Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 28 september 2023

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal (MBG06)

Voorzitter
M. Pijl
Toelichting

De in de agenda genoemde tijden zijn richttijden.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. A
  ALGEMEEN - 19:30
 2. A.1
  Opening/moment stilte - 19:30
 3. A.2
  Loting volgorde stemming - 19:31
 4. A.3

 5. A.4

  Dagelijks ontvangt de raad brieven van inwoners, organisaties etc. Bij de ingekomen stukken bepaalt de raad wat er met deze ingekomen stukken gebeurt. Daarom worden in de lijst voorstellen gedaan om de ingekomen stukken:
  Cat. I Voor kennisgeving aannemen.
  Cat. II De afdoening aan het college overlaten en de raad hierover informeren.
  Cat. III Het college verzoeken om nadere informatie of voorstellen te leveren.
  De raad neemt een besluit over deze voorstellen.

  Ingekomen stukken

  Titel
  "De Zon blijkt toch de voornaamste oorzaak van de aardse opwarming"
  Aandacht voor sterke opwarming Atlantische Oceaan
  Aanwijzingsprocedure lokale publieke media-instelling (rvs volgt in Q4 2023)
  Adhesiebetuiging aangenomen motie Regie bij Bestemmingsplannen
  Adhesiebetuiging beleidskader wind- en zonne-energie Westfriesland
  Amendement Verbinding maken boerenlandwegen over bufferstroken en teeltvrije zones
  Beantwoording schrijven klacht groenbeheer
  Beantwoording schrijven Streekomroep
  Beantwoording schrijven Vervolg haalbaarheidsonderzoek naar nieuw overdekt zwembad
  Beëindiging raadslidmaatschap Ruby Blauw (rvs toelating volgt)
  Beleid op Acties naar aanleiding van de val van het kabinet jaar 2023
  Beleid op begrotingsadvies 2024-2027
  Beleid op Wet Digitale Overheid jaar 2023
  Bezwaar bestemmingsplan middenweg Andijk
  Bezwaar bestemmingsplan Middenweg Andijk
  Bezwaar bestemmingsplan Middenweg Andijk
  Bezwaar Middenweg Andijk
  Bezwaar ontwerpbestemmingsplan Middenweg
  Brief groenbeheer
  Brief namens gedupeerde kinderen toeslagenaffaire
  Brief SamenSpeelFonds aan gemeenten zonder SamenSpeelPlek
  Brief van DeSom over zienswijzen P&C-cyclus 2023
  Concept kaderstellend besluit inzake wijzigingen Wet gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland Noord (raadsvoorstel wordt in oktober verwacht)
  DOC-23-731504 Bezwaarschrift bestemmingsplan Middenweg 62 in Andijk
  DOC-23-731511 Bezwaar bestemmingsplan Middenweg Andijk
  DoeMee onderzoek ondersteuning raadsleden
  Effect van huisbezoek door apothekers in Noord-Holland Noord na ziekenhuisopname
  Gildewijk te Medemblik handhaving huisvesten arbeidsmigranten
  GVVP
  Herbenoeming lid Raad van Toezicht stichting Allure
  Het broeikasgas, CO2 en de energiebalans van de aarde
  Jaarrekening 2022 controle verklaring en aanbiedingsbrief
  Jaarstukken 2022 en Conceptbegroting 2024 Recreatieschap West Friesland
  Jaarstukken 2022 Stichting Openbaar Onderwijs Present
  Lbr. 23/029 - Brief aan beide kamers n.a.v. val kabinet
  Lbr. 23/031 - Stand van de uitvoering gemeenten: Actieagenda uitvoeringspraktijk gemeenten
  Lbr. 23/035 - Oproep bijdrage aardbeving Marokko
  Lbr. 23/036 - Openstelling vacatures in VNG-bestuur en commissies
  Loonsverhogingen CAO VVT, Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorg
  Memo verschuiving vluchtelingen van VR naar gemeenten
  Nieuwsbrief voor de raden
  Ombudsman Rapport Burger in zicht
  Ontslagverzoek raadslid Hinke Louissen D66 per 01-09-2023
  Opzeggen functie als commissielid G. Mos
  Presentatie CO Talk cultuureducatie in Noord-Holland
  Problemen met bewerkte houtrookprocedure
  Reactie op uw brief inzake locatie Timmerman te Wognum
  Sociaal jaarverslag 2022 van Platform Cannabisondernemingen Nederland
  Terugblik algemene vergadering 25 mei 2023
  Uitnodiging voor aanmelden meedingen naar de BNG Bank Erfgoedprijs 2024 met als thema Post 65-erfgoed
  Unieke webshop voor gemeenten ter bestrijding van kinderarmoede in natura
  Urgente oproep tot indexering tarieven sociaal werk
  Verhoging minimumloon
  Verkeersstroom Tolweg en WFO terrein en het besluit van gemeente Drechterland
  Verkeersveiligheid op de Simon Koopmanstraat te Wervershoof
  Wognum Zomerbloesem, media, Verkeerskundig onderzoek, Visie

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Ingekomen stuk 2357 Jantje Beton SamenSpeelFonds
  Ingekomen stuk 2359 OFM verkeersstroom Tolweg en WFO terrein en besluit gemeente Drechterland
  Ingekomen stuk 2385 Beantwoording vervolg haalbaarheidsonderzoek nieuw overdekt zwembad
  Ingekomen stuk 2409 Dorpsraad Hauwert GVVP
 6. A.6.1

 7. A.6.2

 8. B
  HAMERSTUKKEN - 19:50
 9. B.1

  Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Een van de nieuwe instrumenten van deze wet is het omgevingsplan. Het omgevingsplan ontstaat van rechtswege bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 en bestaat op dat moment uit alle geldende bestemmingsplannen, de beheersverordening Het Grootslag Proefpolder Andijk en de bruidsschat.


  Dit is echter nog niet het omgevingsplan zoals bedoeld door de wetgever. De gemeente heeft tot 1 januari 2032 de tijd om het omgevingsplan nieuwe stijl op te stellen. In het omgevingsplan nieuwe stijl moet ook de Verordening Fysieke Leefomgeving geïntegreerd worden.


  In het plan van aanpak wordt beschreven langs welke lijnen er tot het uiteindelijke omgevingsplan wordt gekomen.  De raad wordt voorgesteld in te stemmen met het plan van aanpak transitiefase omgevingsplan Medemblik en daarmee met de richtinggevende keuzes zoals die in het plan van aanpak zijn opgenomen.

 10. B.2

  Er is een principeverzoek ontvangen voor voor het vergroten van het bouwvlak met ruim 1.7 hectare waarvan circa 1.0 hectare beoogd is om te bebouwen, op het perceel Middenweg 52 in Andijk. 


  De raad wordt voorgesteld te verklaren geen bedenkingen te hebben tegen het verlenen van een omgevingsvergunning voor het realiseren van kassen, kantoorgebouw, fietsenstalling, olietank, warmteopslagtank, trafo en een gietwaterbassin, het verplaatsen van een duiker  en het graven en/of verbreden van watergangen en het aanleggen van parkeerplaatsen en terreinverharding aan de Middenweg 52 in Andijk.

 11. B.3

  Op 26 september 2023 zal de heer M. Pijl geïnstalleerd worden als burgemeester van de gemeente Medemblik. Zijn huidige woonplaats is Westwoud, gemeente Drechterland.  De heer Pijl heeft het voornemen om naar de gemeente Medemblik te verhuizen. Zolang hij echter nog niet in de gemeente staat ingeschreven, moet de gemeenteraad hem ontheffing verlenen van het woonplaatsvereiste. 


  De raad wordt voorgesteld aan burgemeester M. Pijl, ingaande 26 september 2023, ontheffing te verlenen van de verplichting om de werkelijke woonplaats in de gemeente te hebben voor de maximaal mogelijke duur van één jaar.

 12. C
  BESPREEKSTUKKEN - 19:55
 13. C.1

  Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingsvisie is, op grond van artikel 3.1, lid 1 van de Omgevingswet, een verplicht instrument voor de gemeente. De Omgevingsvisie is de integrale langetermijnvisie van de gemeente voor de hele fysieke leefomgeving en haar grondgebied. Om te komen tot de Omgevingsvisie is eerst een ‘Agenda voor de Toekomst’ opgesteld.   De raad wordt voorgesteld deze 'Agenda voor de Toekomst' vast te stellen en het proces om te komen tot de Omgevingsvisie te vervolgen.

 14. C.2

  Met ingang van 1 januari 2020 is de gemeente Medemblik op grond van de zorgplicht vanuit de wet Milieubeheer voor het beheer van huishoudelijk afval een Dienstverleningsovereenkomst (hierna DVO) met HVC aangegaan voor een periode van 6 jaar. Voor de afvalbrengstations is er een collectieve DVO. Daarin is geregeld dat na 3 jaar (in 2023) een tussentijdse evaluatie plaatsvindt. In opdracht van het Afvalbeheer West Friesland (hierna ABWF) heeft Buiten Organisatie Advies de evaluatie uitgevoerd. Met de raad is afgesproken deze ter besluitvorming aan te bieden.


  De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van het rapport “Evaluatie DVO HVC en gemeente Medemblik”, de aanbevelingen over te nemen uit de aanbiedingsbrief van het rapport door het ABWF en in te stemmen met de continuering van de DVO HVC 2020-2026.

 15. C.3

  Op 31 mei publiceerde het ministerie van Binnenlandse Zaken de meicirculaire. Het college heeft de financiële effecten doorgerekend voor Gemeente Medemblik.
  De raad wordt voorgesteld om de uitkomsten van de ‘Meicirculaire gemeentefonds 2023’ vast te stellen en deze te verwerken in de lopende programmabegroting 2023, de programmabegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027.

 16. C.4

  Eens per vier jaar stellen de burgemeesters en hoofdofficier van justitie op grond van de Politiewet het beleidsplan op eenheidsniveau, inclusief de verdeling van de beschikbare politiesterkte, waaronder de beschikbare wijkagenten, vast. Het ontwerpbeleidsplan is naar alle gemeenten uit de eenheid verzonden. De raadsleden kunnen eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar maken voorafgaand aan de definitieve vaststelling in het Regionaal Bestuurlijk Overleg Politie (RBOP) van 9 november 2023.


  De raad wordt voorgesteld om geen wensen en/of bedenkingen af te geven op het ontwerpbeleid ‘Regionaal Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid (IMV)' 2024-2027.

  Moties (aangenomen)

  Titel
  Politiesterkte
 17. D
  ALGEMEEN - 21:55
 18. D.2
  Sluiting - 22:30