Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 22 juni 2023

19:30 - 22:10
Locatie

Raadzaal (MBG06)

Voorzitter
D. Straat
Toelichting

De in de agenda genoemde tijden zijn richttijden. De werkelijke tijden kunnen afwijken.


De vergadering is terug te kijken via https://medemblik.raadsinformatie.nl/vergadering/1034908

Agenda documenten

Agendapunten

 1. A
  ALGEMEEN - 19:30
 2. A.1
  Opening/moment stilte - 19:30
 3. A.2
  Loting volgorde stemming - 19:31
 4. A.3

 5. A.4

  Dagelijks ontvangt de raad brieven van inwoners, organisaties etc. Bij de ingekomen stukken bepaalt de raad wat er met deze ingekomen stukken gebeurt. Daarom worden in de lijst voorstellen gedaan om de ingekomen stukken:
  Cat. I Voor kennisgeving aannemen.
  Cat. II De afdoening aan het college overlaten en de raad hierover informeren.
  Cat. III Het college verzoeken om nadere informatie of voorstellen te leveren.
  De raad neemt een besluit over deze voorstellen.

  Ingekomen stukken

  Titel
  Aangenomen amendement urgentieverordening
  Aanzet tot een kaderstellend besluit inzake wijzigingen Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in Noord-Holland Noord
  Adhesiebetuiging Behoud herten in Park Merwestein
  Adhesiebetuiging t.b.v. Algemene Ledenvergadering VNG (ALV) over het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen i.r.t. omvang spuitzones t.b.v. woningbouw
  Beantwoording brieven verkeerssituatie rondom winkelhart Zwaagdijk
  Beantwoording schrijven inzake groenonderhoud
  Beantwoording schrijven tewaterlaatplaats Oostwoud
  Beleid op Voorjaarsnota 2023
  De Westrand - vlekkenplan sporthal & zwembad - Wervershoof
  DoeMee Aanbieding-onderzoeksopzet-Klachtenafhandeling briefopzet Medemblik
  Herinnering aanwijzing lokale publieke media-instelling verloopt
  Interbestuurlijk programma versterking VTH
  Klacht groenbeheer
  Lbr. 23/022 - Bekendmaking andere kandidaat vicevoorzitterschap VNG
  Lbr. 23/023 - Nazending ALV 14 juni 2023
  Lbr. 23/024 - Tweede Nazending ALV 14 juni 2023
  Lbr. 23/025 - Derde nazending ALV met bericht Taskforce taken en middelen 9 juni 2023
  Lokale voedsel situatie onder druk
  Onderzoeksrapport dak- en thuisloosheid onder jongeren
  Start van de ruimtelijke procedure voor de inpassing van een nieuwe 380kV-verbinding naar Noord-Holland Noord
  verkeerssituatie rondom winkelhart Zwaagdijk
  Vogelgriep
  Zorgzame samenleving is thema van Dorpsvernieuwingsprijs 2023
 6. A.5.1
  Vaststellen van de besluitenlijst van het besloten deel van de vergadering van de raad d.d. 1 juni 2023 - 19:34
 7. A.6

  Moties (aangenomen)

  Titel
  Motie v.o.d. GemeenteBelangen Aanpassing verordening bezwaarschriften
  Motie v.o.d. Hart voor Medemblik Wmo-indicaties voor onbepaalde tijd in de gemeente Medemblik
 8. B
  HAMERSTUKKEN - 20:15
 9. B.1

  De vastgoedportefeuille van de gemeente Medemblik is divers van samenstelling. Het is wenselijk om te kunnen beschikken over door de raad vastgestelde kaders en uitgangspunten ten aanzien van het gemeentelijke vastgoed. Die kaders zijn nodig om te kunnen sturen op omvang en samenstelling van de portefeuille en om keuzes ten aanzien van investeringen en onderhoud te onderbouwen. Ook regelgeving, zoals de wet Markt en Overheid en de Didam-jurisprudentie, maken het noodzakelijk om een aantal uitgangspunten voor de handelwijze rondom het gemeentelijke vastgoed te bepalen.

  De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de Nota Vastgoedbeleid 2023 en met de voorgestelde indeling kernvastgoed en niet-kernvastgoed.

 10. B.2

  In de Gemeentewet staat dat voor het wethouderschap dezelfde vereisten gelden als voor het raadslidmaatschap, waaronder het vereiste dat de wethouder ingezetene moet zijn van de gemeente waarin hij wethouder wordt. Van dat vereiste van ingezetenschap kan de raad voor de duur van één jaar ontheffing verlenen. De gemeenteraad van Medemblik heeft wethouder Broeders bij besluit van 11 juli 2022 deze ontheffing verleend. De ontheffing kan in bijzondere gevallen, telkens met een periode van één jaar, worden verlengd. Aangezien wethouder Broeders niet in Medemblik woont, wordt de raad opnieuw gevraagd hem ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor de duur van één jaar, ingaande 11 juli 2023. 

 11. B.3

  De huidige Regionale Urgentieverordening Huisvestingswet Westfriesland gemeente Medemblik 2019 vervalt op 1 juli 2023. Dit is aanleiding geweest om de huidige verordening onder de loep te nemen en, waar nodig tekstuele verbeteringen/wijzigingen aan te brengen. 

  De raad wordt voorgesteld de Regionale Urgentieverordening Huisvestingswet Westfriesland Gemeente Medemblik 2023 vast te stellen en de Regionale Urgentieverordening Huisvestingswet Westfriesland Gemeente Medemblik 2019 in te trekken.

 12. B.4

  Op 16 december 2022 heeft het Veiligheidsberaad het principebesluit genomen tot het oprichten van Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s. Dit biedt dekking voor in ieder geval de niet-verzekerbare aanspraken na dienstongevallen. Op 17 maart 2023 heeft het Algemeen Bestuur VRNHN een voorgenomen besluit hierover genomen. Een definitief besluit wordt genomen nadat de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur VRNHN.

  De raad wordt voorgesteld een positieve zienswijze af geven voor de oprichting en deelname aan Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s zodat in het kader van goed werkgeverschap en samenwerking een gezamenlijke lijn kan gehanteerd worden bij de afhandeling van schades na ongevallen.

 13. C
  BESPREEKSTUKKEN - 20:20
 14. C.1

  Volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen moeten alle besturen van gemeenschappelijke regelingen hun begroting voor het jaar daarop voor 15 april aanleveren. Deze worden voor een zienswijze voorgelegd. In regionaal verband is afgesproken dat we dit ook gebeurt voor de jaarrekeningen van het jaar ervoor. Daarnaast is van DeSom ook de voorjaarsnota 2023 ontvangen voor een zienswijze van de raad.

  De raad wordt voorgesteld:
  1. Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2024 van de volgende gemeenschappelijke regelingen, zoals in de adviezen zijn opgenomen:
  ➢Afvalbeheer WF
  ➢GGD Hollands Noorden
  ➢Omgevingsdienst NHN
  ➢Ondersteuning bestuurlijke samenwerking
  ➢Recreatieschap WF
  ➢Veiligheidsregio NHN
  ➢WerkSaam WF
  ➢Westfries Archief
  2. Een negatieve zienswijze af te geven, met opmerking, op de begroting 2024 van de volgende gemeenschappelijke regeling, zoals in het advies is opgenomen:
  ➢DeSom
  3. Een positieve zienswijze af te geven op de jaarrekening 2022 van de volgende gemeenschappelijke regelingen, zoals in de adviezen zijn opgenomen:
  ➢Afvalbeheer WF
  ➢Omgevingsdienst NHN
  ➢Veiligheidsregio NHN
  ➢DeSom
  4. Kennis te nemen dat het college een positieve zienswijze heeft gegeven op de jaarrekeningen 2022 van:
  ➢GGD Hollands Noorden
  ➢Ondersteuning bestuurlijke samenwerking
  ➢Recreatieschap Westfriesland
  ➢WerkSaam Westfriesland
  ➢Westfries Archief
  5. Een negatieve zienswijze, met opmerking, af te geven op de voorjaarsnota 2023 van DeSom.

  Bijlagen

  Moties (aangenomen)

  Titel
  Motie HvM V.I.E.S. (Volledige Informatie, Eerlijke Strategie)
 15. C.3

  Inwoners betalen vanaf 2022 een afvalstoffenheffing die bestaat uit een vast en een variabel deel. Het variabele deel geldt voor het aantal keren dat een huishouden restafval aanbiedt. Voor rechthebbende huishoudens die onvermijdelijk medisch afval hebben wordt voorgesteld om het aantal geregistreerde aanbiedingen te halveren en dit als zodanig in de verordening tegemoetkoming medisch afval op te nemen. 

  De raad wordt voorgesteld om de tegemoetkoming voor medisch afval voor rechthebbenden te bepalen als 50% van de in enig jaar geregistreerde afval aanbiedingen in het variabele deel van het recycletarief, om de Verordening tegemoetkoming medisch afval 2022- 1st wijziging in te trekken en om de Verordening tegemoetkoming medisch afval 2023 vast te stellen.

  Moties (aangenomen)

  Titel
  Motie v.o.d. HvM A.L.A.R.M. (Actief Leiderschap voor Adequate Reclame over Medisch Afval)
 16. D
  ALGEMEEN - 21:50
 17. D.1

 18. D.2
  Sluiting - 22:10