Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

donderdag 1 februari 2024

19:00 - 21:55
Locatie

Raadzaal (MBG06)

Voorzitter
C. Selders
Toelichting

Commissievragen n.a.v. de agenda kunnen tot maandag 29 januari voor 9.00 uur worden ingediend.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 0

  De heer Buis wenst met de raadscommissie in gesprek te gaan over de verkeerssituatie bij appartementencomplex de Commandeur in Wognum.

 2. 1
  Opening - 19:30
 3. 2

 4. 3

  Bij dit agendapunt kunnen inwoners of vertegenwoordigers van een organisatie inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. Inspraak die gaat over onderwerpen die op de agenda staan gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp.

 5. 4

 6. 5

  Op de Toezeggingen- en motielijst wordt bijgehouden wat de stand van zaken is van toezeggingen die het college aan de commissie of gemeenteraad heeft gedaan. Ook de door de gemeenteraad aangenomen moties zijn hier terug te vinden.

 7. 6

  In de Bestuurlijke termijn agenda doet het college voostellen voor de agendering van onderwerpen in de komende vergadercycli. De Bestuurlijke termijn agenda wordt ter vaststelling voorgelegd aan de commissie.

 8. 7

  Het college moet de raad de informatie verschaffen die hij nodig heeft voor de uitoefening van zijn controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende taken. Een van de wijzen waarop dit gebeurt is door het actief verstrekken van informatie aan de raad.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Casus rondetafelgesprek
 9. 8
  RUIMTE - 19:50
 10. 8.1

  Sinds de vaststelling van het vorige programma wonen van de gemeente Medemblik in 2018 is er veel veranderd. Deze geactualiseerde woonvisie geeft houvast voor het beleid op volkshuisvesting en woningbouw en is de basis voor een concreet uitvoeringsprogramma t/m 2028. Daarnaast is de woonvisie een belangrijke bouwsteen voor de Omgevingsvisie die eveneens in 2024 wordt vastgesteld door de raad. Ook geeft de woonvisie duidelijkheid voor inwoners, initiatiefnemers en samenwerkingspartners. Tot slot vormt het de basis voor de nieuwe meerjarige prestatieafspraken met de woningcorporaties en huurdersorganisaties.

  Bijlagen

  Voorgesteld besluit

  Sinds de vaststelling van het vorige programma wonen van de gemeente Medemblik in 2018 is er veel veranderd. Deze geactualiseerde woonvisie geeft houvast voor het beleid op volkshuisvesting en woningbouw en is de basis voor een concreet uitvoeringsprogramma t/m 2028. Daarnaast is de woonvisie een belangrijke bouwsteen voor de Omgevingsvisie die eveneens in 2024 wordt vastgesteld door de raad. Ook geeft de woonvisie duidelijkheid voor inwoners, initiatiefnemers en samenwerkingspartners. Tot slot vormt het de basis voor de nieuwe meerjarige prestatieafspraken met de woningcorporaties en huurdersorganisaties.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Tijdslijn uitvoeringsagenda genoemde beleidsstukken
 11. 9
  RAADSBREED - 20:35
 12. 9.1

  Volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen moet het dagelijks bestuur van een gemeenschappelijke regeling (GR) de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de raden van de deelnemende gemeenten sturen. In de regio Noord-Holland Noord is afgesproken dat wij deze kaders voor het jaar 2025 voor 15 december 2023 ontvangen. Wij hebben van alle acht GR-en waarvoor dit geldt de kadernota 2025 ontvangen. De raad heeft de gelegenheid om voor 1 maart 2024 een zienswijze uitbrengen. Het college doet daartoe het bijgaande voorstel.

  Bijlagen

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Contracten DeSom m.b.t. prijsverhogingen ICT-leveranciers
  ODNHN robuustheidscriteria omgevingsdiensten
  Robuustheidscriteria
 13. 9.2

  Per 1 juli 2022 zijn wijzigingen doorgevoerd in de Wet gemeenschappelijke regelingen. De gewijzigde wetgeving heeft een invoeringstermijn van twee jaar. Dit betekent dat uiterlijk 1 juli 2024 de teksten van alle gemeenschappelijke regelingen moeten zijn aangepast. De raad wordt voorgesteld een positieve zienswijze af te geven op de wijziging van  volgende 5 gemeenschappelijke regelingen: Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VR NHN), GGD Hollands Noorden (GGD HN), Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN), Afvalbeheer Westfriesland (ABWF) en SSC DeSom.  Voorts om daarnaast een positieve zienswijze af te geven op het wijzigen van de volgende
  gemeenschappelijke regelingen:
  - GGD HN: het toevoegen van de extra taak ‘onderzoek’ aan de taak ‘in control of alcohol en drugs’ en deze wijziging mee te nemen met de onder het voorgestelde besluit 1 genoemde wijziging.
  - VR NHN: het aantal deelnemers in het dagelijks bestuur terug te brengen van minimaal vier naar minimaal twee en deze wijziging mee te nemen met het onder het voorgestelde besluit 1 genoemde wijziging.

 14. 10
  Sluiting - 21:55