Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 21 december 2023

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal (MBG06)

Voorzitter
M. Pijl
Toelichting

De in de agenda genoemde tijden zijn richttijden; de werkelijke tijden kunnen afwijken.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. A
  ALGEMEEN - 19:30
 2. A.1
  Opening/moment stilte - 19:30
 3. A.2
  Loting volgorde stemming - 19:31
 4. A.3

 5. A.4

  Dagelijks ontvangt de raad brieven van inwoners, organisaties etc. Bij de ingekomen stukken bepaalt de raad wat er met deze ingekomen stukken gebeurt. Daarom worden in de lijst voorstellen gedaan om de ingekomen stukken:
  Cat. I Voor kennisgeving aannemen.
  Cat. II De afdoening aan het college overlaten en de raad hierover informeren.
  Cat. III Het college verzoeken om nadere informatie of voorstellen te leveren.
  De raad neemt een besluit over deze voorstellen.

  Ingekomen stukken

  Titel
  Aanbieding onderzoek Huisvesting Arbeidsmigranten en uitnodiging presentatie
  Beantwoording brieven walbeschoeiing DEK-terrein
  Bijdragen aan paardenwelzijn tijdens kortebaandraverijen
  Bomen in de Schoolstraat te Opperdoes
  Brief auditcommissie aan raad n.a.v. informatienota college over opvolging adviezen
  Evaluatie stukken GGiD
  Herfstbrief Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
  Klacht bermbeheer Hoornseweg en Rijsdampad te Wognum
  Lbr. 23/047 - Eerste nazending Najaars ALV 1 december 2023
  Lbr. 23/048 - Tweede nazending Najaars ALV 1 december
  Lbr. 23/049 - Derde nazending Najaars ALV 1 december 2023
  Lbr. 23/050 - Vierde nazending Najaars ALV 1 december 2023
  Raadscommissie
  Waarneming bestuurder Stichting Allure
  Waarschuwing toekomstig verkeersinfarct Wognum Nibbixwoud

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Ingekomen stuk Klacht bermbeheer Hoornseweg en Rjsdampad Wognum
 6. A.5

 7. A.6

  Blijkens de Wet versterking decentrale rekenkamers moeten alle gemeenten uiterlijk op 1 januari 2024 een onafhankelijke rekenkamer hebben. Daarnaast zullen de externe leden die de rekenkamerfunctie uitoefenen uiterlijk op 1 januari 2024 van rechtswege het lidmaatschap van de rekenkamerfunctie verliezen. De raad kan deze externe leden wel benoemen als lid van de onafhankelijke rekenkamer, voor de wettelijke termijn van 6 jaar. 


  De raad wordt voorgesteld om per 1 januari 2024 mevrouw I. Makelaar, mevrouw E. Potiek en de heer K. Zwakman tot lid van de Rekenkamer Medemblik-Opmeer te benoemen en mevrouw I. Makelaar te benoemen tot voorzitter.

 8. A.7

 9. B
  HAMERSTUKKEN - 19:45
 10. B.2

  Het openbaar basisonderwijs in onze gemeente is sinds 1 januari 2000 ondergebracht bij o.a. de Stichting Openbaar Onderwijs Present. Stichting Present heeft haar huidige statuten – voor het laatst gewijzigd in 2018 - laten controleren door een extern deskundige. Uit deze controle bleek dat het wenselijk is de statuten op een aantal punten herzien. Om de statuten te kunnen wijzigen heeft de Stichting goedkeuring nodig van de gemeenteraad.  De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de statutenwijziging van Stichting Openbaar Onderwijs Present.

 11. B.3

  Op grond van de AVG is de aanwijzing van een Functionaris Gegevensbescherming (FG) verplicht wanneer het gaat om verwerking van persoonsgegevens door een overheidsinstantie of overheidsorgaan. Binnen de gemeente dienen de burgemeester, de raad en het college ieder een FG aan te stellen, wat wel één en dezelfde persoon kan zijn. Het college heeft op 15 juni 2023 een nieuwe FG aangewezen. De raad wordt gevraagd om met de FG aan te sluiten bij het college van de gemeente Medemblik.

 12. B.4

  De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. Op dat moment komt er van rechtswege een tijdelijk omgevingsplan waarvan de bestemmingsplanregels én de regels van het rijk (de zogenaamde bruidsschat) over de fysieke leefomgeving deel uitmaken. Daarnaast zijn er de lokale gemeentelijke regels betreffende de fysieke leefomgeving uit overige verordeningen die hun werking behouden onder de huidige wetgeving en de Omgevingswet.
  Zowel de 3e tranche van de Vfl als de Apv zijn juridisch-technisch aangepast aan de Omgevingswet. Daarnaast heeft een analyse plaatsgevonden naar aanleiding van een handreiking van de VNG.  De raad wordt voorgesteld de Verordening fysieke leefomgeving gemeente Medemblik 3e tranche en de Algemene plaatselijke verordening gemeente Medemblik 2024 vast te stellen onder intrekking van de voorgaande regelingen.

  Bijlagen

 13. B.5

  Een particulier uit Andijk heeft een plan ontwikkeld voor de transformatie van een bedrijfslocatie naar een woonlocatie aan de Dijkweg 163 in Andijk.
  De raad wordt thans voorgesteld het bestemmingsplan ‘Andijk – Dijkweg 163’ gewijzigd vast te stellen en langs elektronische weg beschikbaar te stellen alsmede om geen exploitatieplan vast te stellen.

 14. C
  DEBATSTUKKEN - 19:55
 15. C.1

  Bij de ontwikkeling van de Zonneweide Tripkouw in Midwoud heeft HVC een bedrag van € 250.000,-- beschikbaar gesteld. Van het originele bedrag zit op dit moment nog € 200.000,-- in de reserve ten behoeve van de gemeenschap Midwoud/Oostwoud, waarvoor een deel gebruikt wordt voor het opknappen van het Boetje en het omliggende terrein. Vanuit het gemeenschap is de wens uitgesproken om het Boetje en het omliggende terrein op te knappen en een openbare functie te geven.  Voor het Boetje is in het bijgevoegde voorstel gekozen voor een variant van sloop en een herbouw op ‘‘profielniveau’’, wat een andere variant is dan waarvoor eerder een voorstel uitgewerkt zou worden.

 16. D
  BESPREEKSTUKKEN - 20:10
 17. D.1

  In februari 2023 zijn de kaders van het huidige mobiliteitsbeleid in de gemeente Medemblik vastgesteld in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 2022. Bij vaststelling van het GVVP 2022 is afgesproken dat als volgende stap het Maatregelplan in 2023 voor vaststelling wordt aangeboden.


  De raad wordt voorgesteld het Maatregelplan GVVP 2023, voortvloeiend uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan Medemblik 2022, vast te stellen.

  Bijlagen

  Moties (aangenomen)

  Titel
  Motie Op weg naar een veilig Medemblik
 18. D.3

  De huidige verordening is in 2019 in werking getreden. Er zijn zowel qua wetgeving als praktische toepassing onderdelen veranderd. Met de nieuwe verordening wordt de informele aanpak een vaste stap in het proces van de behandeling van bezwaarschriften. Daarnaast is er op 22 juni 2023 een motie aangenomen die in artikel 7 van de nieuwe verordening is verwerkt. De raad wordt voorgesteld de oude verordening in te trekken en de Verordening voor de behandeling van bezwaarschriften gemeente Medemblik 2024 vast te stellen.

 19. E
  ALGEMEEN - 22:10
 20. E.1

  Moties (aangenomen)

  Titel
  Motie v.o.d. Ligplaats VO schip de Halve Maen aan de evenementensteiger bij Kasteel Radboud in Oosterhaven

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Regionale huisvestingsverordening
 21. E.2
  Sluiting - 22:30