Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 1 juni 2023

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal (MBG06)

Voorzitter
D. Straat
Toelichting

De in de agenda genoemde tijden zijn richttijden

Agenda documenten

Agendapunten

 1. A
  ALGEMEEN - 19:30
 2. A.1
  Opening/moment stilte - 19:30
 3. A.2
  Loting volgorde stemming - 19:31
 4. A.3

 5. A.4

  Dagelijks ontvangt de raad brieven van inwoners, organisaties etc. Bij de ingekomen stukken bepaalt de raad wat er met deze ingekomen stukken gebeurt. Daarom worden in de lijst voorstellen gedaan om de ingekomen stukken:
  Cat. I Voor kennisgeving aannemen.
  Cat. II De afdoening aan het college overlaten en de raad hierover informeren.
  Cat. III Het college verzoeken om nadere informatie of voorstellen te leveren.
  De raad neemt een besluit over deze voorstellen.

  Ingekomen stukken

  Titel
  Invoering wet goed verhuurderschap
  Beantwoording schrijven klacht DEK terrein
  Beleid op actuele opgaven asielopvang, huisvesting statushouders en integratie 2023
  Beleid op Principeakkoord Kabinet Hervormingsagenda Jeugd jaar 2023
  Financiële hulpverlening voor gemeenten
  Gemeenschappelijke regeling ABWF jaarstukken 2022 en begroting 2024
  Gemeenschappelijke regeling jaarstukken 2022 en begroting 2024
  Handhaving walbeschoeiing DEK terrein
  Jaarrekening 2022 en begroting 2024
  Jaarstukken 2022 en Begroting 2024
  Jaarstukken 2022 en begroting 2024-2027
  Jaarstukken 2022 en Conceptbegroting 2024
  Jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht 2022
  Lbr. 23/013 - Vraag voor 28 april uitvoeringsmiddelen energietransitie aan 19- 04-2023
  Lbr. 23/015 - Voorbereiding ALV 14 juni 2023 en VNG Verenigingsstrategie 2030
  Lbr. 23/017 - Bekendmaking voorgedragen kandidaten VNG-bestuur en -commissies
  Onderzoeksopzet Huisvesting Arbeidsmigranten
  Ontslagverzoek commissielid
  OVAL input Re-integratieverordening Participatiewet - jobcoaching
  Petitie in actie komen voor Soedan
  Plan voor de problematiek van asiel en migratie
  Raad Openbaar Bestuur advies Vallen opstaan en doorgaan
  Vaststelling Jaarstukken 2022 en Begroting 2024
  Verhuur en leefbaarheidsactiviteiten
  Verkeersituatie rond winkelcentrum Zwaagdijk-Oost
  Verzoek om handhaving walbeschoeiing DEK terrein Medemblik
  Wensen en bedenkingen (zienswijze) Oprichting en deelname Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's
  Zienswijze Molenblik vaststelling bestemmingsplan
  Zienswijze Molenblik vaststelling bestemmingsplan

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Financiële hulpverlening voor gemeenten
 6. B
  HAMERSTUKKEN - 19:35
 7. B.1

  Er ligt thans een voorstel voor om te komen tot een definitieve benoeming van voltallige Raad van Bestuur van vijf leden. Hiervoor heeft Stichting Present een werving en selectieprocedure opgestart voor drie nieuwe leden. De twee leden van de raad van toezicht die in oktober 2022 als waarnemende leden zijn benoemd, zijn verzocht nog tijdelijk aan te blijven – voor een periode van twee jaar – om daarmee zorg te kunnen dragen voor een goede overdracht naar de toekomst toe.


  De raad wordt voorgesteld:
  1. Te benoemen als nieuwe leden van de Raad van Toezicht van Stichting Present, voor de periode van 4 jaren, ingaande 1 juli 2023:
  a. Mevr. G. Bekhuis,
  b. Dhr. G. Mos en
  c. Dhr. K. Albers.


  2. Te herbenoemen als leden van de Raad van Toezicht van Stichting Present, voor de periode van 2 jaren, ingaande 1 juli 2023:
  d. Dhr. N. Bonenkamp en
  e. Dhr. B. de Jong

 8. C
  BESPREEKSTUKKEN - 19:40
 9. C.1

  Het college heeft besloten (ontwerpbesluit) een gemeentelijke sportbedrijf op te richten. Conform de wet wordt dit besluit niet genomen voordat de raad het ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen.
  De raad wordt voorgesteld te verklaren geen wensen en bedenkingen te hebben tegen de oprichting van een gemeentelijk sportbedrijf en een bedrag van € 150.000,- als werkkapitaal beschikbaar te stellen aan het gemeentelijk sportbedrijf.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Oprichting Sportbedrijf
 10. C.3

  Op 23 juni 2022 heeft de raad het aangepaste ‘Generiek afwegingskader voor woningbouwinitiatieven 2022’ vastgesteld. Dat afwegingskader biedt onvoldoende borging van de realisatie en instandhouding van sociale huurwoningen in nieuwbouwprojecten. Daarom is het nodig om het generiek afwegingskader op het gebied van sociale huurwoningen aan te passen.


  De raad wordt voorgesteld:
  1. Het ‘Generiek afwegingskader voor woningbouwinitiatieven 2023’ vast te stellen;
  2. Het ‘Generiek afwegingskader voor woningbouwinitiatieven 2022’ in te trekken;
  3. De ambitie vaststellen om in de periode 2023 tot en met 2029 circa 1.650 woningen te bouwen en de hiervoor benodigde woningbouwportefeuille van circa 2.150 woningen op te bouwen;
  4. Vaststellen dat van de 1650 woningen minimaal 70% in de grote kernen en 30% in de overige kernen wordt gerealiseerd en dat de gemeente ernaar streeft om het woningbouwprogramma naar rato van het huidige aantal woningen te verdelen over de kernen.

  Bijlagen

  Moties (aangenomen)

  Titel
  Motie Generiek afwegingskader- parkeernormen

  Toezeggingen

  Onderwerp
  'Generiek afwegingskader voor woningbouwinitiatieven 2023' en het woningbouwprogramma 2023 tot en met 2029
 11. C.4
  Opheffen geheimhouding ruimtelijke verkenning - 21:20
 12. D
  ALGEMEEN - 21:50
 13. D.2
  Sluiting - 22:30