Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

donderdag 11 april 2024

19:30 - 21:35
Locatie

Raadzaal (MBG06)

Voorzitter
L. Plekker
Toelichting

Commissievragen n.a.v. de agenda kunnen tot maandag 8 april voor 9.00 uur worden ingediend.

Agendapunten

 1. 1
  Opening - 19:30
 2. 2

 3. 3

  Bij dit agendapunt kunnen inwoners of vertegenwoordigers van een organisatie inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. Inspraak die gaat over onderwerpen die op de agenda staan gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp.

 4. 4

 5. 5

  Op de Toezeggingen- en motielijst wordt bijgehouden wat de stand van zaken is van toezeggingen die het college aan de commissie of gemeenteraad heeft gedaan. Ook de door de gemeenteraad aangenomen moties zijn hier terug te vinden.

 6. 6

  In de Bestuurlijke termijn agenda doet het college voostellen voor de agendering van onderwerpen in de komende vergadercycli. De Bestuurlijke termijn agenda wordt ter vaststelling voorgelegd aan de commissie.

 7. 7

  Het college moet de raad de informatie verschaffen die hij nodig heeft voor de uitoefening van zijn controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende taken. Een van de wijzen waarop dit gebeurt is door het actief verstrekken van informatie aan de raad.

 8. 8
  RUIMTE - 19:50
 9. 8.1

  In de gemeente Medemblik is behoefte aan nieuwe woningen. In de woonkern Hauwert komen twee locaties hiervoor in aanmerking. Het betreft woningbouw op twee (voormalig) agrarische erven aan weerszijden van het kruispunt met de Tuinstraat en de Heemraad Witweg. Concreet gaat het om de bouw van elf woningen, variërend in vrijstaande woningen en rij-/hoekwoningen. Om de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk.


  De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan ‘Kruisweiden te Hauwert’ gewijzigd vast te stellen en langs elektronische weg beschikbaar te stellen, de ‘Reactienota’ vast te stellen en geen exploitatieplan vast te stellen.

 10. 8.2

  De initiatiefnemer heeft een principeverzoek ingediend voor het mogelijk maken van een bestemmingsplanwijziging aan de Hoornseweg 9a in Wognum. De huidige bestemming ‘bedrijf’ wordt daarbij gewijzigd naar ‘woning’. 


  De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan ‘Hoornseweg 9A te Wognum’ vast te stellen en geen exploitatieplan vast te stellen.

 11. 8.3

  In Wervershoof is behoefte aan nieuwe woningen. Derhalve is een plan ontwikkeld om nieuwe woningen mogelijk te maken. De locatie van de voormalige tennisbanen van TV de Kaag in Wervershoof is hiertoe geschikt bevonden. Het plan is om hier maximaal 31 nieuwe woningen te bouwen voor verschillende doelgroepen. Het gaat daarbij om 11 sociale huurwoningen en maximaal 20 koopwoningen voor een CPO-groep. Om de ontwikkeling juridisch-planologisch te kunnen regelen is het opstellen en vaststellen van een nieuw bestemmingsplan voor deze locatie noodzakelijk. 


  De raad wordt voorgesteld de ‘Nota van ambtshalve wijzigingen’ vast te stellen, het bestemmingsplan ‘Het Slot te Wervershoof’ gewijzigd vast te stellen en geen exploitatieplan vast te stellen.

 12. 8.4

  Het college heeft op 15 maart 2022 ingestemd met het plan van een particulier voor 18 woningen op een deel van de boomgaard naast Zwaagdijk 354 te Zwaagdijk-West. Het plan betreft 8 betaalbare, 2 goedkope en 8 reguliere koopwoningen. Het bestemmingsplan is nu gereed om ter vaststelling aan de raad voorgelegd te worden.


  De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan ‘Zwaagdijk-West – De Perenlaan’ gewijzigd vast te stellen, de Nota van ambtshalve wijzigingen vast te stellen en geen exploitatieplan vast te stellen.

 13. 8.5

  Op 4 oktober 2018 heeft de raad het bestemmingsplan ‘Woningbouw DEK-terrein Medemblik’ vastgesteld. De bouwvlakken voor woningen op de verbeelding van het bestemmingsplan kloppen echter op vier plekken niet helemaal. Op drie plekken omdat de bouwvlakken niet aansluiten op de onherroepelijk verleende bouwvergunningen. En op één plek omdat het bouwvlak niet aansluit op het stedenbouwkundige plan. Ook blijkt dat een aantal groen-, verkeers- en waterstroken op de verbeelding niet overeenkomen met de feitelijke situatie. 


  De raad wordt daarom voorgesteld het bestemmingsplan ‘Woningbouw DEK-terrein Medemblik (actualisatie)’ gewijzigd vast te stellen, de Nota van zienswijzen vast te stellen en geen exploitatieplan vast te stellen.

 14. 8.6

  De initiatiefnemer heeft een aanvraag omgevingsvergunning om 6 woningen en 6 appartementen te bouwen aan De Onderneming te Nibbixwoud ingediend. Voor dit plan is een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad vereist omdat het project niet valt onder de door de raad op 13 april 2017 aangewezen categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen vereist is. 


  De raad wordt voorgesteld te verklaren geen bedenkingen te hebben tegen het verlenen van een omgevingsvergunning voor het realiseren van 6 woningen en 6 appartementen aan De Onderneming te Nibbixwoud.

 15. 9
  Sluiting - 21:35