Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

donderdag 27 juni 2024

19:30 - 22:00

Agendapunten

 1. 1
  Opening - 19:30
 2. 2

 3. 3

  Bij dit agendapunt kunnen inwoners of vertegenwoordigers van een organisatie inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. Inspraak die gaat over onderwerpen die op de agenda staan gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp.

 4. 5

  Op de Toezeggingen- en motielijst wordt bijgehouden wat de stand van zaken is van toezeggingen die het college aan de commissie of gemeenteraad heeft gedaan. Ook de door de gemeenteraad aangenomen moties zijn hier terug te vinden.

 5. 6

  In de Bestuurlijke termijn agenda doet het college voostellen voor de agendering van onderwerpen in de komende vergadercycli. De Bestuurlijke termijn agenda wordt ter vaststelling voorgelegd aan de commissie.

 6. 7

  Het college moet de raad de informatie verschaffen die hij nodig heeft voor de uitoefening van zijn controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende taken. Een van de wijzen waarop dit gebeurt is door het actief verstrekken van informatie aan de raad.

 7. 8
  BESTUUR & MIDDELEN - 19:50
 8. 8.1

  Een van de leden van de Rekenkamer Medemblik – Opmeer heeft ingaande 1 augustus 2024 haar ontslag ingediend en derhalve zal er per deze datum een vacature ontstaan bij de rekenkamer. De auditcommissie van Medemblik heeft tezamen met de auditcommissie van Opmeer de werving- en selectie ter hand genomen om in de vacature te voorzien. 


  De raad wordt voorgesteld de heer N. Hendriks per 1 augustus 2024 te benoemen voor een periode van zes jaar tot lid van de Rekenkamer Medemblik - Opmeer.

 9. 8.2

  Voor het verduurzamen en vergroenen van onze leef-, werk- en woonomgeving heeft Medemblik ingezet op het terugwinnen van grondstoffen en het verminderen van de hoeveelheid brandbaar huishoudelijk restafval. Om dit te bereiken is het grondstoffenplan in 2021 en het recycletarief in 2022 ingevoerd. Met de raad is afgesproken de invoering van het grondstoffenplan en het recycletarief te evalueren om te beoordelen of de doelstellingen zijn behaald of bijstelling vragen.


  De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de evaluatie en de bijlagen en in te stemmen met de continuering van het grondstoffenplan en recycletarief.

 10. 9
  RUIMTE - 20:40
 11. 9.1

  De afspraken uit de Woondeal Noord-Holland Noord, de daaruit voortvloeiende regionale afspraken en ambities die zijn vastgelegd in het ‘Westfries Afstemmingskader’ en de gemeentelijke Woonvisie 2024-2028 geven aanleiding het ‘Generiek afwegingskader voor woningbouwinitiatieven 2023’, vastgesteld op 23 juni 2023, te herzien op volkshuisvestelijke punten. Tegelijkertijd is deze gelegenheid aangegrepen om andere aspecten aan te vullen en de leesbaarheid te verbeteren. Om te borgen dat op planniveau ook voldoende woningen in het betaalbare segment zoals beschreven in het Woningbouwkader kunnen worden gerealiseerd is de Verordening Verevening Betaalbare Woningbouw opgesteld. Middels dit instrument worden initiatieven van 7 woningen of meer gestimuleerd om binnen het plan een bijdrage te leveren aan deze doelstelling, waarbij rekening gehouden wordt met de haalbaarheid van plannen van verschillende omvang. 


  De raad wordt voorgesteld het ‘Woningbouwkader gemeente Medemblik 2024’ vast te stellen, het ‘Generiek afwegingskader voor woningbouwinitiatieven 2023’ in te trekken, de ‘Verordening verevening betaalbare woningbouw gemeente Medemblik 2024’ vast te stellen en een bestemmingsreserve Vereveningsfonds betaalbare woningbouw in te stellen.

 12. 9.2

  In de Woonvisie 2024 2028 is opgenomen dat de gemeente Medemblik het beter benutten van de bestaande woningvoorraad en alternatieve woonvormen wil faciliteren. Het opstellen van aanvullend beleid voor het beter benutten van de bestaande woningvoorraad is opgenomen in de uitvoeringsagenda van de woonvisie (actie 2.1). Op dit moment is het splitsen en kamergewijs verhuren van woningen in strijd met het vigerend omgevingsplan. Beleidsregels kunnen worden ingezet als kaderstellend instrument om het verlenen van vergunningen in afwijking van het omgevingsplan te kunnen motiveren. 


  De raad wordt voorgesteld de ‘Beleidsregels Woningsplitsen en Kamerverhuur gemeente Medemblik 2024’ vast te stellen.

 13. 9.3

  Gemeenten moeten volgens de wet VTH en de Omgevingswet beschikken over een kwaliteitsverordening voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). De huidige kwaliteitsverordening moet worden geactualiseerd en geharmoniseerd tot een nieuwe kwaliteitsverordening, omdat de huidige verordening verwijst naar de onjuiste wet- en regelgeving. Er is inhoudelijk geen verschil met de nu geldende kwaliteitsverordening van gemeente Medemblik, behalve de verwijzing naar de actuele wetgeving en de kwaliteitscriteria. Het betreft een technische actualisatie c.q. harmonisatie.


  De raad wordt voorgesteld de Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht Medemblik vast te stellen en de Verordening kwaliteit vergunningverlening toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Medemblik 2017 in te trekken.

 14. 10
  Sluiting - 22:00