Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 13 juli 2023

17:00 - 22:30
Locatie

Raadzaal (MBG06)

Voorzitter
D. Straat
Toelichting

LET OP: de vergadering start om 17.00 uur.
In de vergadering genoemde tijden zijn richttijden.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. A
  ALGEMEEN - 17:00
 2. A.1
  Opening/moment stilte - 17:00
 3. A.2
  Loting volgorde stemming - 17:01
 4. A.3

 5. A.4

  Dagelijks ontvangt de raad brieven van inwoners, organisaties etc. Bij de ingekomen stukken bepaalt de raad wat er met deze ingekomen stukken gebeurt. Daarom worden in de lijst voorstellen gedaan om de ingekomen stukken:
  Cat. I Voor kennisgeving aannemen.
  Cat. II De afdoening aan het college overlaten en de raad hierover informeren.
  Cat. III Het college verzoeken om nadere informatie of voorstellen te leveren.
  De raad neemt een besluit over deze voorstellen.

  Ingekomen stukken

  Titel
  Aanvullende bevoegdheid burgemeesters van PI-gemeenten
  Advies auditcommissie jaarstukken 2022
  Amendement m.b.t. beleidskaders wind- en zonne-energie
  Beantwoording brief locatie Timmerman
  Beroep tegen Bloesemgaerde Noord te Wognum
  Beroep tegen Bloesemgaerde Noord te Wognum
  Beslissing op bezwaar paardrijbak Oosteinderweg
  Gebruik van onbespoten inheemse planten bij het groenbeheer
  gemotiveerde reactie DB op Zienswijzen Jaarstukken 2022
  Handhaving paddock
  Jaarrekening 2022 Woningstichting Het Grootslag
  Lbr. 23/026 - Ledenraadpleging inzet Cao Gemeenten 2024
  Lbr. 23/027 - Toekomstbeeld Nederland 2040
  Oproep om opvang te regelen voor jonge vluchtelingen
  PFAS rapportage voormalige stortplaats Westwoud
  problemen jonge bestuurders
  Resultaten programma Geweld hoort nergens thuis
  Terugblik en Jaarverslag 2022
  Woningbouwinitiatief Zomerbloesem te Wognum

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Problemen jonge bestuurders
 6. A.5

 7. B
  HAMERSTUKKEN - 17:05
 8. B.1

  Vanaf 2025 lopen de contracten met de regionaal ingekochte zorgaanbieders voor Beschermd Wonen en Beschermd Thuis af. Voor het aankomende inkooptraject zijn nieuwe beleidsuitgangspunten geformuleerd. In de beleidsuitgangspunten staat wat de Westfriese gemeenten nodig vinden om passende zorg voor de doelgroep te organiseren. De beleidsuitgangspunten vormen de kaders voor de inkoop.
  De raad wordt voorgesteld de beleidsuitgangspunten Psychisch Kwetsbare Inwoners met een woon- én ondersteuningsbehoefte 2025 en verder vast te stellen.

 9. B.2

  Vanuit het project Sociaal Domein in Balans is een traject gestart om de werkprocessen en ICT systemen op orde te brengen. Een aantal applicaties die binnen het sociaal domein worden gebruikt, zijn vanuit de Nederlandse Vereniging voor Sociale Innovatie (NVSI) ontwikkeld. Door lid te worden van de NVSI maakt de gemeente Medemblik o.a. gebruik van de voordelen op aanbestedingsgebied (geen tijdrovende en kostbare aanbestedingsprocedures) en investeren wij in nieuwe innovatieve ontwikkelingen in het Sociaal Domein.


  De deelneming aan een vereniging is een college bevoegdheid waarbij de gemeenteraad in de gelegenheid wordt gesteld zijn wensen en bedenkingen aan het college kenbaar te maken.

 10. B.3

  Het MPG ( Meerjaren Perspectief Grondexploitaties) is een document waarin de financiële resultaten van de uitvoering van het grondbeleid, worden weergegeven (‘realisatie’) en waarin ook wordt vooruitgekeken (‘doorkijk’). De resultaten zijn gebaseerd op de ruimtelijke en beleidsmatige keuzes die al gemaakt zijn en in beleid zijn vastgelegd. 


  De raad wordt voorgesteld: 
  1. het ‘MPG bij de jaarrekening 2022’ vast te stellen;
  2. de budgetten voor de jaarschijf 2023, voor zowel de baten en lasten, zoals opgenomen in het MPG, vast te stellen.

 11. C
  BESPREEKSTUKKEN - 17:10
 12. C.1

  Na afloop van het begrotingsjaar worden de Jaarstukken opgesteld. Daarin wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. Ook wordt hierin aangegeven welke middelen zijn gebruikt om dit beleid te realiseren.
  De raad wordt voorgesteld de jaarstukken 2022 vast te stellen en het positieve rekeningresultaat te bestemmen conform hetgeen in het raadsvoorstel staat.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Hondenspeeltuin
 13. C.2

 14. C.2.a
  PAUZE - 18:30
 15. C.3

  De Kadernota is het moment in het jaar voor de gemeenteraad om het college duidelijke kaders mee te geven voor het opstellen van de begroting van het jaar erop. Deze Kadernota maakt keuzes en biedt inzicht in de kaders en uitgangspunten voor de begroting, uitdrukkelijk met de kennis van dit moment. Het raadsbesluit over de Kadernota en het collegeprogramma zijn het uitgangspunt voor het opstellen van de programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027.
  De raad wordt voorgesteld de kaderbrief 2024 vast te stellen.

  Moties (aangenomen)

  Titel
  Motie afschaffing hondenbelasting
  Motie CDA Opvang van wilde dieren in Noord-Holland-Noord
  Motie een actievere aanpak vroegsignalering schuldenproblematiek
  Motie Kaderbrief 2024 uitvoering MFA Abbekerk
  Motie Medemblik een inclusieve gemeente
  Motie Voorzieningenwijzer

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Themabijeenkomst participatieinstrumenten
 16. C.4

 17. C.5

  Eind 2022 is gestart met een onderzoek naar de toekomstige huisvesting van de gemeentelijke organisatie. In die eerste verkenning werd uitgegaan van het eindbeeld van een gemeentehuis waarin door de medewerkers op een moderne manier conform de Arbonormen gewerkt kan worden. Verder was het uitgangspunt dat het gemeentehuis in de toekomst tenminste energielabel A zou moeten dragen. Deze eerste verkenning is in november 2022 met de raad gedeeld, waarbij via een raadsinformatienota is aangegeven dat het college besloten heeft tot het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek. Dit haalbaarheidsonderzoek moet inzicht bieden in de ruimtelijkfunctionele uitwerking alsmede in de financiële businesscase. De afgelopen maanden is dit haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Via dit voorstel wordt de raad geïnformeerd over de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek.
  De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van het haalbaarheidsonderzoek “Gemeente Medemblik: naar een veilige, gezonde en toekomstgerichte huisvesting”, in te stemmen met de uitwerking van het voorkeursscenario van een ‘Energieneutraal en efficiënt Gemeentehuis’ , voor deze nadere uitwerking een voorbereidingskrediet vrij te geven van € 1.600.000,-  en voor de investering in de vervanging van het meubilair een krediet vrij te geven van € 400.000,-

  Moties (aangenomen)

  Titel
  Motie extra pakket maatregelen voor het gemeentehuis

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Aandacht voor recyclebaarheid danwel hergebruik meubilair
 18. C.6

  Op 20 april 2023 nam de raad de motie ‘Een doelgroepenbad voor de gemeente Medemblik’ aan, waarin het college wordt verzocht de haalbaarheid te onderzoeken van een nieuw overdekt doelgroepenbad voor de gemeente Medemblik. Als locatie is daarbij de grond aan de noordoostzijde van het agrarisch bedrijf aan Vok Koomenweg 42 aangewezen. Op deze grond zit een koopoptie voor de gemeente. Het aankopen van de grond voordat het haalbaarheidsonderzoek is uitgevoerd brengt risico’s met zich mee. Hiervoor is een risicoanalyse gemaakt. Voor het haalbaarheidsonderzoek is krediet nodig en de raad dient het krediet voor aankoop van de grond beschikbaar te stellen. 
  De raad wordt voorgesteld een voorbereidingskrediet van € 260.000 beschikbaar te stellen voor het haalbaarheidsonderzoek naar een overdekt doelgroepenbad in Wervershoof en een krediet van € 515.000 beschikbaar te stellen voor de aankoop van grond naast Vok Koomenweg 4.

 19. C.7

  Op 17 februari 2022 heeft de raad besloten kennis te nemen van de ruimtelijke verkenning naar de uitbreidingsmogelijkheden voor de kernen Wervershoof en Wognum. De raad werd voorgesteld op basis van deze verkenning keuzes te maken voor de uitbreidingsrichtingen van deze kernen. Er is een amendement aangenomen waarin de keuze nog niet werd gemaakt voor wat betreft Wognum en het college diende een nadere toetsing te doen en daarover met de raad in gesprek te gaan.
  De raad wordt nu voorgesteld het college opdracht te geven over een mogelijke ontwikkeling van de locatie Wognum Noord A/B (mogelijk aangevuld met C) in gesprek te gaan met de ontwikkelende partijen en daarna een kaderstellende notitie ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Kaderstellende notitie uitbreidingsrichting Wognum
 20. D
  ALGEMEEN - 22:10
 21. D.2
  Sluiting - 22:30