Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 26 januari 2023

19:00 - 22:30
Locatie

Raadzaal (MBG06)

Voorzitter
D. Straat
Toelichting

De in de agenda genoemde tijden zijn richttijden.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. A
  ALGEMEEN - 19:00
 2. A.1
  Opening/moment stilte - 19:00
 3. A.2
  Loting volgorde stemming - 19:01
 4. A.3

 5. A.4

  Dagelijks ontvangt de raad brieven van inwoners, organisaties etc. Bij de ingekomen stukken bepaalt de raad wat er met deze ingekomen stukken gebeurt. Daarom worden in de lijst voorstellen gedaan om de ingekomen stukken:
  Cat. I Voor kennisgeving aannemen.
  Cat. II De afdoening aan het college overlaten en de raad hierover informeren.
  Cat. III Het college verzoeken om nadere informatie of voorstellen te leveren.
  De raad neemt een besluit over deze voorstellen.

  Ingekomen stukken

  Titel
  Adhesiebetuiging toewijzing lokale omroep WEEFF
  Beantwoording brief inz. bouwplan Nieuweweg
  Beantwoording schrijven Balkweiterhoek 76 Zwaagdijk-West
  Beleid op Instrumenten duidelijke overheidscommunicatie en digitale toegankelijkheid jaar 2022
  Beleid op Stand van zaken Hervormingsagenda Jeugd jaar 2022
  Benoeming wnd. burgemeester D.D. Straat per 31-12-2022
  Besluit waarneming de heer Straat
  Bevaarbaarheid vml. DEK terrein
  Bijdrage Kledingbank
  Financiële weerbaarheid van de (Noord-Hollandse) gemeenten
  GVVP
  GVVP
  Handhaving illegale steiger Oosterhaven Medemblik
  Inspraak op verkeersplan Medemblik
  Kerkstraat Wognum
  Kerkstraat Wognum
  Kerkstraat Wognum
  nieuwe verkeersplan Wognum
  Ontslagverzoek raadslidmaatschap
  oplevering GGD-rapport
  Overeind houden van de cultuursector met extra gelden van het Rijk
  Project De Commandeur hernieuwd plan en verkeersdeskundig onderzoek
  Reactie Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan Medemblik
  Reactie GVVP
  Reactie GVVP
  Recept voor de toekomst: Sterke gemeenten, sterke regio's
  Toezicht door Provincie Noord-Holland op financieel toezichtregime 2023
  Uitspraak Kogge 1 en De Kogge 3
  Veiligheid Tuinstraat
  Verkeersplan
  Verkeersplan Wognum
  Verkeersplannen
  VNHG zoekt nieuwe ambtelijk secretaris
  Voorstel verkeersveiligheid Midwoud

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Ingekomen stuk 2197 Bevaarbaarheid vml. DEK terrein
 6. A.5

 7. A.7

  Artikel 3 lid 1 van de Verordening op de auditcommissie Medemblik 2013 bepaalt dat de auditcommissie bestaat uit vijf leden die door de raad op voordracht van de fracties worden benoemd. Wegens het vertrek van een lid van de auditcommissie is er een vacature vrij gekomen, waardoor er thans een nieuw lid van de auditcommissie moet worden benoemd. Door de fractie VVD is J. Houtenbos als kandidaat voorgedragen.

 8. A.8

  De raad besloot in zijn vergadering van 30 maart 2022 vier personen te benoemen tot voorzitter van de raadscommissie en één persoon te benoemen tot plaatsvervangend voorzitter. In verband met zijn benoeming tot wethouder is de plaatsvervangend voorzitter echter niet meer beschikbaar. Daarnaast gelden er ook beperkingen ten aanzien van de reeds benoemde voorzitters van de raadscommissie, waardoor zij niet altijd inzetbaar zijn. Deze kwetsbare situatie maakt het noodzakelijk om nieuwe (plaatsvervangend) voorzitters te benoemen.

 9. A.9

  In 2023 zal een procedure starten die zal leiden tot een (her)benoeming van de burgemeester. Vereist is dat dergelijke procedures worden ondersteund door de griffier of diens plaatsvervanger. De organisatie/bezetting van de griffie en de aard van het werk maken het wenselijk dat voor dit project externe capaciteit wordt ingezet. Dat brengt met zich mee dat de extern ingehuurde persoon dient te worden aangewezen als plaatsvervangend griffier.

 10. B
  HAMERSTUKKEN - 19:45
 11. B.1

  Een exploitatieplan dient jaarlijks te worden herzien op grond van artikel 6.15 Wro. De raad wordt daarom voorgesteld de 11e herziening van het exploitatieplan woningbouwlocatie Zwaagdijk-Oost vast te stellen.

 12. B.2

  Per 1 juli 2022 zijn wijzigingen doorgevoerd in de Wet gemeenschappelijke regelingen. De gewijzigde wetgeving heeft een invoeringstermijn van twee jaar. Dit betekent dat uiterlijk 1 juli 2024 alle gemeenschappelijke regelingen moeten zijn aangepast aan de wetswijziging.


  De raad wordt voorgesteld het plan van aanpak 'Implementatie wijzigingen Wet gemeenschappelijke regelingen 2022-2024 in Noord-Holland Noord' vast te stellen, te besluiten het college de opdracht te geven aan de Regietafel voor de regievoering op het plan van aanpak en zijn inbreng op het kaderstellend document te leveren via de bestaande regionale raadsledenbijeenkomsten in het eerste half jaar van 2023.

 13. C
  BESPREEKSTUKKEN - 19:50
 14. C.1

  De datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet is vastgesteld op 1 juli 2023. Gelet op de gemeentelijke praktijk en de kwaliteitseisen van de Omgevingswet is het wenselijk de regels die toezien op de fysieke leefomgeving in één verordening bijeen te brengen en deze in tranches vast te stellen. Daarnaast worden in de Algemene plaatselijke verordening 2023 de wettelijk noodzakelijke en redactionele wijzigingen aangebracht conform de VNG modelverordening.


  De raad wordt voorgesteld de Verordening fysieke leefomgeving Medemblik 2e tranche vast te stellen, de Algemene plaatselijke verordening Medemblik 2023 vast te stellen en de Afvalstoffenverordening 2022 Medemblik in te trekken.

  Bijlagen

 15. C.3

  Het huidige verkeerbeleidsplan is verouderd en tevens zijn er lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen die aanleiding geven het beleid te herzien.


  De raad wordt voorgesteld het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2022 vast te stellen.

  Bijlagen

 16. C.5

  De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de besluitvorming rond, het opdrachtgeverschap van en de controle op de GGD vanuit de gemeente Medemblik.
  De raad wordt voorgesteld de conclusies 1 t/m 17 over te nemen en de drie aanbevelingen uit te voeren.

 17. D
  ALGEMEEN - 22:10
 18. D.1
  Moties Vreemd aan de orde van de dag - 22:10
 19. D.2
  Sluiting - 22:30