Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 16 februari 2023

19:30 - 22:10
Locatie

Raadzaal (MBG06)

Voorzitter
D. Straat
Toelichting

De in de agenda genoemde tijden zijn richttijden.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. A
  ALGEMEEN - 19:30
 2. A.1
  Opening/moment stilte - 19:30
 3. A.2
  Loting volgorde stemming - 19:31
 4. A.3

 5. A.4

  Dagelijks ontvangt de raad brieven van inwoners, organisaties etc. Bij de ingekomen stukken bepaalt de raad wat er met deze ingekomen stukken gebeurt. Daarom worden in de lijst voorstellen gedaan om de ingekomen stukken:
  Cat. I Voor kennisgeving aannemen.
  Cat. II De afdoening aan het college overlaten en de raad hierover informeren.
  Cat. III Het college verzoeken om nadere informatie of voorstellen te leveren.
  De raad neemt een besluit over deze voorstellen.

  Ingekomen stukken

  Titel
  Aanbieding rapport "Als de overheid niet thuis geeft"
  Aangenomen motie Werk niet mee aan greenwashing door Shell
  Aanwijzing publieke lokale omroep
  Aanwijzing regionale zendmachtiging 2023-2027
  Beantwoording schrijven aanpassingen verkeersborden rotonde Nieuweweg en Oosteinderweg
  Beleid op ontwikkelingen brandweer VRNHN jaar 2022
  Beleidskader voor duurzame energieopwekking
  Beroep tegen Bloesemgaerde Noord te Wognum
  Beroep tegen Bloesemgaerde Noord te Wognum
  Brief Eerste Kamer - Extern voorzitterschap
  brief Nationale Ombudsman start participatie onderzoek
  Illegaal gebouwde steiger voor Radboud
  Kompas, samen investeren in jeugd en gezin
  Lbr. 23/001 - Informatiepunten digitale overheid
  Lbr. 23/002 - CPB-onderzoek houdbaarheid Wmo en Jeugdwet
  Lbr. 23/003 - Bekendmaking leden Tijdelijke Commissie Asiel & Migratie
  Lbr. 23/004 - Wijziging Model Re-integratieverordening Participatiewet in verband met Wet Uitvoeren Breed Offensief jaar 2023
  Ontruiming Opperdoes
  Opperdoes
  Verkeer in Twisk
 6. A.5

 7. B
  HAMERSTUKKEN - 19:35
 8. B.1

  De acht gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Medemblik deelneemt, bieden een kadernota aan. Die kadernota's vormen de basis voor de begroting van de gemeenschappelijke regelingen, die later in het jaar aangeboden worden aan de raad. De raden van alle deelnemende gemeenten kunnen in een zienswijze hun opvattingen over de kadernota kenbaar maken. Het Algemeen Bestuur van een gemeenschappelijke regeling betrekt deze zienswijzen bij de besluitvorming over de kadernota.
  Daarnaast is er een verzoek ontvangen voor het uitbrengen van een zienswijze op een begrotingswijziging 2023 van het Westfries Archief.

  Bijlagen

 9. B.2

  Als inwoners of andere klanten van de gemeente een klacht hebben over een bestuurder of medewerker van de gemeente dan kan er een formele klacht ingediend worden. De klachtenregeling voorziet vervolgens in de procedure om de klacht te behandelen. Door een wijziging in de structuur van de organisatie dient de klachtenregeling gewijzigd te worden.


  De raad wordt voorgesteld de Regeling interne klachtenbehandeling 2023 Medemblik vast te stellen.

 10. B.3

  De gemeenteraad heeft de driehoek (burgemeester-griffier-gemeentesecretaris) gevraagd om te komen tot een plan van aanpak dat uitvoering geeft aan de adviezen van de quickscan bestuurskracht 2021 waarbij de focus ligt op de samenwerking, verbinding en het eigen functioneren. Het voorliggende plan van aanpak beschrijft welke activiteiten worden ingezet om in 2023 en verder te werken aan het versterken van de verbinding tussen de raad, het college en de ambtelijke organisatie.


  De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met het plan van aanpak Bestuurskracht 2023.

 11. B.4

 12. C
  BESPREEKSTUKKEN - 19:40
 13. C.1

  Het Commissariaat voor de Media neemt iedere vijf jaar een besluit over de aanwijzing van een nieuwe regionale omroep. De huidige aanwijzing loopt af per april 2023. De gemeenteraden van de zeven West-Friese gemeenten moeten vóór 3 maart 2023 een advies (voorkeurspartij) via een raadsbesluit doorgeven aan het Commissariaat voor de Media.


  De raad wordt voorgesteld Vereniging Radio Bontekoe voor te dragen aan het Commissariaat van de Media als wettelijke- en voorkeurspartij voor de zendtijdtoewijzing 2023-2027.


  De commissie adviseert de raad om dit agendapunt van de raadsagenda van 16 februari a.s. te halen en een nieuw raadsvoorstel af te wachten.

 14. C.2

 15. C.3

  Op 2 november 2022 heeft het algemeen bestuur van de GGD HN besloten te stoppen met het GGiD project. Het besluit om te stoppen heeft tot gevolg dat GGD Hollands Noorden de opgebouwde balanswaarde moet afboeken en deze volledig als last in de exploitatie 2022 moet verwerken. Om de financiële positie van de GGD op orde te brengen zijn 3 varianten uitgewerkt, die voorzien in een aanzuivering van de algemene reserve door de deelnemers.


  De raad wordt voorgesteld als zienswijze af te geven dat er wordt ingestemd met het herstel van de financiële positie van de GGD volgens het midden scenario met een voorkeur om de lasten in één keer af te boeken in 2023.

 16. D
  ALGEMEEN - 21:10
 17. D.2
  Sluiting - 22:10