Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

donderdag 29 februari 2024

19:30 - 22:15
Locatie

Raadzaal (MBG06)

Voorzitter
T. Berlijn
Toelichting

Commissievragen n.a.v. de agenda kunnen tot maandag 26 februari voor 9.00 uur worden ingediend.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening - 19:30
 2. 2

 3. 3

  Bij dit agendapunt kunnen inwoners of vertegenwoordigers van een organisatie inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. Inspraak die gaat over onderwerpen die op de agenda staan gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp.

 4. 5

  Op de Toezeggingen- en motielijst wordt bijgehouden wat de stand van zaken is van toezeggingen die het college aan de commissie of gemeenteraad heeft gedaan. Ook de door de gemeenteraad aangenomen moties zijn hier terug te vinden.

 5. 6

  In de Bestuurlijke termijn agenda doet het college voostellen voor de agendering van onderwerpen in de komende vergadercycli. De Bestuurlijke termijn agenda wordt ter vaststelling voorgelegd aan de commissie.

 6. 7

  Het college moet de raad de informatie verschaffen die hij nodig heeft voor de uitoefening van zijn controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende taken. Een van de wijzen waarop dit gebeurt is door het actief verstrekken van informatie aan de raad.

 7. 8
  RUIMTE - 19:50
 8. 8.1

  De rekenkamercommissie heeft een onderzoek uitgevoerd naar de manier waarop het gemeentelijk beleid met betrekking tot de huisvesting van arbeidsmigranten wordt uitgevoerd en naar de doeltreffendheid van dat beleid. Het doel van dit onderzoek is daarbij het verstrekken van inzicht aan de gemeenteraad in de manier waarop gemeentelijk beleid wordt uitgevoerd en in de factoren die de doeltreffendheid van dat beleid bepalen, opdat de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad versterkt kan worden. 


  De raad wordt voorgesteld de aanbevelingen van de rekenkamer vast te stellen en het college te verzoeken deze aanbevelingen uit te voeren.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Correcte tekst bestuursdwang
  Implementatie Wet goed verhuurderschap
 9. 8.2

  Om tegemoet te komen aan de wens van met name agrarische ondernemers om te verduurzamen heeft de raad ruimte gegeven aan een pilot erfmolens. Uit alle aanvragen kiest de raad de 5 meest geschikte. 


  De raad wordt voorgesteld  akkoord te gaan met de verdere uitwerking van de initiatieven: 3, 7, 8, 12 en 15, de initiatieven 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13 en 14 af te wijzen, in nader overleg met o.a. de initiatiefnemers en Mooi Noord-Holland de erfmolens in te passen in het landschap en aan de hand van de pilot het beleidskader wind en zonne-energie Westfriesland aan te vullen.

 10. 8.3

  Het vigerende beleidsplan wegen is in 2012 vastgesteld en de looptijd daarvan is verstreken. Daarnaast hebben we per 1 januari 2023 de wegen van het Hoogheemraadschap overgenomen wat aanleiding geeft het beleidsplan te herzien. Daarom wordt een nieuw beleidsplan aangeboden ter vaststelling voor de periode 2024-2034. 


  De raad wordt voorgesteld het beleidsplan wegen 2024-2034 vast te stellen en als standaard kwaliteitsambitieniveau B (Basis) vast te stellen en voor de centrum- en winkelgebieden te kiezen voor kwaliteitsambitieniveau A (Hoog).

 11. 9
  BESTUUR & MIDDELEN
 12. 9.1

  In 2021 is gestart met het actualiseren van de Visie op dienstverlening. De looptijd van de Visie op dienstverlening was van 2017 – 2019 en werd in 2019 vervat in de kernwaarden van “Onze richting”. In de programmabegroting van 2023 is opgenomen dat er een geactualiseerde visie op dienstverlening moet komen.


  In voorbereiding op de visie op dienstverlening heeft het college in de voorliggende startnotitie het proces om tot een visie te komen en de notitie Kernwaarden Dienstverlening 2024-2028 opgenomen. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de Startnotitie visie op Dienstverlening en de notitie Kernwaarden Dienstverlening 2024-2028.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Verdere uitwerking
  Vorige visie "Onze richting"
 13. 9.2

  Door de raadsleden L. Plekker (GemeenteBelangen), S. Zeilemaker (MORGEN!) en T. Berlijn (Hart voor Medemblik) wordt dit initiatiefvoorstel ingediend omdat zij in het kader van de fractievergoedingen een verordening willen die praktisch is en zo min mogelijk vooraf oplegt.


  De raad wordt voorgesteld de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Medemblik 2024 vast te stellen.

 14. 10
  Sluiting - 22:15