Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 26 oktober 2023

19:30 - 21:50
Locatie

Raadzaal (MBG06)

Voorzitter
M. Pijl
Toelichting

De in de agenda genoemde tijden zijn richttijden. De werkelijke tijden kunnen afwijken.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. A
  ALGEMEEN - 19:30
 2. A.1
  Opening/moment stilte - 19:30
 3. A.2
  Loting volgorde stemming - 19:31
 4. A.3

 5. A.4

  Dagelijks ontvangt de raad brieven van inwoners, organisaties etc. Bij de ingekomen stukken bepaalt de raad wat er met deze ingekomen stukken gebeurt. Daarom worden in de lijst voorstellen gedaan om de ingekomen stukken:
  Cat. I Voor kennisgeving aannemen.
  Cat. II De afdoening aan het college overlaten en de raad hierover informeren.
  Cat. III Het college verzoeken om nadere informatie of voorstellen te leveren.
  De raad neemt een besluit over deze voorstellen.

  Ingekomen stukken

  Titel
  Aangenomen motie gemeente Opmeer over betaalbare jongeren woningen
  aanwijzing lokale omroep/ publieke media-instelling (zendtijdtoewijzing 2023- 2027)
  ABWF raadsinformatiebrief inzake voormalige vuilstort te Westwoud
  Adhesiebetuiging motie "De natuur die je niet kapot maakt hoef je later niet te herstellen"
  Afschrift besluit ontheffen D. Straat
  Amendement Kaderstellend Besluit implementatie wijzigingen Wgr 25 september 2023
  Beleid op rijksbegroting 2024 en de gevolgen voor gemeenten jaar 2023
  Brief aan VVRE over betaalbare koopwoning jongeren
  DeSom, Najaarsrapportage 2023 en Advies Uitvoeringsplan Informatiebeveiliging 2024-2025
  ETHOS telling
  Gemeenschappelijke regeling GGD hollands noorden jaartal 2023 zienswijzen gevolgen CAO
  Jaarverslag 2022
  Lbr. 23/037 - Verkiezingen, telproces en financiering. Ledenbrief VNG
  Ontevredenheid over het aansturen van (toezicht) ambtenaren
  Zienswijze veegplan 2022 aanpassing regels bollenbroeierijen binnen de bestemming agrarisch in het buitengebied Medemblik

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Ingekomen stuk 2412 Zienswijze veegplan 2022 aanpassing regels bollenbroeierijen binnen de bestemming agrarisch in het buitengebied Medemblik
 6. B
  HAMERSTUKKEN - 19:35
 7. B.1

  Per 1 juli 2022 zijn wijzigingen doorgevoerd in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). De bedoeling van deze wetswijziging is dat gemeenteraden meer invloed hebben op de gemeenschappelijke regelingen. Een deel van de wijzigingen is verplicht en bij een deel is het aan de gemeenteraden (en provinciale staten) hierover te beslissen. Daarbij is het van belang dat raden dezelfde keuzes maken. Eind 2022, begin 2023 hebben alle raden in Noord-Holland Noord het plan van aanpak vastgesteld en de opdracht gegeven aan de regietafel om regie te voeren op dit traject. 


  De afgelopen periode is gewerkt aan het ontwikkelen van het voorliggend concept kaderstellend besluit. Dit voorstel ligt nu ter besluitvorming voor. Op grond van deze kaders worden na besluitvorming de teksten van alle gemeenschappelijke regelingen in de komende periode gewijzigd en vervolgens aan u voorgelegd voor het afgeven van een zienswijze, toestemming en/of besluitvorming (eerste helft 2024).

 8. B.2

  Op 26 september is de heer M. Pijl door de gemeenteraad van Medemblik beëdigd als burgemeester. Na deze benoeming wordt hij aangewezen als lid van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Westfries Archief. 


  De raad wordt voorgesteld de heer M. Pijl aan te wijzen als lid van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling ‘Westfries Archief, Regionaal Historisch centrum voor West-Friesland’ met terugwerkende kracht vanaf 27 september 2023.

 9. B.3

  Het Commissariaat voor de Media neemt iedere vijf jaar een besluit over de aanwijzing van een lokale omroep. Dit proces van zendtijdtoewijzing speelt al geruime tijd in zeven gemeenten in Westfriesland. Op 16 februari 2023 heeft de gemeenteraad het raadsvoorstel (DOC-22-624015) op verzoek van het college van de agenda gehaald, omdat twee of meer partijen hadden aangegeven dat ze wilden fuseren. Ook in de andere Westfriese gemeenten is dit gebeurd. Waar er in eerste instantie vier aanvragende partijen waren, is er inmiddels één aanvragende partij over. Alle vier de partijen werken inmiddels samen onder de vlag van Stichting Streekomroep West-Friesland en zijn gedeeltelijk gefuseerd. Dit betekent dat de gemeenteraad geen voorkeurspartij aan hoeft te wijzen, maar wel voor 1 november 2023 moet vaststellen of de huidige aanvragende partij aan de wettelijke vereisten voldoet.

 10. B.4

  Stichting Allure is het bevoegd gezag van diverse openbare basisscholen in onze gemeente. Het toezicht op de stichting wordt uitgevoerd door een Raad van Toezicht. Op grond van artikel 48, twaalfde lid, van de Wet Primair Onderwijs (WPO) en de huidige statuten van de Stichting Allure is benoeming van leden voorbehouden aan de gemeenteraad.


  Per april 2023 zijn vier nieuwe leden benoemd om te komen tot een voltallige Raad van Toezicht van vijf leden. Herbenoeming van het destijds zittende lid is nu aan de orde.

 11. B.5

  In juni 2022 is door de gemeenteraad € 1 miljoen beschikbaar gesteld om het budget voor startersleningen te verhogen. Hierbij werd aangegeven dat de gemeente daar ongeveer twee jaar mee vooruit zou kunnen. Nu blijkt, dat het budget niet toereikend is voor twee jaar. Het aantal toegekende startersleningen groeit. Om de regeling in te kunnen blijven zetten zonder dat het budget binnen afzienbare tijd moet worden aangevuld, is het nodig om de Verordening Starterslening te actualiseren en aan te laten sluiten bij het gemeentelijk en regionaal beleid omtrent betaalbare koop. Om het budget aan te vullen, zal een apart voorstel worden gemaakt.


  De raad wordt voorgesteld de Verordening Starterslening 2023 vast te stellen en de Verordening Starterslening 2018, 1e wijziging, in te trekken.

 12. B.6

  In juni 2022 is door de gemeenteraad € 1 miljoen beschikbaar gesteld om het budget voor startersleningen te verhogen. Hierbij werd aangegeven dat de gemeente daar ongeveer twee jaar mee vooruit zou kunnen. Nu blijkt, dat het budget niet toereikend is voor twee jaar. Het aantal toegekende startersleningen groeit.


  De raad wordt voorgesteld voor het verstrekken van startersleningen € 1 miljoen euro extra beschikbaar te stellen.

 13. C
  BESPREEKSTUKKEN - 19:50
 14. C.1

  De verkeersveiligheid en bereikbaarheid rond het winkelcentrum ‘Winkelhart Zwaagdijk’ is niet optimaal. Door de aantrekkingskracht vanuit onze gemeente en de regio naar het winkelcentrum zijn er veel verkeersbewegingen waarop de bestaande infrastructuur niet is voorzien. De verkeersveiligheid is hierdoor afgenomen. Zowel de eigenaar en de ondernemers van het Winkelhart als de dorpsraden van Zwaagdijk-Oost en Hauwert en de gemeenteraad dringen er op aan om deze situatie te verbeteren.


  De raad wordt voorgesteld akkoord te gaan met het eindbeeld voor een integraal ontwerp toekomstbestendig Winkelhart Zwaagdijk en hier gefaseerd toe te komen.

  Moties (aangenomen)

  Titel
  Motie HvM Behoud van winkelcentrum Wervershoof
  Motie MORGEN! Winkelhart Zwaagdijk
 15. C.2

  Dit initiatiefvoorstel beoogt de invoering van een referendumverordening voor de gemeente Medemblik, waarmee een gemeentelijk referendum mogelijk wordt. Het college heeft op grond van artikel 34 lid 2 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad Medemblik 2023 wensen en bedenkingen kenbaar gemaakt ten aanzien van dit voorstel.

 16. D
  ALGEMEEN - 20:50
 17. D.1

 18. D.2
  Sluiting - 21:50