Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 20 april 2023

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal (MBG06)

Voorzitter
D. Straat
Toelichting

De in de agenda genoemde tijden zijn richttijden

Agenda documenten

Agendapunten

 1. A
  ALGEMEEN - 19:30
 2. A.1
  Opening/moment stilte - 19:30
 3. A.2
  Loting volgorde stemming - 19:32
 4. A.3

 5. A.4

 6. A.5

 7. A.6

  Dagelijks ontvangt de raad brieven van inwoners, organisaties etc. Bij de ingekomen stukken bepaalt de raad wat er met deze ingekomen stukken gebeurt. Daarom worden in de lijst voorstellen gedaan om de ingekomen stukken:
  Cat. I Voor kennisgeving aannemen.
  Cat. II De afdoening aan het college overlaten en de raad hierover informeren.
  Cat. III Het college verzoeken om nadere informatie of voorstellen te leveren.
  De raad neemt een besluit over deze voorstellen.

  Ingekomen stukken

  Titel
  00 Aangenomen amendement gemeente Drechterland inzake de zienswijze op de Kadernota 2024 ABWF
  Adhesiebetuiging beleidsuitgangspunten jeugd en WMO Westfriesland 2024
  Advies landelijke Raad van Ouderen
  Auto's die niet in zero-emissiezone mogen vanaf 1 januari 2025
  Beleid op het financieel herstelplan 2023
  Beleid op Ruimtelijke Kwaliteit Medemblik jaar 2020-2021
  Beleid op Verbetering jeugdbeschermingsketen op korte en lange termijn 2023
  Beroep tegen Bloesemgaerde Noord te Wognum
  Bezwaar tegen besluit verzoek tot handhaving
  Bouwplan Kleingouw
  Brandbrief Sociaal Domein
  Brief aan inwoners m.b.t. Ontwikkeling Balkweiterhoek te Zwaagdijk West
  Circulaire wijziging bepaling inzake geheimhouding
  Een menswaardig sociaal minimum voor de BES-eilanden
  Eerste voortgangsreportage Regionale Energiestrategie
  Flexwoningen Kleingouw Andijk
  Focusbrief Alzheimer Nederland gemeenten 2023
  Gemeente belastingen 2023
  Gemeente Drechterland Amendement Zienswijzen op de kadernota's GR-en
  Jaarverslag 2022 en het jaarplan 2023 RKC
  Klacht verhoging van de gemeentelijke heffingen
  Lbr. 23/006 - Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en aanvragen brede SPUK 2023
  Lbr. 23/007 - Ledenraadpleging principeakkoord Cao Gemeenten 2023
  Lbr. 23/008 - Model Verordening gemeentelijke rekenkamer
  Lbr. 23/009 - Openstelling vacatures in VNG bestuur en commissies
  Lbr. 23/011 LOGA nr. 23/01 - Nieuwe artikelen cao 2023
  Lbr. 23/012 LOGA-nr 23/02 - Salarisbrief cao 2023
  Molenblik procedure bestemmingsplan
  Niet nakomen afspraak verhogen duiker Vlietsingel
  Nieuwsbrief voor ouderen
  Onafhankelijk onderzoek oude vuilstort van Westwoud
  Ontwikkeling Balkweiterhoek te Zwaagdijk West
  Opnemen biodiversiteit in het groenbeleid
  Oproep bijdrage Giro555 Turkije en Syrië
  Reactie college op besluit verzoek handhaving illegaal gebouwde steiger
  Reactie op concept Beleidskader Wind- en Zonne-energie West Friesland
  Regionaal onderzoek woonbehoefte in Westfriesland
  Streekomroep
  Toezicht door Provincie Noord-Holland op financieel toezichtregime 2023
  Verzoek ontslag raadslid
  Voorlopige voorziening Bestemmingsplan Wognum-Bloesemgaerde
  Winkelhart Zwaagdijk-Oost ontsluiting
  Wognum - planTimmerman
  WOZ waarde
  Zienswijze Molenblik vaststelling bestemmingsplan
 8. A.8

 9. B
  HAMERSTUKKEN - 20:00
 10. B.1

  Om te komen tot een voltallige Raad van Bestuur van vijf leden heeft Stichting Allure een werving en selectieprocedure opgestart voor een nieuwe voorzitter en drie nieuwe leden. De benoeming van leden is voorbehouden aan de gemeenteraad.


  De raad wordt voorgesteld te benoemen als nieuwe leden van de Raad van Toezicht van Stichting Openbaar Onderwijs Allure, voor de periode van 4 jaren, met terugwerkende kracht, ingaande 1 april 2023:
  a. Mevr. A. Kaijer;
  b. Mevr. K. Houwen
  c. Dhr. A. Beuker en
  d. Dhr. T. Heijnen

 11. B.2

  Het regelement van orde en de verordening op de raadscommissie behoeven aanpassing, mede gezien de per 1 januari 2023 in werking getreden Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur en gezien besluiten die in het presidium zijn genomen.


  De raad wordt voorgesteld het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 2023 en de Verordening op de raadscommissie gemeente Medemblik 2023 vast te stellen.

 12. B.3

  Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft op 17 maart 2023 ingestemd met het voorstel van het dagelijks bestuur om de gemeenschappelijke regeling aan te passen. Het proces om te komen tot een nieuwe gemeenschappelijke regeling bestaat uit een zienswijzeprocedure en een toestemmingsprocedure conform de Wet gemeenschappelijke regeling.


  De raad wordt voorgesteld om geen zienswijze af te geven op het voorstel noodzakelijke actualisatie van de gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Noord-Holland Noord en om het college toestemming te verlenen om de wijziging van de gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Noord-Holland Noord vast te stellen volgens bijgaand ontwerp.

 13. B.4

  De Leidraad Inrichting Openbare Ruimte geeft richtlijnen voor de inrichting en beheer van de openbare ruimte van de gemeente Medemblik. Eind 2020 heeft de gemeenteraad de LIOR vastgesteld. Daarbij gaf de gemeenteraad aan de wens te hebben de LIOR te verrijken met de gemeentelijke ambities en wens op het gebied van duurzaamheid. Bij deze wordt een duurzame LIOR ter vaststelling aangeboden.


  De raad wordt voorgesteld de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte gemeente Medemblik 2023 vast te stellen.

 14. B.5

  Doordat het zwembad De Zeehoek medio 2023 sluit komt de locatie beschikbaar voor herontwikkeling. De gemeente is eigenaar van de grond. Uitgangspunt is een transformatieplan te maken voor de herontwikkeling van de locatie ten bate van woningbouw. Om de noodzakelijke voorbereidende werkzaamheden te kunnen uitvoeren is in het kader van de grondexploitatie een voorbereidingskrediet noodzakelijk.


  De raad wordt voorgesteld een voorbereidingskrediet van € 290.000,-- beschikbaar te stellen voor het woningbouwproject De Zeehoek te Wervershoof en de kosten te dekken uit de reserve grondbedrijf.

 15. C
  BESPREEKSTUKKEN - 20:05
 16. D
  ALGEMEEN - 20:05
 17. D.1

  Moties (aangenomen)

  Titel
  Bereikbaar & verkeersveilig West-Friesland
  De toepassing van Bibob-toetsing in zorgcontracten per 1 januari 2024
  Een doelgroepenbad voor de gemeente Medemblik

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Motie v.o.d. Waarborging transparantie en eerlijke verdeling financiële middelen zonnepark
  Motie v.o.d. Waarborging transparantie en eerlijke verdeling financiële middelen zonnepark
 18. D.2
  Sluiting - 22:30