellen van een regionaal woonakkoord als actie opgenomen. Bijgaand woonakkoord behelst het akkoord tussen de provincie en de zeven gemeenten in Westfriesland. Het woonakkoord 2020-2025 vervangt het Regionaal Actieprogramma 2017-2020.


  De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van het woonakkoord en een budget van € 26.000  uit te trekken voor de financiering van de acties uit het woonakkoord.

  Bijlagen

 11. B.3

  WerkSaam is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet. Hieronder valt ook de realisatie van beschut werk. Beschut werk is betaald werk voor mensen met een arbeidsbeperking die over arbeidsvermogen beschikken maar niet in een reguliere baan kunnen werken.


  De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de uitbreiding van het aantal beschut werkplekken vanaf 2021 door realisatie van 20 fte additionele beschut werkplekken mits alle andere 6 WF gemeenten ook instemmen met dit besluit en hiervoor in de begroting 2022 structureel € 41.237 beschikbaar te stellen.

 12. B.4

 13. C
  BESPREEKSTUKKEN - 19:45
 14. C.1

  Per 1 januari 2021 wordt de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) aangepast als onderdeel van de Brede Schuldenaanpak vanuit de Rijksoverheid. Eén van de aanpassingen in de Wgs betreft de verordeningsopdracht voor de gemeenteraad om een beslistermijn vast te stellen voor de aanvraag schuldhulpverlening. Het college dient na het eerste gesprek waarin de hulpvraag duidelijk wordt, te besluiten of iemand voor schuldhulpverlening in aanmerking komt. Deze termijn mag maximaal 8 weken bedragen.


  De raad wordt voorgesteld de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Medemblik vast te stellen.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Beraadslagingen
 15. D
  ALGEMEEN - 20:30
 16. D.2
  Sluiting - 21:00